Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nästjärn

Nästjärn är namnet på en liten sjö som ligger norr om Övre Glamsarvet.

Gäddetjärnen är det ursprungliga namnet på den lilla sjö som numera kallas Nästjärn. Det var från början en mindre vattensamling omgiven av myrmark och mossar i dalgången mellan Kunterberget och Stångtjärnsberget. Bäckarna som avvattnade bergen flöt ihop till en tjärn i den flacka terrängen och rann sedan vidare ned mot Puttbo, för att förena sig med Hyttbäcken.

Stort arbete lades ner på att bygga ut vattenlederna kring Falu Gruva. Vattnet var en ständig bristvara. När vattensystemet utbyggdes med dammar i början av 1600-talet, anlades även en fördämningsvall vid Nästjärns utlopp. Den omnämns första gången 1657 och kallas då ”konstdamm vid Glamsarvssjön”. Dammen skulle grävas djupare för att öka vattenmängden. Snart bytte den namn och kallas därefter för Nästjärn.

På 1690-talet leddes vattnet från Nästjärn till Kalvbäcksdiket och vidare till Vällan. På grund av det större vattenmagasinet kunde även en kopparhytta drivas strax nedanför utloppet. Vid analyser av sediment från Nästjärn noterades en kraftig ökning av tungmetaller som koppar, bly, zink och kadmium redan på 1000-talet och en än kraftigare uppgång under senare delen av 1600-talet. Den första ökningen berodde troligen på att svavelhaltig rök spreds över nejderna från gruvan och hyttorna nära gruvan. Den senare ökningen, då mer koppar avsattes, kan bero på den närbelägna hyttan.

Dammvallen vid Nästjärn är byggd som en jordvall med dammbröst av timmer längs med sjöns sydöstra del. Vid utloppet byggdes en dubbel dammlucka med en liten bassäng emellan. På 1690-talet tillkom dammhuset, byggt över dammluckan, som då kunde låsas in. Så gjordes vid alla dammar i systemet vid denna tid, för att Bergslaget skulle kunna kontrollera vattenflödet.

Åren 1698-99 byttes dammbrösten av timmer vid Nästjärn mot dammbröst av murad sten. År 1770 sänktes grundstocken i dammen, så att vatten kunde tappas ur djupare ned. Samtidigt provades en ny dammfyllning, där torv packades mellan gråstensmurarna.

Dammhuset är en enkel timmerbyggnad under sadeltak. Huset har en liten dörr som enda öppning och kunde bara öppnas av den dammvaktare, som Bergslaget anställt. Dammhuset ägs och förvaltas av Stiftelsen Stora Kopparberget. Byggnaden och dammen restaurerades år 2004.

Dammbröst kallas främsta sidan av en fördämning eller damm där vattnet har sitt utlopp och höjden är störst.


Sidan uppdaterad 2024-05-31