Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Ett tåg som susar förbi

Hållbara resor och transporter

Planeringsinriktning för hållbara resor och transporter

För att uppnå hållbara kommunikationer och bidra till de transportpolitiska målen har planeringsinriktningar tagits fram. Dessa redovisas nedan för varje trafikslag. Du kan läsa mer om trafikslagen under Hänsyn/Hållbara resor och transporter.

 • Falun ska vara en attraktiv och gångvänlig stad.
 • Ta fram ett fotgängarprogram för Falu centrum med identifierade förbättringsområden.
 • Omvägar på mer än 25 procent jämfört med fågelvägen ska helst inte förekomma.
 • Innanför Inre ringen ska de oskyddade trafikanterna prioriteras.

Cykel

 • Huvudcykelstråken byggs ut enligt cykelplanen.
 • Huvudcykelstråkens korsningspunkter med bilvägar förses med cykelöverfarter.
 • Innanför Inre ringen ska de oskyddade trafikanterna prioriteras
 • Cykelpumpar ska placeras ut i alla stadsdelscentra.
 • Laddstolpar för elcyklar vid viktiga målpunkter

Buss

 • Nya områden ska försörjas med kollektivtrafik.
 • Där bussar kör, i tättbebyggt område, är det lämpligt med en skyltad hastighet på 40 km/h.
 • Linjesträckningen bör hållas så rak som möjligt.
 • Hållplatser bör utformas som timglas vilket är mest bekvämt för resenären.
 • Alla nya och befintliga hållplatser funktionsanpassas.
 • Vid trafiksignaler ges bussen prioritet samt färdväg rakt genom rondeller där så behövs.
 • Vid förmodad köbildning bör separata körfält för buss anordnas.
 • Elhybridbussar ska införlivas i fordonsflottan.
 • Utse prioriterade målgrupper (geografi, ålder, ärende) för att skapa tydliga produkter.
 • Tillhandahålla ovanstående målgrupper en attraktiv produkt.
 • Framkomlighetsanalys med förslag på åtgärder tas fram.

Järnväg

 • Bredden på järnvägskorridoren mellan Falun och Borlänge smalnas av närmast tätorterna.
 • Markanvändningen för dubbelspår på Bergslagsbanans hela sträckning måste uppmärksammas i framtida detaljplaner och bygglov som ligger i närheten av järnvägen.
 • För att utveckla tätorten och en framtida regional pendeltågstrafik anläggs stationer i Korsnäs och Källviken.

Bil

 • Biltrafiknätet, både dagens och framtida, delas i Trafiknätsplan för Falu tätort upp i funktionsklasser utifrån deras huvudsakliga uppgift i trafiknätet.
 • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att bygga ut väg enligt vägreservaten. Detta måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd som ligger i närheten av vägreservaten.
 • Norslunds tillgänglighet till Korsnäsvägen ska förbättras.
 • Fortsatt god tillgänglighet till Falu centrum för den som behöver åka bil.
Sidan uppdaterad 2019-08-15