Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Utvecklingsstrategi

I det här avsnittet redovisas den strategiska delen av den fördjupade översiktsplanen. Kommunens långsiktiga intentioner beskrivs i grova drag. Områden, platser och stråk dit kommunen framför allt vill styra utvecklingsinsatser lyfts fram, liksom de områden som i ett översiktligt perspektiv har de största natur-, rekreations- och kulturvärdena. Även viktiga samband redovisas.

Under rubriken Utvecklingskarta finns en karta som visar kommunens samlade utvecklingsstrategi för planområdet. Under rubrikerna Den attraktiva staden, Grönska och vatten, Hållbara resor och transporter samt Kulturmiljö och världsarv beskrivs utvecklingsstrategierna mer i detalj.

Sidan uppdaterad 2019-03-14