Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

En restaurangs uteservering med mycket folk

Uteservering

För dig som planerar att ha en uteservering i Falu kommun gäller särskilda bestämmelser som du behöver känna till.

Riktlinjer för uteserveringar (pdf) Pdf, 1.9 MB, öppnas i nytt fönster.

Riktlinjer för spelning av musik - informationsblad Pdf, 1.8 MB, öppnas i nytt fönster.

Tillstånd för att ställa upp uteservering

För anläggning av uteservering krävs polisens tillstånd enligt ordningslagen.

Lämna in din ansökan till polisen. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Till ansökan ska du bifoga:

 • en situationsplan eller karta med måttangivelser där det klart och tydligt framgår var uteserveringen ska placeras.
 • skisser eller bilder som visar hur du har tänkt dig staket, möbler, parasoll, blomlådor och eventuell annan utrustning (färgval, materialval, mått, konstruktion och placering).
 • intilliggande butikers medgivande.

Ansökan

Ansök minst fyra veckor innan du vill använda platsen. Det är viktigt att vara ute i god tid då handläggningstiden kan variera.

 • Period för uteserveringar

  Uteserveringar får förekomma under perioden 1 maj–15 oktober, men det går även att ansöka om andra tider på året. Om du startar en uteservering innan kommunens årliga vårstädning så behöver du göra den själv.Vid tider utöver 1 maj-15 oktober måste städning, sopning, snö- och halkbekämpning ske i sökandes egen regi. Tänk på att du behöver lämna in din ansökan till polisen minst 6 veckor innan du önskar starta etableringen och eventuella byggnationer för att den ska hinna bli handlagd i tid.
 • Allmänt om tillståndet

  Det tillstånd du får gäller enbart kommunens upplåtelse av markytan. Du ansvarar själv för att söka andra tillstånd som eventuellt kan behövas. Till exempel bygglov, för servering av alkohol, för livsmedelshantering, hos räddningstjänsten om du hanterar gasol eller för brandskydd.
  • Du är skyldig att känna till och följa de regler som finns om höga ljudnivåer för gäster och boende.
  • Om du avbryter din verksamhet på den upplåtna platsen innan den avtalade tiden så ska du omedelbart anmäla det till kommunen, i annat fall finns ingen möjlighet att få minskad avgift.
  • Ditt tillstånd gäller bara för dig och därför kan du inte överlåta det till någon annan. Så om du säljer restaurangen måste den nya ägaren söka ett nytt eget tillstånd.
  Tänk på att du, när du fått tillståndet, bör berätta för verksamheterna på ömse sidor om uteserveringen. Beskriv när den kommer att anläggas och hur den kommer att se ut.
 • Om platsen du nyttjar

  Längden på uteserveringen får inte vara längre än restaurangens insida.Om kommunen behöver göra underhållsarbete på platsen du disponerar, så måste du omedelbart se till att bereda åtkomst till den. Du får ingen ersättning för detta.När du bygger eller tar bort din uteservering får du bara vistas inom platsen som du fått tillstånd att använda. Om du behöver mer plats för material, fordon eller liknande så måste du skicka in en ny ansökan eller en komplettering av ansökan.

 • Tillgänglighet

  Uteserveringen ska vara tillgänglig och kunna användas av funktionshindrade. Det ska vara lätt att komma in på serveringen och även att ta sig förbi den.Om du fått tillstånd för en uppbyggnad måste det finnas en godkänd ramp. Rampen ska hållas inom den yta du har fått tillstånd att använda. De delar av rampkonstruktionens gavlar som blir synliga ska märkas med svart/gul varningstejp.Avgränsning i form av ett löst hängande rep kan accepteras om avståndet mellan stolparna är max 1 meter. Det ska även finnas en avgränsning i nederkant för att personer med synskada ska uppmärksamma hindret.Entrén till uteserveringen ska vara tydligt markerad, väl synlig och minst 1 meter bred för att den som är rörelsehindrad lätt ska komma in och ut.Tänk på att uteserveringen inte får ta upp mer utrymme än vad du fått tillstånd för. Det bör finnas minst 1,5 meter fri bredd på gångbanan utanför. Hänsyn måste även tas till träd, belysningsstolpar och skyltar som står i vägen.Tänk också på att några av serveringens bord bör anpassas så att de är tillgängliga för rullstolsburna. Avståndet mellan bordsbenen ska vara minst 0,8 meter så att en rullstolsburen person kan komma intill bordet samt att det under bordet inte finns någon tvärslå eller liknande hinder.
 • Golv och möbler

  I de flesta fall placeras utemöblerna direkt på marken utan något golv. Innan du väljer möbler ska du samråda med kommunen.Vid uppbyggnad av golv får inte markbeläggningen skadas. Du får med andra ord inte borra eller fästa någonting i marken utan tillstånd från Falu kommun.Sockeln mellan marken och golvet ska kläs in och färgen på sockeln ska harmoniera med husets sockel.Tänk på att en uteservering är en del av gatans och torgets miljö. För att säkra trafiksäkerheten och tillgängligheten måste den anpassas till miljön. Därför är grundregeln att möblerna bör placeras direkt på marken utan onödiga uppbyggnader. Tillstånd för en uppbyggnad kan sökas om det är stora nivåskillnader.Tänk också på att välja stolar och bord som passar in i stadsmiljön. Vita möbler i plast är olämpliga.
 • Mattor

  Entrémattor får användas om det inte är någon risk att någon halkar eller snubblar på dem. Mattan måste ha ett bra ytmaterial, antiglidmaterial på undersidan och en tunn kant som minskar risken att snava på den. Tjocka mattor, till exempel turfmattor, får inte användas.Det får inte finnas reklam på mattorna förutom företagets eget namn och logotyp.
 • Inramning av uteservering

  Uteserveringen måste avgränsas med ett staket. Innan du bygger upp ditt staket ska du samråda med kommunen. Inramningen ska vara stabil och det får inte finnas någon risk att man snubblar eller skadar sig på den.
  • Staketstolparna ska normalt vila löst ovanpå underlaget eller monteras på ett godkänt golv. Staketet får inte borras fast i gatstenar eller i betongplattor utan tillstånd från Falu kommun.
  • Räcken, ramverk eller annan avgränsning ska ha mörk eller svart kulör.
  Om staketet har blomsterlådor och då blir högre än 1.20 meter över marken, inklusive blomsterlådan, ska blomsterlådorna placeras på insidan av staketet inom serveringsytan.Tänk på att uteservering utan inramning endast godkänns i undantagsfall av kommunen. 
 • Markiser och parasoller

  Markiser får inte ha någon kontakt med inramningen/staketet och gavlarna ska vara öppna. De får inte ha stödben som vilar på marken.Tänk på att anpassa markiser och parasoller till omgivningen och välj gärna enfärgade.
 • Reklam

  Reklam får inte fästas på staket, tak eller markis. Restaurangens egen logga och namn får finnas på markisens volang och på varannan sektion av inhägnaden efter samråd med kommunen.
 • Städning och renhållning

  Det är ditt ansvar att hålla området och ytorna närmast (minst 1,5 meter utanför den upplåtna ytan) väl städade under tiden du disponerar dem. Särskilt viktigt är det att hålla rent från matrester eftersom det drar till sig skadedjur. Krossat glas, fimpar och annat skräp måste städas bort. Om det uppstår behov av extra städning så debiterar Falu kommun dig för dessa merkostnader.Ytan ska städas kontinuerligt under upplåtelsen och återställas till det ursprungliga skicket när du lämnar den efter upplåtelsetiden.
 • Skador och skadestånd

  Du som ansöker om tillstånd har betalningsansvar för eventuella skadeståndsanspråk eller andra typer av ersättningskrav som kan uppkomma med anledning av upplåtelsen.Skadeanspråk får inte ställas på kommunen om det på platsen skulle uppstå en person- eller sakskada genom olyckshändelse eller av annan anledning, oavsett om det gäller innehavaren av tillståndet eller någon annan.Inga förankringar får göras i träd, lyktstolpar eller annat som tillhör kommunen. Eventuella skador på träd regleras enligt VAT03. Om det uppstår skador i gaturummet ska de återställas. Du som ansöker om tillstånd ska ersätta kommunen för all åverkan på kommunens anläggning.
Sidan uppdaterad 2022-06-28