Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Den planerade nybyggnaden på Övre Dikarbacken

Den planerade nybyggnaden på Övre Dikarbacken

Bygglov på Dikarbacken

Kultur- och fritidsförvaltningen har under våren 2021 ansökt om bygglov för både byggnad och parkering vid Övre Dikarbacken. Den nya byggnaden kommer i första hand att användas av Falu naturskola, vars personal kommer att ha kontorsplatser där. Byggnaden kommer också att användas för naturskolans verksamhet, framför allt under dagtid på vardagar. Det finns inga planer på att bedriva kommersiell verksamhet i byggnaden, och inte heller på att hyra ut lokalen för fester eller andra aktiviteter som kan vara störande för de närboende under kvällar och helger.

I anslutning till huset behövs en besöksparkering, som ska anläggas på ett varsamt sätt med bevarad skogskaraktär. Från parkeringen skall besökarna ta sig till besökscentret till fots på en nybyggd stig. Det kommer också att behövas en serviceväg från parkeringen fram till huset. Servicevägen behövs för bland annat räddningstjänst, handikapptransport och verksamhetsanknutna transporter men den ska inte vara öppen för allmän trafik, Det kommer dock att vara möjligt för boende i angränsande fastigheter att nyttja servicevägen vid behov, för att utföra underhåll på den egna fastigheten.

Den planerade byggnaden

Den byggnad som kultur- och fritidsförvaltningen har för avsikt att uppföra på Övre Dikarbacken utgörs av ett gammalt bostadshus som tidigare har stått i Östanfors, och som har donerats till kommunen. Byggnaden kommer att förses med en tillbyggnad som ska inrymma besökstoalett och omklädningsrum för naturskolans personal. Uppförandet kommer att ske utifrån ett antikvariskt förhållningssätt och med hög hantverksmässig ambition. Byggnaden är tänkt att placeras på samma ställe som det gamla, nu rivna, bostadshuset.

Det gamla huset i Östanfors som nu ska uppföras på Övre Dikarbacken

Det gamla huset i Östanfors som nu ska uppföras på Övre Dikarbacken

Den planerade parkeringen

Den planerade parkeringen är förlagd till skogspartiet mellan kvarteret Mästermannen och Margaretas väg/Krondiket. Parkeringen skall ha grusad yta och anpassas varsamt till den befintliga naturen. Så många träd som möjligt ska bevaras, och upplevelsen ska vara parkering i skog.

Bygglovprocessen

I samband med bygglovet kommer berörda parter att få möjlighet att lämna synpunkter på ärendet. Vem som skall bli hörd i ett bygglov regleras av plan- och bygglagen.

Kultur- och fritidsförvaltningen, som har sökt bygglovet, kommer att förhålla sig till inkomna synpunkter i så stor utsträckning som möjligt, och revidera handlingarna i enlighet med inkomna önskemål där det går. När handlingarna har reviderats och bedöms vara klara kommer beslutet om bygglov att fattas av myndighetsnämnden, som har till uppgift att väga olika intressen mot varandra. Om bygglovet beviljas kommer alla som har lämnat synpunkter att informeras.

Sidan uppdaterad 2021-04-29