Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Barn som hänger över en gärdesgård.

Aktuell information

Här hittar du aktuell information om Dikarbacken.

Byggnation på Dikarbacken, 2023-03-23

Arbetet med bygget har kommit igång, och kommer att pågå under året. Arbetet kommer i regel att utföras vardagar kl 9-16, i enstaka fall till kl 18.

Enligt en grov tidplan sker grävning av vatten och avlopp under april 2023. Grundläggningen av byggnaden planeras vara klar en bit in i maj och timmerstommen planeras vara rest i början av augusti. Tidplanen kan ändras, men löpande information kommer.

Upprättande av besökscentrum, 2022-11-03

Under slutet av november kommer förberedelser för upprättande av besökscentrum att påbörjas. Det som kommer ske innan snön och vintern kommer är markarbeten för parkering och vissa stigar, förberedelse av el och VVS samt mätningar av timmerstomme. Under våren 2023 kommer det stora arbetet med etableringen att dra igång.

Mark- och miljödomstolen har avslagit överklagandet om bygglov på Dikarbacken, 2022-06-08

Mark- och miljödomstolen har prövat det överklagade bygglovet på Dikarbacken och kommit fram till att utformningen och placeringen av byggnaden och parkeringsplatsen uppfyller kraven på lämplig anpassning till platsen och att åtgärderna inte innebär påtaglig skada på riksintresseområdet för kulturmiljövården. Domstolen bedömer också att etableringen inte antas leda till någon betydande ökning av biltrafik, samt att den eventuella ökningen får tålas. Anläggandet av servicevägen omfattas inte av bygglovplikt och prövas inte i detta ärende, och det gör inte heller ärendet om strandskyddsdispens. Med anledning av detta har mark- och miljödomstolen avslagit överklagandet. Domen har inte överklagats till nästa instans, och har därmed vunnit laga kraft.

Bygglov på Dikarbacken överklagat till Mark- och miljödomstolen 2022-02-11

Länsstyrelsen beslutade i januari att avslå överklagandet av kommunens beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av utbildningslokal och parkering på Dikarbacken. Länsstyrelsens beslut har nu överklagats till Mark- och miljödomstolen.

Uppdaterad information om bygglov på Dikarbacken, 2022-01-27

Länsstyrelsen har 2022-01-24 beslutat att avslå överklagandet av kommunens beslut om att bevilja bygglov för nybyggnad av utbildningslokal och parkering på Dikarbacken. Länsstyrelsen konstaterar att det sökta bygglovet uppfyller kraven som ställs i plan- och bygglagen och att bygglov därför ska lämnas.

Falu kommun har tidigare meddelat att ett informationsmöte skall hållas under vintern. Tanken är ett möte i fält där det finns möjlighet att titta på de planerade åtgärderna samt ställa frågor. På grund av den ökade smittspridningen i samband med pandemin kommer detta möte att skjutas fram till våren, med förhoppning att smittspridningen då har minskat. Under tiden går det bra att kontakta Elsa Röing för frågor, via mail elsa.roing@falun.se eller genom kontaktcenter 023 – 83 000. Det finns också möjlighet att boka enskilda möten via teams eller på plats i enskilt sällskap.

Beslut om att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap

I mitten av juli 2021 vann beslutet om att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap laga kraft, och Falu kommun har därmed fått sitt första kommunala kulturreservat.

Vad händer nu?

Falu kommun kommer att påbörja ett arbete med att markera kulturreservatets yttre gränser under vintern 2021-2022. Kommunen kommer till en början att mäta in kulturreservatets gränser och sätta ut provisoriska markeringar i form av käppar och snitslar. Den slutliga, permanenta markeringen av reservatets gräns kommer därefter att ske inom 3 år och innebär att träd i reservatets gräns (på kommunens mark) målas med vit ring och Sankthanskorset, ⌘, symbolen för kulturreservat. Målning på träd kompletteras med brickor på stolpar. Brickorna har Sankthanskorset och texten Kulturreservat i vit text mot blå botten. Berörda markägare med fastigheter som angränsar till kulturreservatet kommer att kontaktas separat innan den slutliga markeringen utförs. Fastighetsägare som använder kommunal mark utanför sin fastighetsgräns kommer att behöva flytta in sina anläggningar på egen fastighet.

Bygglov för byggnader och parkering

Bygglovet för den planerade byggnationen och parkeringsplatsen vid Övre Dikarbacken är överklagat och ligger hos länsstyrelsen för beslut. Falu kommun kommer inte att påbörja några av de ansökta åtgärderna på området förrän beslutet är slutligt prövat. Under vintern kommer ett informationsmöte om den planerade etableringen med byggnader, stigar och parkering att hållas, där det finns möjlighet att få information och ställa frågor. Inbjudan kommer i början av 2022.

Skogsvård

Falu kommun kommer att ta ner träd inne på området under vintern, när markförhållandena tillåter. Avverkningen är en del av reservatets skötsel och syftet med åtgärderna är att öppna upp och återställa områdets äldre odlingsmarker. Virket som avverkas kommer att köras ut till en samlingsplats intill Margaretas väg, där det kommer att hämtas upp av timmerlastbilar. Läs mer: www.falun.se/skog.

Vid frågor kontakta Elsa Röing (elsa.roing@falun.se) eller Gordon Eadie (gordon.eadie@falun.se). Kontaktcenter 023 – 83 000.

Kartbild med de områden som är aktuella för avverkning markerade

Avverkning utförs inom det orange-markerade området och forslas ut längs den lila sträckningen. (Röda och blå linjer markerar fornlämningar och andra kulturhistoriska lämningar.)

Sidan uppdaterad 2023-03-23