Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En brygga i vatten

Riksintressen och försvarets intressen

Riksintresse är mark- och vattenområden som långsiktigt ska skyddas mot åtgärder, till exempel byggprojekt, som påtagligt kan skada det värde som gör att ett område är av riksintresse. Staten pekar ut de områden som är av riksintresse och som kommunen måste ta hänsyn till i sin planering och lov- och tillståndsgivning. I sin översiktsplan ska kommunen redovisa hur man tänker ta hänsyn till de värden som finns.

De riksintressen som redovisas här är de som behöver redovisas mer utförligt för tätortsområdet än det är gjort i Översiktsplan FalunBorlänge.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

Riksintresse för kulturmiljövård

Riksintresseområdena utgörs av sammanhängande kulturmiljöer där viktiga historiska skeenden går att utläsa i fysiska uttryck i landskapet och bebyggelsen. Sammantaget ska riksintressena ge en bred bild av samhällets historia och spegla olika tidsperioder, utvecklingsskeden och verksamheter som har varit av betydelse för samhällsutvecklingen. Miljöerna visar hur människan genom historien använt och präglat landskap och platser.

Inom området för den fördjupade översiktsplanen finns fyra riksintresseområden för kulturmiljövården:

  • Falun, riksintresse W 15. Falun är en industri- och stadsmiljö som speglar en nära tusenårig industriell tradition, kring Sveriges viktigaste tidigindustriella koppargruva. Gruvan hade avgörande ekonomisk betydelse under landets stormaktstid, jämte tillhörande hyttområden samt residensstadens utveckling under 1800-talets slut och 1900-talets början.
  • Bergsgården – Österå, riksintresse W16. Riksintresset Bergsgården utgörs av bergslagsbygden i f. d. Västeråns och Österåns kopparbergslag med bergsmansgårdar och talrika lämningar efter äldre kopparhantering.
  • Linnévägen, riksintresse W 17. Linnévägen är en vägmiljö med bevarad och relativt oförändrad 1700-talsväg mellan Falun och Rättvik. Vägen har fått sitt namn genom att Carl von Linné år 1734 färdades denna sträckning.
  • Sundbornsåns dalgång, riksintresse W 20b. Sundbornsåns dalgång utgör en bergslagsbygd i Kopparbergslagen med friliggande storgårdar.
    Läs mer om hur värdena tillgodoses under fliken Kulturmiljö och världsarv

Läs mer om Kulturmiljö och världsarv

Riksintresse för kommunikationer

De större vägarna samt Bergslagsbanan är av riksintresse för kommunikationer.

Väg

Följande vägar av riksintresse finns inom planområdet: E16, Väg 50 och Väg 69, delen Falun - Rättvik. Kommunen anser att väg 69 även på delen Falun – Hedemora ska vara av riksintresse för kommunikationer. Motiveringen till detta finns i Översiktsplan FalunBorlänge,

Järnväg

Genom planområdet går Bergslagsbanan som är av riksintresse för kommunikationer.

Det föreslagna dubbelspåret, som är av riksintresse för kommunikation, redovisas av Trafikverket som en korridor som är upp till 400 meter bred. I tätortens södra del passerar reservatet pågående och planerade utbyggnadsområden. Trafikverket måste precisera hur bred korridoren behöver vara, för att inte hindra planeringen av det nya bostadsområdet. Vi föreslår en minskning av reservatets bredd, se kartan.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

Försvarets intressen

I östra delen av planområdet finns ett militärt övningsområde. I Översiktsplan FalunBorlänge finns en redogörelse för Falu kommuns uppfattning i frågan. Numera är delar av området riksintresse och övriga delar redovisas som influensområde.

Läs mer i Översiktsplan FalunBorlänge Öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2019-07-31