Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två kvinnor som går bredvid varandra

Social hållbarhet

En sammanhållen blandstad

Att skapa ett socialt sammanhållet Falun där människor med olika bakgrund och förutsättningar har möjlighet att mötas i ett långsiktigt hållbart samhälle är viktigt även i den fysiska planeringen. Även om det i Falun inte finns någon betydande obalans mellan olika stadsdelar, så är det viktigt att skapa en sammanhållen stad där olika upplåtelseformer och typer av boenden blandas, och äldre bostadsområden länkas samman med ny bebyggelse till en sammanhängande och socialt hållbar stad där människor kan mötas och tillit och förtroende skapas.

Olika stråk

För att skapa en sammanhängande stad beskriver planen hur staden är tänkt att utvecklas kring några stråk. Ett stråk binder samman centrum via den nya stadsdelen Born och ny bebyggelse längs Norra Järnvägsgatan med Slätta/Herrhagen respektive Bojsenburg.

Ett annat stråk förbinder centrum via regementet och den nya stadsdelen Surbrunnshagen med Övre Norslund. Ytterligare ett utvecklingsstråk går från centrum via Galgberget och Lilla Källviken vidare via ny bebyggelse på Simonsberget/Källviksberget till Tallen.

I den befintliga staden finns dessutom ett antal förtätningsmöjligheter som bidrar till att skapa en stad med en blandning av bostäder och verksamheter och med blandade upplåtelseformer. Planen beskriver vikten av att inte i alla lägen omvandla alla verksamhetsområden till bostäder. För att få en blandad stad är det viktigt med plats även för verksamheter blandat med bostäder.

Expandera mot Borlänge

När möjligheterna till förtätning inom den befintliga staden är utnyttjande och staden behöver expandera ska detta ske i riktning mot Borlänge i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge. I planen finns området söder om Simonsberget/Källviksberget utpekat.

En precisering av utformning och innehåll kommer at göras i en egen fördjupad översiktsplan. Avsikten är att skapa en ny stadsdel med blandad bebyggelse, med bostäder med olika upplåtelseformer och verksamheter och med attraktiva mötesplatser. En attraktiv och konkurrenskraftig kollektivtrafik och attraktiva och gena cykelförbindelser är stommen i transportsystemet. Avsikten är att skapa en stad där det ska vara möjligt att i samma stadsdel bo genom livets olika skeden, från ung till gammal.

För barn och unga bedöms planen ha positiv inverkan. Förbättrad kollektivtrafik samt bättre gång och cykelvägar ökar förutsättningarna för barn och unga att ta sig till skola, förskola, mötesplatser, fritidsaktiviteter och grönområden. Mer vardagsmotion leder också till bättre fysisk och psykisk hälsa hos barn och unga.

Risker och störningar

Till planhandlingarna hör en trafiknätsplan. I denna ingår ett förslag till förändrat utpekande av vilka gator som är anvisade för transporter av farligt gods. Längs transportleder för farligt gods finns alltid risk för olyckor med efterföljande explosion eller brand. De gator som pekats ut bedöms som mest lämpade. Ny bebyggelse längs dessa gator ska föregås en riskanalys enligt Länsstyrelsens vägledning.

Längs flera av gatorna i staden och längs järnvägen är bullernivåerna höga. Kommunen har gjort en kartering av bullernivåerna längs gatorna och arbetar just nu med att ta fram en bullersaneringsplan för befintlig bebyggelse. Vid nyexploatering är det viktigt att bebyggelsen placeras och utformas så att bullernivåerna ligger inom gällande gränsvärden. Detta är särskilt viktigt på platser där barn vistas under längre perioder då barn och unga antas ta störst skada av buller.

Utsläpp från motorfordonstrafik

I centrala den staden överskridits gränsvärdena för luft tillfälligt vid vissa väderleksförhållanden. Utsläppen kommer främst från motorfordonstrafiken. Kommunen arbetar bland annat med att förbättra möjligheterna att färdas med kollektivtrafiken eller till cykel och till fots för att minska påverkan på luften i centrum. Det nyligen genomförda resecentrumprojektet är ett exempel på detta.

Flera stora kraftledningar går in mot och runt staden. På flera ställen utgör de visuella och fysiska barriärer. På några sträckor föreslås att de grävs ner för att skapa bättre samband.

Sidan uppdaterad 2019-03-15