Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fakta Breddad rekrytering

Vad ville projektet?

  • Tillsammans med arbetsgrupper inom omvårdnad, kost och städ bidra till attraktivare och mer inkluderande arbetsplatser.
  • Öka möjligheten till integration för nyanlända i Falu kommun.
  • Utveckla en hållbar modell för verksamhetsutveckling och integration. Modellen ska också visas för andra enheter och kommuner i Dalarna.

Hållbar modell

Den modell som utvecklades under projektet.

Hållbar modell

Varför genomfördes projektet?

Vi står inför en problematik som är uppmärksammad nationellt och internationellt. Det är brist på arbetskraft nu och i framtiden – speciellt inom omvårdnad, kost och städ. Nyanlända personer står utanför arbetslivet, trots att de vill och kan arbeta. På arbetsplatserna finns brister i arbetsmiljön och höga sjukskrivningar. Brister i verksamheten leder till sämre kvalitet för dem verksamheterna finns till för.

Vad gjorde vi i projektet?

Projektet byggde på delaktighet. Under tre terminer varvades utvecklingsarbete och utbildning på arbetsplatserna tillsammans med medarbetare och chef.

Utbildningstema var bland annat jämställdhet, olika kulturer och normkritik. Områden som vi utvecklade tillsammans var bland annat en gemensam värdegrund, roller, processer, rutiner och organisation. Fokus var på både kultur och struktur. Vi kartlade nuläget, tittade på önskat läge och tog fram vägen som skulle leda till det önskade läget.

Inför praktikperioden förberedde mentorerna och arbetsplatserna mottagande, introduktion och anpassade arbetsuppgifter för praktikanterna.

Projektledningen fanns med som stöd under utvecklingsarbetet och praktiken.

Resultat och effekter

Utvärderingen, som pågick under hela projektperioden, visar på goda resultat där verksamhetsutvecklingen bland annat ger en ökad gemenskap, fler förslag på förbättringar, bättre stöd till medarbetare och att man hjälps åt kring praktikanterna. Projektet har haft hög relevans och det har varit ett bra genomförande. De som intervjuats och de som besvarat enkäter är i stort nöjda med projektet och tycker att det bidragit till positiva förändringar.

Utdrag ur den externa utvärderingen: ”En annan viktig utgångspunkt är att se arbetsplatsen som en arena för att lösa komplexa problem. Modellen som projektet arbetat utifrån ger ett starkt stöd för att arbetsplatsen kan utgöra en plats där praktik med mentorskap kan erbjudas som en väg in i arbetslivet och som ett sätt att lösa framtida behov av kompetensförsörjning. Arbetsuppgifterna blir konkreta och tydliga och det sociala samspelet med arbetskamrater utgör basen för integrationen. Vår utvärdering visar att de anställda vill vara med och hjälpa till att lösa dessa svåra problem – för individernas, arbetsplatsens och samhällets bästa. Samtidigt får de anställda en avlastning så att de kan fokusera på utveckling utan att det ordinarie arbetet blir lidande.”

Sidan uppdaterad 2020-08-21