Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Piparvet

Piparvet var en bergsmansgård som låg på sluttningen ovanför Önsbacksdammen.

Längs med stigen uppför sluttningen från Önsbacksdammen ligger gamla odlingsrösen och stenhägnader. Det är rester av de ängar och odlingsmarker som omgav en bergsmansgård med namnet Piparvet. Bergsmännen hade ett tungt arbete med att röja marken från sten och odla upp den magra jorden. Gården är känd första gången år 1571, men är troligen från senmedeltiden, liksom andra gårdar med namn som slutar på ”-arvet”. Ordet syftar på ”ärvd jordegendom” och hör samman med de rättigheter för Falu gruva, som kung Magnus Eriksson utfärdade 1347. Gården övergavs och försvann efter 1600-talet.

Piparvet ligger mellan Kårarvet och Glamsarvets gårdar. Här bodde år 1571 en ”Eriick”, Kunglig Majestäts landbonde, enligt skattelängden samma år. Vid seklets slut ägdes Piparvet av Oluf i Piparvet. År 1597 sålde han en inäga i skogen till Lasse Mårtensson i Varggården. Till Piparvet hörde bl.a. en hage kallad ”Pippi hagen”.

År 1659 såldes Övre och Nedre Piparetäkten av bergsmannen Peder Matssons arvingar i Kårarvet. Gården bestod då av sammanlagt 17 spannland lindjord och 8 spannland hackslog, d.v.s. drygt 6 ha. I köpet ingick också en källare med bod ovanpå, en kornlada, ett stolphärbre samt ett stort stall och ett portlider. För jord och byggnader betalade Jacob Blom i Stockholm 2 466 daler.

Knappt tio år senare uppgjordes en ny affär mellan borgmästaren Henrich Kock i Falun och två dotterdöttrar till Peder Matsson, Anna och Margareta Murray. Kock köpte ett par andelar i Piparetäkten ”sampt foderhuus af 3 wäggiar”. Annas och Margaretas far hette Alexander Murray och kom ursprungligen från Skottland. Bergsmännen i Falun hade rika kontakter med omvärlden och många kom på besök till Falun och Falu Gruva.

1 spannland = ½ tunnland = 0,25 ha.

Lindjord är åker som såtts igen för höproduktion. 

Hackslog är mark som lieslåttras, oftast tuvig och stenbunden. 

1 daler = 32 öre. Vid denna tid tjänade en gruvdräng ungefär 13 öre per dag och en murmästare 16 öre per dag. Köpesumman ovan motsvarade alltså 4 932 dagslöner för en murmästare och 6 070 dagslöner för en gruvdräng, d.v.s. 27 års arbete.


Sidan uppdaterad 2024-05-31