Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Frågor & svar om återetablering av Dalregementet I 13

Här hittar du svar på vanliga frågor.

 • Varför ska det byggas ett nytt regemente i Falun?

  En återetablering Dalregementet I 13 i Falun, är en del i Försvarsmaktens tillväxt för att stärka försvarsförmågan i en tid med osäker omvärldsutveckling. I Falun finns redan idag en väl utbyggd utbildning för hemvärnssoldater och värnpliktsutbildning. I underlag till försvarsbeslutet motiveras en återetablering med att: "Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar."– Det handlar bland annat om arbetstillfällen, ett stort engagemang, tradition och historia och att Försvarsmakten som är en statlig myndighet ger tyngd åt orten. Kommunerna får nu även en större roll i totalförsvaret och då finns det fördelar med att också få hit ett nytt regemente, säger Joakim Storck (C), kommunstyrelsens ordförande.
 • Vem eller vilka har beslutat att det ska bli ett nytt regemente?

  Det är Sveriges riksdag som fattat beslut om Försvarsmaktens tillväxt. I beslutet ingår återetablering av Dalregementet I 13 i Falun.
 • Var kommer det nya regementet att placeras?

  Platsen för det nya regementet är inte klart, men Försvarsmakten ser gärna att det nya regementet byggs i närheten av nuvarande skjutfält och övningsområde. Inledningsvis kommer Försvarsmakten eventuellt att hyra lokaler för att kunna utbilda fler värnpliktiga på kort sikt.Gamla I 13-området däremot, har aldrig varit aktuellt för återetablering på lång sikt.
 • Hur kommer jag som Falubo att påverkas?

  Falun har redan idag militär verksamhet i form av hemvärnsutbildning. För närvarande utbildar hemvärnet också cirka 100 värnpliktiga per år. Utökningen av den militära verksamheten i Falun kommer inte att märkas så tydligt de närmaste åren. Självfallet kommer det att märkas när bygget av det nya regementet inleds om några år.
 • Hur många arbetstillfällen blir det vid det nya regementet?

  Den utökade militära verksamheten i Falun innebär att ett tiotal civila medarbetare kommer börja rekryteras redan under andra halvåret 2021. Därefter kommer de militära befattningarna att börja utlysas. Försvarsmakten räknar med att det utöver Dalregementsgruppens cirka 30 anställda kommer finnas cirka 150 anställda på det nya regementet år 2028. Tillväxten sker succesivt till dess.Utöver detta kommer Försvarsmakten behöva stöd i form av verkstäder, städning, förtäring med mera.
 • När kommer de första värnpliktiga och hur många ska utbildas per år?

  För närvarande utbildar Dalregementsgruppen ett 100-tal värnpliktiga. Utbildningsåret 2021-2022 utökas antalet till 135 och utbildningsåret 2022-2023 ska 150 värnpliktiga utbildas. År 2028 är antalet uppe i 250 stycken per år.
 • Har Faluborna något att säga till om när det gäller regementet?

  När det gäller beslutet om att det ska byggas ett nytt regemente i Falun så är det taget på riksdagsnivå. När vi vet var Försvarsmakten vill bygga regementet, så kommer dialog att föras med både Falubor och andra berörda. Redan nu pågår dialog mellan kommunen, Fortifikationsverket och Försvarsmakten.
 • Varför använder man inte gamla I 13 området?

  Det gamla I 13-området såldes till en privat fastighetsägare när regementet upphörde och här finns idag många företag, föreningar och organisationer. Lokalerna är heller inte anpassade för Försvarmaktens behov idag och skulle kräva stora ombyggnationer.
 • Hur mycket pengar har kommunen investerat i det här?

  Kommunen har inte investerat något än, förutom nedlagd arbetstid för tjänstemän som hjälpt Försvarsmakten och Fortifikationsverket att hitta lämpliga platser för regementet.
 • Blir det mer skjutningar på övningsfältet nu?

  Antalet värnpliktiga som utbildas idag är cirka 100 och när det nya regementet är klart kommer cirka 250 värnpliktiga att utbildas årligen. Försvarsmakten bedömer att detta kommer märkas marginellt när det kommer till övningsverksamhet.
 • Vad betyder det millitärstrategiskt att vi får tillbaka ett regemente till Falun?

  I underlaget till riksdagsbeslutet motiveras en återetablering i Falun bland annat så här: Det finns ett tydligt behov av förband för skyddet av de västliga förbindelserna via västra Svealand till Osloområdet samt via Jämtlands län till Trondheim. Det finns också behov av förband för skyddet av viktiga totalförsvarsanläggningar. Försvarsmakten avses få i uppdrag att redovisa hur hemvärnsverksamheten vid Dalregementsgruppen ytterligare kan utvecklas och stärkas, till exempel genom fortsatt utveckling av särskilda funktioner eller verkanssystem inom ramen för hemvärnet.
Sidan uppdaterad 2024-04-22