Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Miljön runt Nedre Dikarbacken

Miljön runt Nedre Dikarbacken

Bildande av kulturreservat Dikarbackens odlingslandskap

17 juni 2021 fattade kommunfullmäktige beslutat om att bilda det kommunala kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap. Reservatet omfattar del av fastigheterna Krondiket 1:1 och Götgården 1:1, samt hela Krondiket 1:2 och Krondiket 1:3 och har en yta av ca. 37 ha. Området ligger väster om Falu tätort och i nära anslutning till Falu gruva. Syftet med kulturreservatet är att vårda det förindustriella odlingslandskapet samt främja världsarvspedagogik och ett rikt friluftsliv. Falu kommun kommer under 2021 och 2022 att iordningställa reservatet för besökare genom att anlägga besöksparkering, förbättra det befintliga stigsystemet, ordna rastplatser och informationsplatser samt markera gränsen i terrängen. Dessutom kommer ett besökscentrum med historiska byggnader att etableras inom området.

Inom kulturreservatet får du:

 • Vandra, uppleva, leka, hälsa på djuren och njuta av naturen.
 • Plocka svamp, bär och blommor för eget bruk.
 • Cykla på angivna leder.
 • Medföra hund i koppel.

Inom kulturreservatet får du inte:

 • Beträda besådd åker eller oslagen äng.
 • Gräva upp växter, plocka mossor, lavar eller vedlevande svampar.
 • Skada byggnader, hägnader, kulturhistoriska lämningar, mark, djur eller växtlighet.

Utan kommunens tillstånd får du inte:

 • Campa
 • Köra motorfordon, inkl. snöskoter, med vissa preciserade undantag.
 • Elda annat än på anvisad plats.
 • Bedriva publik verksamhet i kommersiellt syfte.
 • Samla in djur, t.ex. insekter.
 • Sätta upp orienteringskontroller, snitslar, reflexbanor mm som ska sitta uppe längre än två månader.
 • Sätta upp skylt, affisch eller liknande.

Beslut med föreskrifter och skötselplan finns längst ned på denna sida. Kontakta gärna kultur- och fritidsförvaltningen om du vill veta mer om beslutet, tfn 023–830 00.

Kommunfullmäktiges beslut om att bilda reservatet kungörs i Falu-Kuriren och Dalademokraten onsdag 30 juni. Överklagande kan göras till Länsstyrelsen i Dalarna senast tre veckor efter kungörelse. Föreskrifterna vinner laga kraft tre veckor efter kungörelse.

Falu Naturskola bedriver idag jordbruk och pedagogisk verksamhet på området, som också nyttjas flitigt för friluftsliv både sommar och vinter, främst som ett strövområde och för skidåkning. Dikarbacken ligger nära både centrum och Falu gruva och har potential både att stärka världsarvet och att utvecklas som besöksmål.

Reservatsprocessen

Före detta kultur- och ungdomsnämnden, idag kultur- och fritidsnämnden, fick år 2012 i uppdrag av kommunstyrelsen att utreda och föreslå ett kommunalt kulturreservat på Dikarbacken. Frågan väcktes genom ett medborgarförslag 2008.

Processen med att bilda kulturreservatet inleddes med att Dalarnas museum, tillsammans med Falu kommun, utarbetade en kulturhistorisk utredning för området. Rapporten beskriver områdets historia, hur markerna har använts och vilka lämningar som finns kvar, befintliga byggnader och en analys av områdets naturvärden. Utredningen har visat att området har de värden som krävs för att bilda ett kulturreservat. 

Utifrån det som framkom i rapporten har kommunen sedan utarbetat förslag på skyddsföreskrifter och en skötselplan, som ska säkerställa områdets kultur- och naturvärden för framtiden.

Samråd

Förslaget till beslut/föreskrifter och den tillhörande skötselplanen var ute på samråd 20 mars till 15 maj 2020. Det fanns då möjlighet för myndigheter, företag, organsiationer, föreningar, politiska partier, sakägare, allmänhet med flera att lämna synpynkter på remisshandlingarna. De synpunkter som kom in under remisstiden var överlag postiva, och de främsta synpunkterna berörde behov av parkeringsplatser, cykelvägar, busshållplatser med mera. Inga synpunkter avstyrkte kulturreservatets bildande.

Antagandeprocessen

Efter samrådet justerades handlingarna i så stor utsträckning som möjligt utifrån de synpunkter som kom in under samrådstiden. Det handlade framför allt om förtydliganden och medförde endast ett fåtal ändringar i sak. De reviderade handlingarna presenterades för kultur- och fritidsnämnden i mars 2021. Nämnden godkände handlingarna och fattade beslut om att föreslå kommunfullmäktige att bilda kulturreservatet Dikarbackens odlingslandskap i enlighet med det upprättade beslutsförslaget och tillhörande skötsel- och restaureringsplan.

Ärendet bereddes politiskt under våren 2021, och hanterades både i kommunstyrelsens ledningsutskott och kommunstyrelsen innan det slutliga beslutet togs i kommunfullmäktige 17 juni.

Beslutsförslag

Förslag till beslut/föreskrifter Pdf, 1.1 MB.

Förslag till skötselplan Pdf, 1.5 MB.

Beslutskarta

Tillgänglighetsplan

Kulturhistorisk utredning

Dikarbacken. Det kulturhistoriska landskapet söder om Krondiket i Falun. Länk till annan webbplats.


Sidan uppdaterad 2021-06-17