Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Kvinna som lyssnar på musik

Övergripande utvecklingsstrategier

Visionen - Ett större Falun

Kommunen har antagit en vision som ska vara vägledande för arbetet med Faluns utveckling. Visionen är den gemensamma framtidsbilden och finns sammanfattad i följande illustration. Läs mer om visionen - Ett större Falun.

Visionen Ett större Falun

Här beskriver vi hur visionens framtidsbild förs vidare i den fördjupade översiktsplanen.

Hållbar utveckling

Den attraktiva staden

Den attraktiva staden tar tillvara befintliga förutsättningar och utvecklar staden i balans mellan det nya och vår historia.

Grönska och vatten

Ekosystemtjänsterna är de nyttor som vi människor får från naturen och som vi är beroende av. De är därför grunden för en hållbar utveckling.

Hållbara resor och transporter

Ett hållbart transportsystem är en av förutsättningarna för att klara klimatmålen.

Kulturmiljö och världsarv

Kulturmiljö handlar om att ta tillvara befintliga resurser = resurshushållning.

Näringsliv och arbetsmarknad

Den attraktiva staden

I den attraktiva staden finns platser för möten där nya idéer kan uppstå och utvecklas.

Grönska och vatten

Naturturism är en växande sektor och närheten till naturen och anläggningar för idrott, friluftsliv och rekreation är en av de viktigaste anledningarna till varför många flyttar till Falun.

Hållbara resor och transporter

Ett hållbart transportsystem - för att underlätta människors vardagsresor och skapa en bra matchning på arbetsmarknaden.

Kulturmiljö och världsarv

Kulturturism - en växande bransch och en viktig exportnäring där välbevarade kulturmiljöer är den unika resursen.

Plats för alla

Den attraktiva staden

I den attraktiva staden finns plats för alla människor att bo och leva. En blandning av bostäder med olika upplåtelseformer och verksamheter motverkar segregation.

Grönska och vatten

Naturmiljöernas variation med allt från små grönområden inne i tätorterna till stora skogsområden ger möjligheten till de allra flesta att finna sin plats för livsberikande upplevelser.

Hållbara resor och transporter

Ett hållbart transportsystem gör det enklare för människor att mötas.

Kulturmiljö och världsarv

Kulturmiljöer är viktiga för en del människor på samma sätt som nöjesanläggningar, sporthallar och kyrkor är för andra. Kulturmiljöer länkar ihop människor från förr med framtidens människor.

En del av resten av världen

Den attraktiva staden

Den attraktiva staden utvecklas i samarbete med andra i och utanför regionen.

Grönska och vatten

Naturen i Falun är en del av hela jordens nätverk av grönska och vatten. Hur vi hanterar naturen och ekosystemtjänsterna påverkar därför inte bara oss här i Falun.

Hållbara resor och transporter

Ett hållbart transportsystem är en viktig förutsättning för människors möjligheter att mötas och samarbeta i och utanför regionen.

Kulturmiljö och världsarv

Världsarvet - en del av världen, med en fredsbevarande tanke i botten.

Samhällsplanering och infrastruktur

Den attraktiva staden

I den attraktiva staden skapa vi plats för nya bostäder, verksamheter, service m.m.

Grönska och vatten

Den gröna och blå strukturen - grönskan och vattnet - är en av grundstenarna vid planering av boendemiljön för att människor ska trivas och må bra. Den gröna infrastrukturen är även en förutsättning för ett rikt växt- och djurliv.

Hållbara resor och transporter

Ett hållbart transportsystem är en integrerad del av den attraktiva staden.

Kulturmiljö och världsarv

Kulturmiljöerna berikar vår miljö och säkerställs i bygglov och planfrågor.

Trygghet och välfärd

Den attraktiva staden

Staden är överblickbar med tydliga samband mellan olika delar där människor kan känna sig trygga.

Grönska och vatten

Tillgången till gröna miljöer i vår närmaste omgivning är av stor betydelse för folkhälsan. De bidrar även till att skapa trygga och säkra uppväxtmiljöer för våra barn.

Hållbara resor och transporter

I ett hållbart transportsystem kan medborgarna resa tryggt och på lika villkor.

Kulturmiljö och världsarv

Kulturmiljöer är beständiga och skapar trygghet i en föränderlig värld.

Översiktsplan FalunBorlänge 2014

I Översiktsplan FalunBorlänge finns samlade strategier för tätorternas utveckling som utgör utgångspunkter för arbetet med fördjupningen för Falu tätort. Där sägs bland annat:

 • Städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna och kring resecentrum.
 • Utbyggnaden av städerna med helt nya planerade bebyggelseområden ska ske i riktning mot varandra, väster om Runn och nära bra och effektiva kollektivtrafikstråk.
 • Det ska finnas en planberedskap för 500 bostäder årligen i FalunBorlänge (båda kommunerna tillsammans) med olika upplåtelseformer för olika behov.
 • Kollektivtrafiken ska utvecklas och gång- och cykeltrafik ska prioriteras.
 • En variation av upplåtelseformer inom bostadsområden ska eftersträvas, liksom en blandning av bostäder och arbetsplatser för att motverka segregation.
 • Nya och befintliga bostäder ska ha god tillgång till trygga och tillgängliga miljöer för lek, idrott och rekreation.

I Översiktsplan FalunBorlänge finns en planeringsinriktning för var ny bebyggelse i stora drag ska tillkomma.

1. Centrala Falun, inom område som ligger ungefär 1 km från resecentrum men även i centrumnära områden t.ex. Born och Dalavallen.

2. Redan bebyggda stadsdelar kompletteras med nya bostäder. Använder befintlig infrastruktur.

3. Nya stadsdelar byggs i riktning mot Borlänge t.ex. Källviksberget och väster om Stora Vällan.

Fördjupad översiktsplan för Falu tätort

I den fördjupade översiktsplanen föreslås dessutom:

 • Förtäta i innerstaden kring resecentrum. Föräta i tätorten för att binda samman. Enstaka förtätning med hänsyn till kulturmiljön. Ny bebyggelse utanför nuvarande tätort, i första hand i riktning mot Borlänge.
 • Plats för att kunna bygga 4 000 nya bostäder inom 20 år.
 • Nya bostäder ska i första hand byggas på mark som idag är obebyggd men inte på mark som är park eller natur.
 • Nya bostäder kan byggas på mark som omvandlas från extensivt använda arbetsplatsområden inom tätorten.
 • Nya bostäder kan skapas genom omvandling av kontor.
 • Nya bostäder kan byggas på överdäckade markparkeringar.
Sidan uppdaterad 2019-06-12