Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Karsbo täkt och tjärn

Karsbo täkt ligger vid norra änden av Karsbotjärn. Karsbotjärn dämdes upp och blev en del av gruvans vattensystem.

Täktekarlsgårdar var mindre gårdar som byggts på en bergsmans mark. Ägarna kallades täktekarlar och gjorde dagsverken vid Berget i utbyte mot besittningsrätt och skattelättnad. De flesta gårdarna har namn med slutleden ”-täkt”, som betyder ”intaga i skog” (skogsröjning). Förleden är oftast ett mansnamn eller ett ök- eller smeknamn på en man, troligen den som ursprungligen gjorde intagan i skogen. Alla täktekarlsgårdar har sitt ursprung i kung Magnus Erikssons privilegier för Kopparberget år 1347. I brevet bestämdes att alla som hade del i gruvan fick rätt att röja, nyodla och bebygga skogarna runt Kopparberget utan att betala något för sitt intrång. Karsbo täkt är troligen en sådan gård känd från 1570-talet. Gården ligger strax ovanför den långsmala Karsbo tjärn. Den dämdes upp och ingick i Falu Gruvas vattensystem från 1650-talet.

Karsbo täkt

Vid Karsbotjärns norra ände ligger resterna av en gård med namnet Karsbo täkt. Husgrunder, odlingsrösen och stengärdesgårdar markerar gårdsplatsen och ägorna runt om. En hage låg sydväst om gården och mitt i hagen låg en vret, en liten åker. Namnet Karsbo täkt uppträder i handlingar första gången år 1576, då bergsmannen Knut Bertelsson står skriven på gården. 

​Karsbo tjärn

Den lilla Karsbotjärns vatten ansågs år 1657 som lämpligt att leda till Lilla Vällan, vilket också skedde de närmaste åren. Troligen byggdes redan då en dammvall, så att vattennivån höjdes och säkrade en större vattenmängd. I en redogörelse från 1673 bedömdes Karsbodammen kunna hålla vatten för ca 10-12 dygn. 
På 1690-talet byggdes nya dammhus med dörrar och lås vid Djuptjärn, Stålmyran, Nästjärn, Önsbacksdammen och Karsbodammen. Det skedde i samband med andra viktiga förändringar. Vid mitten av 1700-talet höjdes dammvallen till 16 kvarters höjd (= 2,4 m), så att den kunde rymma än mera vatten. År 1770 sänktes dessutom grundstocken (lägsta urtappningsröret), så att vatten kunde tappas ur ännu djupare ur sjön.

På moderna kartor benämns tjärnen ”Karlsbotjärn”. 

Två rastplatser med grillmöjligheter finns vid Karlsbotjärn.

Sidan uppdaterad 2019-09-26