Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Godståg

Miljöstörande verksamhet och farligt gods

I Falu tätort finns idag endast två större verksamheter som hanterar farliga ämnen med risk för storskaliga olyckor enligt SEWESO-direktivet. Kommunen måste ta hänsyn till olycksriskerna i sin planering, för att undvika att människor skadas om det händer en olycka där farliga ämnen är inblandade.

Transportleder för farligt gods

Kommunen kan rekommendera vilka vägar där farligt gods får transporteras. De vägar som rekommenderas framgår av förslaget till trafiknätsplan. Läs vidare i avsnittet Godstrafik under fliken Hållbara resor och transporter.

På alla järnvägar är det i princip tillåtet att transportera farligt gods. För Grycksbobanan finns en särskild överenskommelse mellan Kommunen, Länsstyrelsen och Grycksbo bruk att en miljökonsekvensbeskrivning görs innan transporter av farligt gods görs på banan.

Läs mer under Hållbara resor och transporter

Miljöstörande verksamheter

I Falun förekommer idag endast två verksamheter som hanterar farliga ämnen enligt SEWESO-direktivet. Den ena är gaslagret på Ingarvets industriområde och den andra är reningsverket vis rödfärgsverket på gruvområdet.

Verksamheterna kan ge även upphov till olika typer av störningar till omgivningen, exempelvis buller, lastning/lossning, fläktar, tillverkning, lukt, damning med mera.

Utöver dessa finns i tätorten ett antal bensinstationer.

Riskbedömning

Vid planering av ny bebyggelse eller förändrad markanvändning i lägen som kan vara utsatta för risker från farligt gods ska Länsstyrelsen vägledning för planering intill transportleder för farligt gods tillämpas. (Länsstyrelsens PM 2012:11) Vägledningen innebär en arbetsmetod för att analysera risker och för att bedöma behovet av åtgärder.

Sidan uppdaterad 2019-03-15