Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vad gäller för din cistern?

Du som har en cistern ansvarar för att uppsatta föreskrifter följs. Reglerna gäller förvaring av dieselbrännolja, eldningsolja, brandfarlig vätska i vatten­skydds­område samt spillolja och regleras i Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor (NFS 2021:10). Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Syftet med reglerna är att förhindra förorening av mark och vatten, främst på grund av att dieselbränsle och eldningsolja läcker. Det innebär bland annat att du ska informera tillsynsmyndigheten innan du installerar en cistern och se till att cisternen kontrolleras regelbundet.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har tillsyn avseende hantering av brandfarlig vätska klass 1, 2a, 2b och 3. Regler för hur cisternerna ska konstrueras och installeras finns i deras bestämmelser. I dessa regler finns även krav på övriga cisterner och brandfarliga produkter som inte regleras av Naturvårdsverket.

MSB:s föreskrifter om hantering av cisterner för brandfarliga vätskor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

När behövs tillstånd?

För verksamheter krävs tillstånd om hantering inomhus överskrider 500 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja, för privatpersoner är mängden 100 liter brandfarlig vätska eller 10 m³ eldningsolja.

Kontakta Räddningstjänsten Dala Mitt för mer information om tillstånd.

Räddningstjänsten Dala Mitt Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bygglov

Även bygglov kan krävas för installation av en utomhuscistern. Kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen för mer information om bygglov.

Informationsplikt

Om du planerar att installera en ny cistern eller att börja använda en avställd cistern ska du skriftligen informera miljöavdelningen. Hantering av brandfarliga vätskor, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

De flesta cisterner i mark (nergrävd) eller ovan mark, eller inom vattenskydds­område har informationsplikt:

  • Cistern i eller ovan mark, med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³ brandfarlig vätska.
  • Brandfarlig vätska i cisterner med anslutna rör- och slangledningar samt i lösa behållare inom vattenskyddsområde som rymmer mer än 150 liter.

Miljöavdelningen ska meddelas i god tid innan installationen påbörjas eller hantering inleds. Enligt fastställd taxa tas en avgift ut vid nyinstallation av cistern.

Kontroll

Det finns olika typer av kontroller, som installationskontroll och återkommande kontroll. Har en cistern skadats kan en revisionskontroll behöva göras. 

Installationskontroll

Innan du börja använda din cistern ska en installationskontroll utföras av ett ackrediterat företag. Följande cisterner och rörledningar ska genomgå installationskontroll: 

  • Cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.

Om du avser att installera annan cistern bör du kontakta räddningstjänsten för information om vad som gäller vid installation.

Återkommande kontroll

Återkommande kontroll ska ske av:

  • Cistern med tillhörande rörledningar, som rymmer mer än 1m³.
  • Anordning som rymmer mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

Hur ofta kontrollen av cisterner ska ske varierar mellan 3 och 12 år. Ta hjälp av din installatör för hur ofta återkommande kontroll ska ske. Intervallet är bland annat beroende av cisternens rostskydd, om cisternen finns inom vattenskyddsområde och om cisternen är nedgrävd eller ligger ovan mark. 

Revisionskontroll

En revisionskontroll ska utföras om cisternen kan ha tagit skada, om driftförhållandena är väsentligt ändrade eller om cisternen undergått omfattande reparationer. 

Vem får utföra kontroll?

Kontrollen ska utföras av ett företag som är ackrediterat av SWEDAC (Styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll). På SWEDAC:s hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du söka efter ackrediterade företag där du bor.

Åtgärder efter kontroll

Efter kontrollen av cisternen skriver den som har utfört kontrollen en rapport. Den ska förvaras av den som använder cisternen. Rapporten behöver inte skickas in till miljöavdelningen, men den ska finnas tillgänglig på begäran.

Cistern som tas ur bruk

När en cistern tas ur bruk ska en skriftlig anmälan göras till miljöavdelningen.

För att klassas som tagen ur bruk ska cistern tömmas, rengöras och det ska inte vara möjligt att fylla på cisternen igen. Nergrävda cisterner bör grävas upp och tas bort. Om cisternen inte tas bort bör den sandfyllas. Vid anmälan om cistern som tagits ur bruk tas ingen avgift ut. 

Cistern som tagits ur bruk, blankett för intyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läckage

Om du upptäcker att cisternen läckt ska du snarast informera miljöavdelningen.

Innan en eventuell sanering påbörjas ska det anmälas till miljöavdelningen.


Sidan uppdaterad 2024-06-27