Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett grönsaksstånd på ett torg

Ekonomisk hållbarhet

Samhällsekonomi

Målet är att bygga en sammanhållen stad med en blandning av verksamheter och bostäder med olika upplåtelseformer. Så skapar vi en långsiktigt hållbar stad. Det är en stad där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas på lika villkor och där sociala spänningar minimeras. På så sätt skapas en ekonomiskt hållbar stad där de samhällsekonomiska kostnaderna minskar.

Kommunens ekonomi

En tätare och mer sammanhållen stad möjliggör ett mer effektivt utnyttjande av infrastrukturen. För skola och vård innebär en mer sammanhållen stad också mer stabilitet i verksamheterna samt större möjligheter för elever, anställda och besökare att åka kollektivt eller gå och cykla.

Falun växer. Genom fler attraktiva boenden i olika former, attraktiva grönska och vatten samt goda mötesplatser möjliggör planen att fler kan flytta till Falun och att staden kan fortsätta att växa.

Arbetsmarknad och näringsliv

Falun har en unik och levande stadskärna med en blandning av handel, restauranger och kultur. Idag har Falun inga större externetableringar. De handelsplatser som finns utanför centrum idag är både komplement till centrum och fungerar som stadsdelscentra. Kring dessa kompletteras enligt planen med ytterligare bostäder. På så sätt skapas en sammanhållen och blandad stad där det i de flesta fall är nära mellan bostad och kommersiell service.

Handeln står inför nya utmaningar, bland annat i form av ökande e-handel. Detta kräver ett fortsatt fokus på centrum. En vidmakthållande av handel i stadsdelscentra är också angeläget. Vid fortsatt utveckling av handelsplatser är det viktigt att underlätta och effektivisera mer hållbara transportsätt; kollektivtrafik, gång och cykel. En ökande e-handel kommer säkerligen att ställa nya krav på hur varor distribuera på ett hållbart sätt i framtiden.

En utmaning inför framtiden är att ha sig en markberedskap och en planberedskap inför framtida behov av mark för till exempel serverhallar, logistikanläggningar eller andra ytkrävande verksamheter. Hur mycket mark som i framtiden kan behövas är svårt att bedöma. Faluns topografi gör det inte helt enkelt att hitta stora plana ytor. För verksamheter som kräver större ytor finns mark avsatt i planen. Dessutom redovisar planen ett utredningsområde väster om Vällan där möjligheterna att lokaliserande mer störande verksamheter ska studeras i en kommande fördjupad översiktsplan.

Utbildningssystemet i allmänhet och Högskolan i synnerhet är viktig för att säkerställa kompetensförsörjningen för kommunen och regionen. Ett fortsatt bostadsbyggande i en tät och sammanhållen stad är viktig för att locka studenter kvar efter avslutad högskoleutbildning. Ett utvecklat samarbete med högskolan är viktigt.

Sidan uppdaterad 2019-03-15