Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Strålning

Radon

Radon är en luktfri radioaktiv gas som skadar hälsan. I Falu kommun är berggrunden sådan att det finns en generell risk för höga radonhalter i inomhusluft. Dessutom finns högriskområden framför allt längs grusåsarna.

I samband med lokalisering av bostadsbebyggelse och eller lokaler för förskola och skola ska hänsyn tas till för höga radonhalter.

Högspänningsledningar

Elektromagnetiska fält från kraftledningar och transformatorstationer kan utgöra en hälsorisk för människor. Dessutom utgör kraftledningarna barriärer i landskapet samt upptar mark skulle kunna ha annan markanvändning.

I Falu tätort finns flera kraftledningar som går genom bebyggda områden. Genom att gräva ned ledningarna minskar strålningsrisken för de som bor i närheten. Samtidigt kan markområden frigöras för att bygga nya bostäder. Genom att gräva ner ledningarna ökar också driftsäkerheten då ledningarna inte löper risken att påverkas av fallande träd.

Kraftledningar bör grävas ned i marken i följande områden:

  • Södra delen Stora Vällan – genom Krondiket.
  • Främby – Övre Norslund.

Planeringsinriktning

  • Rekommendationer kring strålning finns i översiktsplan FalunBorlänge.
  • Bostäder, skolor, förskolor och andra lokaler där barn stadigvarande vistas lokaliseras så att magnetfält från kraftledningar och transformatorstationer är mindre än 0,4 mikrotesla.
  • Om avståndet mellan kraftledning eller transformatorstation och bostad, skola och förskola är mindre än 200 meter ska den elektromagnetiska fältstyrkan kartläggas och bedömas utifrån aktuell kunskap.
  • Kommunen ska verka för att högspänningsledningar i följande områden grävs ned i marken: Stora Vällan – genom Krondiket
    Främby – Övre Norslund.
Sidan uppdaterad 2020-06-17