Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som hänger över en gärdesgård.

Aktuell information

Här hittar du aktuell information om Dikarbacken.

Just nu gräver vi för vatten och avlopp på Dikarbacken. Grävningen påverkar lekplatsen, som är avstängd och instängslad. Arbetet blir förhoppningsvis klart före midsommar eller veckan efter.

Vi bygger också den tillgänglighetsanpassade stigen mellan övre och nedre Dikarbacken, vilket gör att framkomligheten kan vara begränsad längs vissa sträckor.

Byggnationen vid Övre Dikarbacken fortsätter. Den gamla timmerstommen är rest och arbetet med att färdigställa den fortgår. Under maj kommer bland annat taket att läggas på. Under maj kommer också timmerbyggnaden att förses med en tillbyggnad som ska inrymma bland annat omklädningsrum och toaletter.

Grusplanen kommer att vara fortsatt instängslad medan arbetet med takläggning pågår, dvs. under maj och en bit in i juni, och ska användas som upplags- och sorteringsplats för tegel. Därefter kommer det att tas beslut om den ska städas av och återställas eller om den behövs fortsatt för bygget.

I början av juni, preliminärt 10 juni, påbörjas grävning för vatten och avlopp, från Margaretas väg in mot lekplatsen. Detta kommer att påverka möjligheten att nyttja lekplatsen under 2-3 veckor, men förhoppningen är att åtminstone någon del av lekplatsen skall vara öppen under hela arbetet.

Under våren kommer också arbetet med stigsystemet mellan Övre och Nedre Dikarbacken att påbörjas. Den befintliga stigen ska breddas något och förses med grus, till samma utförande som den stig som redan har byggts mellan parkeringen och Övre Dikarbacken.

Torsdag 5 oktober genomförde Falu kommun en visning av byggarbetsplatsen vid gårdsläget på Övre Dikarbacken, för boende i angränsande områden. På plats fans tjänstemän från kultur- och fritidsförvaltningen, naturskolan och serviceförvaltningen för att berätta om arbetet med att etablera kulturreservatet och svara på frågor. Ett 15-tal personer deltog på visningen, som startade vid den nybyggda parkeringen och avslutades uppe vid bygget och de gamla husgrunderna som har kommit fram då man grävde bort den gamla komposten.

Arbetet med grunden för den nya byggnaden börjar komma igång. Stenplatån av kross håller på att justeras och den murade stengrunden ska påbörjas. Timmerstommen kommer under byggstarten att läggas ut på grusplanen för att kunna hanteras. Det har upprättats en tillfällig väg mellan grusplanen och den nya (tillfälliga) vändplanen för att timret ska kunna fraktas mellan upplagsplats och byggplats. Arbetsområdet kommer att stängslas in av säkerhetsskäl. Vi undersöker möjligheten att hålla en fri passage in i reservatet, men initialt kan det eventuellt bli nödvändigt att stängsla av hela området mellan grusplan och och byggplats under en period. Vi hoppas på överseende med detta.

Arbetet med gångstigen från parkeringen upp till gårdsläget vid Övre Dikarbacken har påbörjats och kommer att göras klart under den närmaste tiden. Bilvägen mellan parkeringen och gårdsläget har försetts med tillfälliga stängsel för att förhindra obehörig trafik. En mer permanent lösning i form av bom utreds.

Under maj månad kommer arbetet med att gräva för vatten och avlopp att påbörjas. Även grundläggning för timmerhuset kommer att påbörjas, och förberedelser för att sätta upp timmerstommen kommer att göras. Under en kort period kommer området runt lekplatsen och grusplanen att påverkas, då timmerstommen ska forslas bort. Berörda områden kommer att stängslas in. Eventuella skador på mark kommer att återställas efter avslutade arbeten. Ytterligare information kommer.

I samband med besök på Övre Dikarbacken måndag 24 april upptäcktes det att ett flertal stenar, framför allt i murar och rösen, runt den öppna marken vid Övre Dikarbacken har försetts med markeringar av rosa sprayfärg. Åtgärden är inte förankrad hos kommunen och man får inte skada stenmurar och rösen på området. Vi tror inte att någon har gjort detta för att skada utan av okunskap. Därför vill vi gärna få kontakt med personer som vet vad som ligger bakom så att vi kan förhindra att det händer igen. Kontakta gärna Elsa Röing, elsa.roing@falun.se.

Spraymarkeringar på stenar vid Dikarbacken

Arbetet med bygget har kommit igång, och kommer att pågå under året. Arbetet kommer i regel att utföras vardagar kl 9-16, i enstaka fall till kl 18.

Enligt en grov tidplan sker grävning av vatten och avlopp under april 2023. Grundläggningen av byggnaden planeras vara klar en bit in i maj och timmerstommen planeras vara rest i början av augusti. Tidplanen kan ändras, men löpande information kommer.

Under slutet av november kommer förberedelser för upprättande av besökscentrum att påbörjas. Det som kommer ske innan snön och vintern kommer är markarbeten för parkering och vissa stigar, förberedelse av el och VVS samt mätningar av timmerstomme. Under våren 2023 kommer det stora arbetet med etableringen att dra igång.

Mark- och miljödomstolen har prövat det överklagade bygglovet på Dikarbacken och kommit fram till att utformningen och placeringen av byggnaden och parkeringsplatsen uppfyller kraven på lämplig anpassning till platsen och att åtgärderna inte innebär påtaglig skada på riksintresseområdet för kulturmiljövården. Domstolen bedömer också att etableringen inte antas leda till någon betydande ökning av biltrafik, samt att den eventuella ökningen får tålas. Anläggandet av servicevägen omfattas inte av bygglovplikt och prövas inte i detta ärende, och det gör inte heller ärendet om strandskyddsdispens. Med anledning av detta har mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet. Domen har inte överklagats till nästa instans, och har därmed vunnit laga kraft.

Länsstyrelsen beslutade i januari att avslå överklagandet av kommunens beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av utbildningslokal och parkering på Dikarbacken. Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Länsstyrelsen har 2022-01-24 beslutat att avslå överklagandet av kommunens beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av utbildningslokal och parkering på Dikarbacken. Länsstyrelsen konstaterar att det sökta bygglovet uppfyller kraven som ställs i plan- och bygglagen och att bygglov därför ska lämnas.

Falu kommun har tidigare meddelat att ett informationsmöte skall hållas under vintern. Tanken är ett möte i fält där det finns möjlighet att titta på de planerade åtgärderna samt ställa frågor. På grund av den ökade smittspridningen i samband med pandemin kommer detta möte att skjutas fram till våren, med förhoppning att smittspridningen då har minskat. Under tiden går det bra att kontakta Elsa Röing för frågor, via mail elsa.roing@falun.se eller genom kontaktcenter 023 – 83 000. Det finns också möjlighet att boka enskilda möten via teams eller på plats i enskilt sällskap.

I mitten av juli 2021 vann beslutet om att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap laga kraft, och Falu kommun har därmed fått sitt första kommunala kulturreservat.

Falu kommun kommer att påbörja ett arbete med att markera kulturreservatets yttre gränser under vintern 2021-2022. Kommunen kommer till en början att mäta in kulturreservatets gränser och sätta ut provisoriska markeringar i form av käppar och snitslar. Den slutliga, permanenta markeringen av reservatets gräns kommer därefter att ske inom 3 år och innebär att träd i reservatets gräns (på kommunens mark) målas med vit ring och Sankthanskorset, ⌘, symbolen för kulturreservat. Målning på träd kompletteras med brickor på stolpar. Brickorna har Sankthanskorset och texten Kulturreservat i vit text mot blå botten. Berörda markägare med fastigheter som angränsar till kulturreservatet kommer att kontaktas separat innan den slutliga markeringen utförs. Fastighetsägare som använder kommunal mark utanför sin fastighetsgräns kommer att behöva flytta in sina anläggningar på egen fastighet.

Bygglovet för den planerade byggnationen och parkeringsplatsen vid Övre Dikarbacken är överklagat och ligger hos länsstyrelsen för beslut. Falu kommun kommer inte att påbörja några av de ansökta åtgärderna på området förrän beslutet är slutligt prövat. Under vintern kommer ett informationsmöte om den planerade etableringen med byggnader, stigar och parkering att hållas, där det finns möjlighet att få information och ställa frågor. Inbjudan kommer i början av 2022.

Falu kommun kommer att ta ner träd inne på området under vintern, när markförhållandena tillåter. Avverkningen är en del av reservatets skötsel och syftet med åtgärderna är att öppna upp och återställa områdets äldre odlingsmarker. Virket som avverkas kommer att köras ut till en samlingsplats intill Margaretas väg, där det kommer att hämtas upp av timmerlastbilar. Läs mer: www.falun.se/skog.

Vid frågor kontakta Elsa Röing (elsa.roing@falun.se) eller Gordon Eadie (gordon.eadie@falun.se). Kontaktcenter 023 – 83 000.

Kartbild med de områden som är aktuella för avverkning markerade

Avverkning utförs inom det orange-markerade området och forslas ut längs den lila sträckningen. (Röda och blå linjer markerar fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.)

Sidan uppdaterad 2024-06-17