Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Hur arbetet bedrivits

Inledande arbete

Uppdraget att med utgångspunkt från den gemensamma översiktsplanen FalunBorlänge ta fram en fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan gavs av kommunstyrelsen 2014-06-03.

En projektbeskrivning godkändes av kommunstyrelsens utvecklingsutskott 2015-10-12. I projektbeskrivningen preciserades de frågor som planarbetet särskilt skulle fokusera kring och där mark för nya bostäder och verksamheter samt hållbara resor och transporter var bland de viktigaste frågorna. Dessutom lyftes grönskan och vattnet samt Världsarvet Falun fram som resurser för tätortens utveckling. Projektbeskrivningen innehöll dessutom en beskrivning av projektorganisationen, resurser och tidplan.

Arbetet har bedrivits med kommunstyrelsens arbetsutskott som politisk styrgrupp. På tjänstemannanivån fanns en operativ styrgrupp med berörda chefer på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen och en projektgrupp med planarkitekter, kommunbiologer, kommunantikvarie, trafikplanerare med flera.

Arbetet med grönska och vatten har resulterat i inventeringar och beskrivningar av ekosystemtjänster. För Världsarvet Falun och värdefulla kulturmiljöer har ett kulturmiljöprogram och en beskrivning av det historiska odlingslandskapet tagits fram. Trafikfrågorna har bland annat hanterats i en trafiknätsplan.

Arbetet med att ta fram en samrådsversion inleddes med två workshops med företrädare för samtliga kommuners förvaltningar. Vid dessa tillfällen diskuterades övergripande förutsättningar samt idéer kring tätortens framtida struktur. Den politiska styrgruppen hade under arbetet med att ta fram samrådsversionen 7 halvdagsmöten där olika frågor diskuterades som vägledning.

Planen har under hela processen hanterats digitalt. Under samrådet och utställningen fanns den tillgänglig på en egen webb.

Ett planförslag godkändes av kommunstyrelsen 2017-01-31 för samråd. 

Samråd

Under perioden 17 februari till och med 29 april 2017 var ett förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan ute på samråd. 

Under samrådet hölls öppet hus för medborgarna på fem platser i tätorten. Dessutom hölls två informationsmöten dit projektledaren bjudits in av berörda.

Under samrådstiden kom det in ca 175 yttranden varav ca 130 från allmänheten. Yttrandena finns sammanställda i en samrådsredogörelse.

I samrådsredogörelsen har kommunen dokumenterat de synpunkter och förslag som framkommit under samrådet och redovisat i vilken utsträckning de tillgodoses i det bearbetade planförslaget. Samrådsredogörelsen ligger därmed till grund för och motiverar utställningsversionen av planförslaget och finns sedan med tillsammans med planförslaget.

Efter samrådet bearbetades planhandlingarna och kompletterades med en användningskarta som beskriver kommunens syn på användningen av mark och vatten de kommande 20 åren.

Ett planförslag godkändes av kommunstyrelsen 2017-12-05 för utställning och granskning.

Utställning

Under perioden 12 januari till och med 16 mars 2018 var ett förslag till fördjupad översiktsplan för Falu tätort och området runt Varpan utställt. Under utställningstiden kom det in ett 50-tal yttranden varav ca 25 från allmänheten. Yttrandena finns sammanställda och kommenterade i  särskilt utlåtande.

I det särskilda utlåtandet har kommunen dokumenterat de synpunkter och förslag som framkommit under utställningen och redovisat i vilken utsträckning de tillgodoses i det bearbetade planförslaget. Det särskilda utlåtandet ligger därmed till grund för och motiverar antagandeversionen av planförslaget och finns sedan med tillsammans med planförslaget.

Länsstyrelsens granskningsyttrande bifogas och utgör en del av planhandlingarna.

Läs mer i särskilt utlåtande Pdf, 970.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Läs mer i länsstyrelsens granskningsyttrande Pdf, 389.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Samrådsredogörelse Pdf, 4.1 MB, öppnas i nytt fönster.

Antagande

Efter utställningen har planförslaget bearbetats och kompletterats.

En bearbetning har gjorts av användningskartans texter så att det tydligare framgår vilka avvägningar som gjorts mellan olika intressen.

Den fördjupade översiktsplanen antogs av kommunfullmäktige den 13 september 2018.

Laga kraft

Antagandebeslutet har vunnit laga kraft.

Sidan uppdaterad 2019-08-01