Lyssna på sidan Lyssna

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Grävmaskin i arbete vid området Myran

Myran

Myran ska bli ett stadsnära rekreationsområde med bäckar, vattenspeglar, stigar och rastplatser. Våtmarksdelen blev klar i maj 2018 och ska ses som det första steget i projektet. I nästa steg ska själva rekreationsområdet med rastplatser, gångstråk, informationstavlor och utsiktspunkter färdigställas. Ett arbete som till vissa delar kommer att stå klart under 2018, helt färdigställt kommer Myran att bli under 2019.

Naturområden återställs

Naturområden ska också återställas. Det handlar till stor del om att fylla igen gamla skjutbanor och dess vallar. Topografin kommer då att ändras för att skapa en rastplats. Där kommer man ha en bra utsikt över de betesmarker som finns och kommer att finnas.

Genom området flyter också Hälladiket. Ett dike som kommunen vill göra mera likt en vanlig bäck. Statliga pengar har sökts för att klara den delen och om vi får pengarna kommer det arbetet att utföras kommande vinter. I närtid kommer den befintliga grusväg som skär rakt igenom området att smalnas av och ges en något mer slingrande dragning. Allt för att passa in i området i stort.

Dagvattenhanteringen ska förbättras

I arbetet ingår också att förbättra dagvattenhanteringen, våtmarkerna är en förutsättning för de exploateringar som sker på området. Våtmarkerna kommer att fungera som buffertar för att undvika översvämningar nedströms i vattensystemet. Här ska även fiskar kunna vandra upp i bäckarna. I Högbobäcken finns i dag till exempel bäckröding.

Värdefulla naturmiljöer

Falu kommun har länge haft en vision om att utveckla delar av det gamla övningsfältet på Myran till ett stadsnära rekreationsområde. Redan 2012 påbörjades arbetet med att utreda förutsättningarna, och när det tre år senare stod klart att Falu kommun skulle få köpa det aktuella området av Fortifikationsverket, kunde planerna börja ta fart på allvar.

På Myran har det i äldre tider funnits vattenmättade marker och det finns även rester från äldre odlingslandskap med betesmarker och ängar kvar. De gamla betesmarkerna samt vattenmiljöerna vid Högbobäcken är klassade som mycket värdefulla naturmiljöer.

Sidan uppdaterad 2018-08-13