Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bostadshus

Planeringsinriktning

I Översiktsplan FalunBorlänge finns rekommendationer och planeringsinriktningar för boende:

  • Städerna ska förtätas, i första hand i stadskärnorna och kring resecentrum.
  • Det ska finnas en planberedskap för 500 bostäder årligen i FalunBorlänge (båda kommunerna tillsammans) med olika upplåtelseformer för olika behov.
  • En variation av upplåtelseformer inom bostadsområden ska eftersträvas, liksom en blandning av bostäder och arbetsplatser för att motverka segregation.
  • Nya och befintliga bostäder ska ha god tillgång till trygga och tillgängliga miljöer för lek, idrott och rekreation.

I den fördjupade översiktsplanen föreslås dessutom:

  • Plats för att kunna bygga 4000 nya bostäder inom 20 år.
  • Nya bostäder ska i första hand byggas på mark som idag är obebyggd men inte på mark som är park eller natur.
  • Nya bostäder kan byggas på mark som omvandlas från extensivt använda arbetsplatsområden inom tätorten.
  • Nya bostäder kan skapas genom omvandling av kontor.
  • Nya bostäder kan byggas på överdäckade markparkeringar.

I Översiktsplan FalunBorlänge finns en planeringsinriktning för var ny bebyggelse i stora drag ska tillkomma.

1. Centrala Falun, inom område som ligger ungefär 1 km från resecentrum men även i centrumnära områden t ex Born och Dalavallen.

2. Redan bebyggda stadsdelar kompletteras med nya bostäder. Använder befintlig infrastruktur.

3. Nya stadsdelar byggs i riktning mot Borlänge t ex Källviksberget och väster om Stora Vällan.

Detta finns schematiskt redovisat på kartan nedan.

Planeringsinriktning fördjupad översiktsplan

Förtäta i innerstaden kring resecentrum. Föräta i tätorten för att binda samman. Enstaka förtätning med hänsyn till kulturmiljön. Ny bebyggelse utanför nuvarande tätort, i första hand i riktning mot Borlänge.

Sidan uppdaterad 2019-03-14