Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

GDPR

GDPR, behandling av personuppgifter

Vi vill att du känner dig trygg när du kontaktar Falu kommun och lämnar uppgifter till oss. Därför är det viktigt för oss att informera om hur vi hanterar dina personuppgifter.

 • Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

  Varje nämnd inom organisationen Falu kommun är personuppgiftsansvarig inom sitt verksamhetsområde.
 • Vilka är dina rättigheter i samband med personuppgiftsbehandling?

  Eftersom dina personuppgifter behandlas hos kommunen har du rättigheter hos den nämnd som är personuppgiftsansvarig för behandlingen. Rättigheterna är kopplade till vilken rättslig grund som den aktuella behandlingen vilar på.På Integritetsskyddsmyndighetens webbplats kan du läsa mer om detta www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.När du vill använda någon av nedanstående rättigheter vänder du dig till kommunens kontaktcenter som hjälper dig vidare.Rätt till informationDu har rätt att begära information om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar, det kallas registerutdrag. Vi behöver säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person så registerutdraget kommer antingen skickas till din folkbokföringsadress eller lämnas ut efter legitimering hos vårt kontaktcenter på Slaggatan 3D, Falun.Rätt till rättelseOm du anser att dina personuppgifter är felaktiga eller ofullständiga kan du begära att få dem rättade.Rätt att invända mot en behandlingDu har rätt att när som helst invända mot att dina personuppgifter behandlas. Detta gäller behandlingar som utförs på grund av allmänt intresse eller som ett led i myndighetsutövning. Om du gör en invändning innebär det att kommunen inte längre får behandla personuppgifterna om vi inte kan påvisa tvingande berättigade skäl som väger tyngre än den registrerades intressen, rättigheter och friheter.Rätt till begränsning av behandlingBeroende på omständigheter i enskilda fall kan du ha rätt till att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till endast lagring under den tid det tar att utreda en invändning från dig.Återkallande av samtyckeOm den rättsliga grunden för en behandling av personuppgifter är ett samtycke från dig så har du rätt att återkalla samtycket. Ett återkallande av samtycket påverkar inte lagligheten av personuppgiftsbehandlingen för tiden innan samtycket återkallades.Rätt till radering ("rätten att bli bortglömd")Du har under vissa omständigheter rätt att få dina personuppgifter raderade. Det är sällan denna rättighet blir aktuell inom kommunens verksamhet eftersom kommunen är skyldig att bevara allmänna handlingar.I vissa fall kan rätt till radering bli aktuell, till exempel:
  • När behandlingen sker på ditt samtycke och du har återkallat samtycket.
  • Om du motsätter dig personuppgiftsbehandlingen som sker inom ramen för myndighetsutövning eller en rättslig förpliktelse och det inte finns skäl som väger tyngre än dina intressen.
  • Om personuppgifterna behandlas olagligt.
  Rätt till dataportabilitetDu har i vissa fall rätt att få tillgång till dina personuppgifter i ett format som möjliggör ett överförande till en annan personuppgiftsansvarig. Rätten gäller endast uppgifter du själv har lämnat och som behandlas med stöd av samtycke eller för att uppfylla ett avtal.
 • Vad har vi för rätt att hantera dina personuppgifter?

  Vi hanterar dina uppgifter med stöd av dataskyddslagstiftningen och de lagliga grunder som anges där. De vanligaste lagliga grunderna för Falu kommun är:
  • Rättslig förpliktelse
  • Uppgift av allmänt intresse eller myndighetsutövning
  • Avtal
  • Samtycke (till exempel vid bildpublicering).

 • Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

  Vår hantering av information omfattas av offentlighetsprincipen. Det betyder bland annat att de meddelanden du skickar till oss som huvudregel blir allmänna handlingar som registreras.Allmänna handlingar som inte är skyddade av sekretess kan komma att lämnas ut vid en begäran. Enligt arkivlagen är huvudregeln att allmänna handlingar ska bevaras för framtiden. När dina personuppgifter inte behövs i verksamheten ska de arkiveras eller gallras.
 • Vad gäller om du samtyckt till att vi hanterar dina uppgifter?

  Om du har samtyckt till att vi hanterar dina personuppgifter har du alltid rätt att ångra dig och ta tillbaka ditt samtycke. Det gör du genom att kontakta kommunens Kontaktcenter. I så fall får vi inte längre hantera dina uppgifter. Om du återkallar ditt samtycke påverkar det inte lagligheten av publiceringen innan samtycket återkallades.Den behandling av personuppgifter som krävs enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen, arkivlagen och förvaltningslagen för en korrekt hantering av myndighetens allmänna handlingar anses nödvändig av hänsyn till ett viktigt allmänt intresse.Läs mer om offentlighetsprincipen.
 • När är du skyldig att lämna uppgifter till oss?

  För att kunna ingå avtal med oss behöver du lämna de personuppgifter vi begär annars kan vi inte skriva något avtal. I de fall det finns en skyldighet enligt lag att lämna personuppgifter till oss så informerar vi dig.
 • Dataskyddsförordningen, GDPR

  Dataskyddsförordningen (GDPR) gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med 25 maj 2018. Förordningen kommer att innebära en hel del förändringar för dem som behandlar personuppgifter och stärkta rättigheter för den enskilde.Dataskyddsförordningen innebär förenklat att
  • organisationer endast får samla in personuppgifter om det finns ett tydligt syfte och om syftet har laglig grund enligt GDPR
  • uppgifter som samlas in måste vara nödvändiga
  • när syftet med personuppgiftsbehandlingen är uppnått ska uppgifterna arkiveras eller gallras
  • man måste kunna visa att man har de rutiner som krävs för en korrekt hantering.

 • Hur kontaktar du oss vid frågor om dataskydd?

  Falu kommun har ett kontaktcenter för alla frågor till kommunen. Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter så ska du vända dig dit:Telefon: 023-83 000E-post kontaktcenter@falun.sePostadress: Falu kommun, 791 29 FalunBesöksadress: Slaggatan 3 D, FalunDataskyddsombudKommunen har ett dataskyddsombud som arbetar rådgivande och kontrollerande gällande GDPR. Dataskyddsombudet är kontaktperson gentemot allmänheten och tillsynsmyndigheten. Du kommer i kontakt med dataskyddsombudet via kontaktcenter.
Sidan uppdaterad 2019-09-19