Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Djur på en betesmark

Ekosystemtjänster- att beakta och utveckla

Vid kartläggningen av ekosystemtjänsterna har olika brister och utvecklingsområden identifierats. Särskilt inom de centrala delarna av Falun är det tydliga brister på framförallt grönstruktur som bidrar till ekosystemtjänster. Ju längre ut från centrum man kommer, desto mer grön- och blåstruktur finns det men även där finns det utvecklingsbehov och möjligheter.

Reglerande ekosystemtjänster

  • Naturliga våtmarker eller marker som kan rena eller buffra dagvatten saknas till stor del i tätorten. Att skapa nya och stärka befintliga bidrar till förbättringar.
  • Avskärmande och bullerdämpande grönområden saknas längs många större vägar.

Kulturella ekosystemtjänster

  • Det är ont om större gröna friytor i de täta och centrala delarna av tätorten och inom vissa stadsdelar.
  • Många grönområden framförallt i de äldre och centrala delarna saknar också gröna förbindelser/kopplingar med varandra.
  • Det saknas en större park som kan fylla funktionen som en stadspark inom tätorten.
  • Kontakten med vatten är en viktig resurs som har potential att utvecklas- särskilt Årummet-Tisken-Varpan och Runns norra strand.
  • Idag är det inte tydligt vad kommunen ska erbjuda inom de kulturella ekosystemtjänsterna. Genom att revidera den befintliga grönstrukturplanen alternativt att ett park- och naturprogram skapas med utgångspunkt från ekosystemtjänsterna kan kommunens ambitionsnivåer tydliggöras.

Stödjande ekosystemtjänster

  • Naturen inom fördjupade översiktsplanen är sedan länge starkt påverkad av mänsklig verksamhet som gruvnäring, skogsbruk och exploatering. Skogarna är förhållandevis unga och ofta variationsfattiga tallbestånd, våtmarker har försvunnit m.m. vilket gör att naturen är tämligen artfattig. För att utveckla mångfalden av arter är därför återskapande av artrika miljöer viktigt att arbeta med.
  • Inom tätorten finns gamla tallar (ca 100 år och äldre) som i övrigt saknas i skogslandskapet. De är mycket viktiga för hotade arter som t.ex. den rödlistade reliktbocken samt är även karaktärsskapande för Falu tätort. De bör i huvudsak sparas.
  • Många grön stråk och kilar är dåligt sammanhållna genom avskärande vägar m.m. De är även mycket smala inom vissa delar. Detta är viktiga förutsättningar att beakta vid t.ex. exploateringar.
Sidan uppdaterad 2019-03-14