Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Falu gruva vintertid

Strategier och planeringsinriktningar

Arbetet med kulturmiljöerna tar sin utgångspunkt i redan antagna politiska dokument. De planeringsinriktningar som finns kan sammanfattas i följande punkter:

 • Falun tar vara på sina kulturmiljöer och ger dem ett relevant skydd. Faluns kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap ska hanteras på ett sådant sätt att goda och moderna bostäder, arbetsplatser och miljöer kan åstadkommas utan att kulturhistoriska värden minskar eller går förlorade. Höga kulturmiljövärden berikar boendemiljön. Falu kommun föregår med gott exempel i förvaltningen av sina egna kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Faluns värdefulla och välbevarade bebyggelsemiljöer och kulturlandskap ska stärka Faluns attraktionskraft som besöksmål.
 • Världsarvet Falun, riksintresseområdena och övriga värdefulla byggnader och miljöer ska ses som en tillgång för boende, företag, rekreation och besöksnäring.

Vad säger Översiktsplan FalunBorlänge om kulturmiljöerna?

Falu kommun behöver arbeta aktivt med bevarande av och förståelse för kulturmiljöerna, så att de används och uppfattas som en resurs i samhällsutvecklingen. Grunden för detta är att kommunen har kunskap och kännedom om sina kulturmiljöer, att det finns resurser att arbeta med frågorna och att framtagna styrdokument är vägledande vid vägning mellan olika intressen. I Översiktsplan FalunBorlänge finns en mängd strategier och planeringsinriktningar som berör kulturmiljöerna inom Falu kommun och som ska tillämpas även inom den fördjupade översiktsplanen. Dessa är preciserade nedan:

 • De riksintressanta kulturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Inga åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värden ska tillåtas. Riksintressena ska vid behov ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar.
 • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd.
 • Världsarvet Faluns kvaliteter ska tas tillvara i samhällsplaneringen.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid lokaliseras med hänsyn till bland annat brukningsvärd jordbruksmark, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild och friluftsanspråk. Världsarvet Falun ska särskilt uppmärksammas.
 • Spridd bebyggelse, dvs enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanelagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas av bland annat kulturmiljöskäl.
 • Landskapsperspektivet ska vara en utgångspunkt vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Alla typer av landskap omfattas, både i stads- och landsbygd.
 • Skogs- och odlingslandskapet ska brukas med hänsyn till bland annat kulturmiljövärdena.
 • Inom skogs- och odlingslandskapet ska bland annat kulturmiljövärden och olika satsningar för turism kunna utvecklas.
 • Byggande på brukningsbar odlingsmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
 • Vid ny etablering och förändringar av anläggningar för förnybar energi och ledningsdragningar mm ska hänsyn tas till natur-, kultur-, och landskapsvärden, rekreation och turism.
 • Medelstora och stora anläggningar för vindkraft ska inte tillåtas i tätbebyggda områden, i småbrutet odlingslandskap och vid sjöar och vattendrag med omgivande stränder.
 • Riksintresset för kulturmiljövård har företräde framför riksintresset för värdefulla ämnen och material i de fall det finns motstående intressen gällande Falu gruva.
 • De utpekade värdefulla sand- och grusförekomsterna ska skyddas från åtgärder som kan påverka bland annat deras kulturvärden negativt.
Sidan uppdaterad 2019-03-15