Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bidragsregler för Kultur- och fritidsförvaltningen

För att kunna söka bidrag till idrotts- och/eller kulturföreningar via Falu kommun finns det regler. Du hittar dem på den här sidan.

Innehåll

1. Bidragsberättigad förening

1.1. Allmänna normer

1.1.1 Registrering i föreningsportal

1.1.2 Begreppsförtydliganden

1.2. Bidragstyper

1.3. Ansökningsförfarande

1.4. Ansökan och utbetalning

1.5 Bidragets storlek

1.6 Felaktigt nyttjat bidrag

1.7 Skulder till kommunen

1.8 Ideellt offentligt partnerskap

1.9 Föreningstaxa

2. Riktlinjer för olika typer av stöd och bidrag

2.1. Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

2.1.1 Utmärkt förening

2.1.2 Lokalt aktivitetsstöd

2.1.2 Riktade verksamhetsbidrag: kartstöd

2.1.3 Stöd till lokaler

2.1.4 Ung leder ung

2.2 Stöd till föreningar med publik verksamhet som allmänheten kan ta del av

2.2.1 Verksamhetsbidrag för entrébelagd arrangemangsverksamhet

2.2.2 Verksamhetsbidrag för avgiftsfri arrangemangsverksamhet

2.2.3 Lokalbidrag till föreningsägda vävstugor, folkets hus och bygdegårdar

2.2.4 Lokalbidrag till föreningsägda hembygdsgårdar

2.2.5 Lokalbidrag till hyrda kontraktsbundna vävstugor

2.2.6 Projektbidrag

2.2.7 Start av förening

2.3 Kommunbidrag till Studieförbund

2.4 Granskning och stickprovskontroll

2.5 Komplettering av ansökan

3. Tidpunkt för ansökningar

Bidragsregler för kultur- och fritidsförvaltningen, PDF. Pdf, 234 kB, öppnas i nytt fönster.

1. Bidragsberättigad förening

Kommunala bidrag kan efter ansökan lämnas till i Falu kommun verksam ideell förening med allmännyttigt syfte inom kultur- eller idrottssektorn. För att vara aktuell för bidrag från kultur- och fritidsnämnden skall föreningen uppfylla nedanstående kriterier:

 • Ha sin huvudsakliga verksamhet och hemvist i Falu kommun. Annan förening eller organisation kan efter individuell prövning godkännas som bidragsberättigad.
 • Uppfylla Skatteverkets krav på allmännyttig förening med idrott eller kultur som huvudsakligt syfte.
  • I undantagsfall kan även allmännyttiga föreningar som främjar ett aktivt friluftsliv godkännas som bidragsberättigade.
  • Bidragsberättigade är även folkets hus/bygdegårdar och vävstugor som står till allmänhetens förfogande att nyttja.
  • Studieförbund som godkänts av Folkbildningsrådet är bidragsberättigade för årligt kommunbidrag.
 • Idrottsföreningar ska tillhöra Riksidrottsförbundet eller Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).
 • Ha verksamhet som är öppen för alla medlemmar att delta i.
 • Haft verksamhet minst ett år, med undantag för Ung leder ung och Start av förening.

1.1. Allmänna normer

1.1.1 Registrering i föreningsportal
För att vara aktuell för bidrag ska förening registrera sig med föreningens aktuella uppgifter och godkännas som bidragsberättigad förening i Falu kommuns föreningsportal. Vid registrering ska följande bilagor laddas upp i portalen:

 • Intyg från skattemyndigheten med organisationsnummer
 • Aktuella stadgar
 • Årsmötesprotokoll eller konstituerande mötesprotokoll
 • Intyg på medlemskap i riksorganisation i förekommande fall

För att vara aktuell för bidrag måste föreningen inneha plus- eller bankgiro.

Föreningsuppgifter inklusive bilagor ska hållas aktuella och revideras av föreningen vid behov, minst en gång om året.

1.1.2 Begreppsförtydliganden
1.1.2.1 Idrott
Med idrott avses organiserad fysisk aktivitet där träning och möjlighet till tävling bidrar till välmående. Bidragsberättigade idrottsföreningar är de vars förbund är knuta till Riksidrottsförbundet.

1.1.2.2 Kultur
Med kultur avses scenkonst – musik, teater och dans, bild – konst/konsthantverk, film och foto, litteratur, kulturarv och kulturmiljö.

1.1.2.3 Driftskostnad
Gällande bidrag till föreningsägda lokaler, beräknas bidraget på driftskostnaden. I driftskostnaden inkluderas:

 • El/energi
 • Vatten/avlopp
 • Renhållning
 • Försäkring
 • Räntor
 • Fastighetsskatt
 • Plogning

1.2. Bidragstyper

Kultur- och fritidsnämnden fördelar följande typer av bidrag:

 • Stöd till föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år)
  • Bidrag för genomförda aktiviteter
  • Bidrag för lokaler, ägda eller förhyrda.
  • Särskilda bidrag
  • Ung leder ung
  • Projektbidrag
  • Start av förening
 • Stöd till föreningar med huvudsakligt syfte att bedriva publik verksamhet som allmänheten kan ta del av
  • Bidrag för genomförda publika arrangemang
  • Bidrag för lokaler som står till allmänhetens förfogande att nyttja
  • Projektbidrag
  • Start av förening
 • Kommunbidrag till studieförbund godkända av Folkbildningsrådet.

1.3. Ansökningsförfarande

Ansökan om bidrag sker via Falu kommuns föreningsportal.

1.4. Ansökan och utbetalning

Bidrag ska sökas av föreningens styrelse, som ansvarar för att bidraget används på föreskrivet sätt. Beviljat bidrag utbetalas till föreningens konto.

1.5 Bidragets storlek

Om förening får bidrag från annan kommunal förvaltning, stat eller Region Dalarna kommer det tas med som en parameter vid beslut om bidrag.

1.6 Felaktigt nyttjat bidrag

Felaktigt utnyttjat bidrag kan påverka kommande bidrag till berörd förening och kan även medföra återbetalningsskyldighet.

1.7 Skulder till kommunen

Falu kommun förbehåller sig rätten att kvarhålla beviljat bidrag som betalning för förfallna och obetalda skulder till kommunen.

1.8 Ideellt offentligt partnerskap

För tecknande av IOP – ideellt offentligt partnerskap skall föreningen vara bidragsberättigad enligt kultur- och fritidsnämndens kriterier. Falu kommuns generella riktlinjer för tecknande av IOP-avtal gäller.

1.9 Föreningstaxa

Som bidragsberättigad förening enligt kultur- och fritidsnämndens regler har föreningen rätt till föreningstaxa i lokaler som hyrs ut av kultur- och fritidsförvaltningen.

2. Riktlinjer för olika typer av stöd och bidrag

2.1. Stöd till barn- och ungdomsverksamhet

All verksamhet för barn och unga ska utgå från barnkonventionen och uppfylla följande kriterier:

 • Alla barn är lika mycket värda och ska behandlas med respekt
 • Alla barn har rätt att delta och utvecklas på sina villkor
 • Alla barn har rätt till stöttande vuxna
 • Inget barn ska bli utsatt för sexuella övergrepp
 • Inget barn ska bli utsatt för våld
 • Inget barn får utsättas för mobbning eller trakasserier
 • Alla barn har rätt att känna sig delaktiga i sin förening

Bidragen ges endast till de föreningar som har verksamhet för barn och unga 7-25 år.

 • Föreningen ska ha minst tio medlemmar i åldern 7-25 år, som har betalt av årsmötet beslutad medlemsavgift.
 • Föreningen ska under året ha genomfört minst tio sammankomster som berättigar till lokalt aktivitetsstöd.

2.1.1 Utmärkt förening
Förening som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kan efter särskild prövning godkännas som utmärkt förening genom att uppfylla nedanstående kriterier:

 • Föreningen arbetar aktivt för att ledarna erbjuds fortbildning externt och internt, vilket framgår av föreningens utbildningsplan, som ska bifogas.
 • Föreningen verkar för att ha en jämn könsfördelning bland ledare på alla nivåer.
 • Föreningen ska erbjuda verksamhet för både pojkar och flickor.
 • Föreningen erbjuder inte organiserad verksamhet före sju års ålder.
 • Alla aktiva får delta lika mycket på träningar och övningar samt matcher och uppvisningar upp till 16 års ålder.
 • Föreningen ska arbeta risk- och säkerhetsförebyggande och ha antagit en trafikpolicy, som reglerar transporter till exempelvis matcher och uppvisningar.
 • Föreningen ska aktivt arbeta hälsofrämjande och inneha en drog- och alkoholpolicy.

2.1.2 Lokalt aktivitetsstöd
Lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) baseras på föregående periods aktiviteter genom inrapportering av antal sammankomster till Riksidrottsförbundet eller för icke-ansluta direkt via föreningsportalen.

För att en sammankomst ska vara bidragsgrundande krävs följande:

 • Med sammankomst menas en gruppaktivitet som pågår i minst 60 minuter. Aktiviteten ska ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och gruppen ska bestå av minst tre aktiva deltagare som är medlemmar i föreningen.
 • Stöd ges för högst 30 deltagare per aktivitet.
 • Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning.
 • Ledaren ska ha fyllt 13 år och vara medlem i en bidragsberättigad förening.
 • Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.

Föreningen ansöker om LOK-stöd två gånger per år:

 • Senast den 25 augusti ska ansökan för vårens aktiviteter skickas in. För medlemmar i Riksidrottsförbundet räcker det att aktiviteten registreras hos dem. Våren är 1 januari – 30 juni.
 • Senast den 25 februari ska ansökan för höstens aktiviteter skickas in. För medlemmar i Riksidrottsförbundet räcker det att aktiviteten registreras hos dem. Hösten är 1 juli – 31 december.

Bidraget fördelas efter:

 • Antal sammankomster: 32 kr/sammankomst
 • Jämställd styrelse (60/40): 1 kr/sammankomst
 • Etablerad verksamhet för både pojkar och flickor (70/30): 1 kr/sammankomst
 • Blivit godkänd som utmärkt förening: 5 kr/sammankomst + 1 000 kr/år fördelat på två utbetalningar.

2.1.2 Riktade verksamhetsbidrag: kartstöd
Kartstöd för framtagning av nya kartor att användas vid orientering. Kartbidraget på totalt 300 000 kr utbetalas till Falukretsens orienteringsklubb och fördelas mellan bidragsberättigade orienteringsklubbar utifrån klubbarnas interna dialog. Redovisning av hur bidraget ska fördelas skall protokollföras och rapporteras till Falu kommun senast 1 november varje verksamhetsår.

2.1.3 Stöd till lokaler
Stöd till lokaler för föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet

 • Föreningsägda lokaler
  • Att primärt nyttjas för föreningens egen verksamhet.
  • 40 % av driftskostnaden, men max 40 000 kr
 • Hyrda kontraktsbundna lokaler
  • Att primärt nyttjas för föreningens egen verksamhet.
  • 40 % av hyreskostnaden, men max 15 000 kr
 • Bidrag till investering i/renovering av föreningsägda lokaler och anläggningar enligt nämndens beslut (övriga ändamål). Till exempel:
  • Reparation och underhåll av fastighet.
  • Reparation eller anskaffning av maskiner för drift och skötsel av föreningsägd anläggning.
  • Tillgänglighetsanpassning

2.1.4 Ung leder ung
Projektstöd till unga 13-25 år. För ny verksamhet eller enskilda projekt som leds av personer mellan 13-25 år. Återkommande årliga verksamheter, t ex sommarskola räknas ej som ny verksamhet.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

 • Lokal- och/eller anläggningskostnader
 • Övriga kostnader förknippade med projektet.

Det sökta beloppet ska motiveras ska motiveras med syfte, målgrupp och ekonomisk redogörelse. En presentation av ledaren ska bifogas ansökan. Ledaren får max vara 25 år. Maximalt beviljas 10 000 kr.

Utvärdering sker efter genomfört projekt. Ny ansökan kan beviljas efter utvärdering gjorts av redan påbörjat projekt.

2.1.5 Projektbidrag för särskilda projekt

Riktade projektbidrag. Gäller ej seriespel, matcher och cuper.

 • Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:
 • Lokal- och/eller anläggningskostnader
 • Externa personalkostnader som ej är ordinarie verksamhet (gästartist, föreläsare etc)
 • Övriga kostnader förknippade med projektet/arrangemanget
 • Beräknat antal deltagare och deltagaravgift
 • Beräknat antal besökare och entréavgift

Utvärdering sker efter genomfört projekt. Ny ansökan kan beviljas efter utvärdering gjorts av redan påbörjat projekt. Vid ej genomfört projekt eller ej inlämnad utvärdering kan förening bli återbetalningsskyldig. Maximalt beviljas 10 000 kr.

2.2 Stöd till föreningar med publik verksamhet som allmänheten kan ta del av

2.2.1 Verksamhetsbidrag för entrébelagd arrangemangsverksamhet

Årligt verksamhetsbidrag för föreningar med stadigvarande entrébelagd arrangemangsverksamhet i Falu kommun. Gäller för föreningar som har arrangemang som sin huvudsakliga verksamhet. Bidraget baseras på föregående verksamhetsårs kostnader. Med externa personalkostnader avses till exempel gästartist och föreläsare, ej ordinarie medlemmar/ledare i verksamheten.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

 • Förhyrda lokaler vid arrangemang, 25 %.
 • Externa personalkostnader, 25 %

Bidrag ges för 25 % av den totala kostnaden, dock max 85 000 kr.

2.2.2 Verksamhetsbidrag för avgiftsfri arrangemangsverksamhet

Årligt verksamhetsbidrag för föreningar med stadigvarande avgiftsfri arrangemangsverksamhet i Falu kommun. Gäller för föreningar som har arrangemang som sin huvudsakliga verksamhet.

Bidraget baseras på föregående års verksamhetskostnader.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

 • Kostnader för avgiftsfria arrangemang och publik verksamhet: 50 % av kostnaden, men max 5 000 kr.

2.2.3 Lokalbidrag till föreningsägda vävstugor, folkets hus och bygdegårdar
För vävstugor som är öppna för allmänheten eller För folkets hus/bygdegårdar som primärt nyttjas som samlingslokal för andra verksamheter.

 • 30 % av driftskostnaden, men max 25 000 kr
 • Bidrag till investering i/renovering av föreningsägda lokaler och anläggningar enligt nämndens beslut (övriga ändamål). Till exempel:
  • Reparation och underhåll av fastighet.
  • Reparation eller anskaffning av maskiner för drift och skötsel av föreningsägd anläggning.

Tillgänglighetsanpassning

2.2.4 Lokalbidrag till föreningsägda hembygdsgårdar
För hembygdsgårdar som är tillgängliga för allmänheten och som tillfälligtvis nyttjas som samlingslokal för andra verksamheter.

 • 30 % av driftskostnaden, men max 25 000 kr
 • Bidrag till investering i/renovering av föreningsägda lokaler och anläggningar enligt nämndens beslut (övriga ändamål). Till exempel:
  • Reparation och underhåll av fastighet.
  • Reparation eller anskaffning av maskiner för drift och skötsel av föreningsägd anläggning.

o Tillgänglighetsanpassning

2.2.5 Lokalbidrag till hyrda kontraktsbundna vävstugor
Lokalbidrag till hyrda, kontraktsbundna vävstugor som är öppna för allmänheten.

 • 30 % av hyreskostnaden, men max 10 000 kr

2.2.6 Projektbidrag
Projektbidrag för enskilda publika arrangemang eller särskilda projekt (gäller ej seriespel, cuper och tävlingar).

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

 • Lokal- och/eller anläggningskostnader
 • Externa personalkostnader som ej är ordinarie verksamhet (gästartist, föreläsare etc)
 • Övriga kostnader förknippade med projektet/arrangemanget
 • Beräknat antal deltagare och deltagaravgift
 • Beräknat antal besökare och entréavgift

Utvärdering sker efter genomfört projekt. Ny ansökan kan beviljas efter utvärdering gjorts av redan påbörjat projekt. Vid ej genomfört projekt eller ej inlämnad utvärdering kan förening bli återbetalningsskyldig. Maximalt beviljas 10 000 kr.

2.2.7 Start av förening
Start av allmännyttig kultur- eller idrottsförening.

Vid fördelning av bidrag tas hänsyn till:

 • Offert på lokal- och/eller anläggningskostnader
 • Offert på materialkostnader

Det sökta beloppet ska motiveras med syfte och ekonomisk redogörelse. Bidrag med 50 % av startkostnader under första verksamhetsåret dock max 5 000 kr. För att kunna ta del av bidraget måste den ideella föreningen sökt och fått organisationsnummer samt bank- eller plusgiro.

2.3 Kommunbidrag till Studieförbund

Kommunbidrag till Studieförbund godkända av Folkbildningsrådet utbetalas årligen enligt följande fördelning:

 • 70 % studiecirklar, (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
 • 10 % annan folkbildningsverksamhet (50 % deltagare och 50 % studietimmar)
 • 20 % kulturarrangemang (antal kulturprogram)

Aktuellt års anslag beräknas på en genomsnittlig verksamhet under två år, med en eftersläpning på ett år. Dvs 2021 års anslag beräknas på snittet av verksamheten 2018 och 2019.

2.4 Granskning och stickprovskontroll

Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att i samråd med föreningen granska underlaget för bidragsansökan samt även granska hur tilldelat medel förbrukats. Årligen genomförs stickprovskontroller, vilka föreningar som beviljats bidrag ska medverka igenom att ta fram efterfogade verifikat.

2.5 Komplettering av ansökan

Om ansökan inom 30 dagar – eller den tid som nämnden anger – inte kompletteras med de handlingar som kultur- och fritidsnämnden infordrar, kommer den att avslås.

3. Tidpunkt för ansökningar

 • Stöd till barn- och ungdomsverksamhet: Lokalt aktivitetsstöd: senast 25 februari och 25 augusti.
 • Stöd till barn- och ungdomsverksamhet: Riktade verksamhetsbidrag: senast 1 november
 • Årligt verksamhetsbidrag för föreningar med arrangemangsverksamhet i Falu kommun: senast 1 november.
 • Projektbidrag för enskilda publika arrangemang eller särskilda projekt: 31 december, 30 april och 30 september
 • ”Ung leder ung”: projektstöd till unga 13-25 år hanteras löpande.
 • Start av förening hanteras löpande.
 • Stöd till lokaler: 1 november
 • Stöd till investering/renovering i föreningsägda lokaler och anläggningar: 30 mars och 30 september
 • Kommunbidrag till studieförbund: 30 april
Sidan uppdaterad 2022-08-09