Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Nedgrävning av häst

Om din häst har avlidit kan du skicka den till en godkänd eller registrerad destruktionsanläggning. Du kan även begrava hästen själv om du har tillgång till lämplig mark och följer nedanstående anvisningar.

Du får aldrig gräva ner en häst om du misstänker att den dött av en smittsam sjukdom. Om du misstänker att hästen dött av en allvarlig smittsam sjukdom ska du i stället direkt kontakta en veterinär.

Om hästen ska grävas ner måste man välja en plats som inte utgör någon risk för djurs och människors hälsa eller för miljön. Du kan läsa mer om hur du avgör om en plats är lämplig på Jordbruksverkets webbplats samt i anvisningarna nedan. Om du har frågor eller är osäker på val av plats kan du kontakta miljöavdelningen för rådgivning på mejl kontaktcenter@falun.se.

Tänk på att du måste dokumentera och spara informationen om platsen där hästen är nedgrävd så att dokumentet följer med fastigheten vid eventuell framtida försäljning.

Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Informera och invänta bedömning

Innan nedgrävningen får påbörjas behöver du lämna information till miljöavdelningen om den plats du valt. Miljöavdelningen gör sedan en bedömning av platsens lämplighet. Bedömningen utgår främst från miljöbalkens allmänna hänsynsregler tillsammans med uppgifter i kommunens kartlager. Observera att du måste invänta miljöavdelningens svar och bedömning innan du påbörjar nedgrävning.

I Falu kommun är en bedömning av plats för nedgrävning av häst kostnadsfri.

Efter att du sett ut en plats behöver du skicka in följande uppgifter till kontaktcenter@falun.se:

 • Dina kontaktuppgifter (namn, adress, mailadress, telefon)
 • Uppgift om dödsorsak eller orsak till avlivning (så att det framgår att det inte handlar om en farlig smittsam sjukdom)
 • Fastighet där nedgrävningen planeras
 • Datum och tidpunkt för när nedgrävningen planeras
 • En skalenlig situationsplan där du markerar planerad nedgrävningsplats och eventuellt tidigare nedgrävningsplatser

Anvisning för nedgrävning av häst
Utöver informationen om val av plats gäller följande anvisningar:

 1. Nedgrävningen ska ske så fort som möjligt, men om det döda djuret måste förvaras innan nedgrävningen ska det göras så att det inte är åtkomligt för vilda djur eller på annat sätt kan utgöra en smittrisk.
 2. Djurkroppen får inte läggas direkt på en berggrund. Det ska finnas minst en meter jord mellan djurkropp och berggrund.
 3. Platsen där djurkroppen grävs ner ska vara plan och torr med jord som lätt släpper igenom vatten (exempelvis sand, grus eller väldränerad morän).
 4. Täck över hästkroppen med minst 1,5 meter jord och gärna med större stenar så att vilda djur hindras från att gräva upp den.

  Hästkroppen kan täckas med kalk innan man återfyller. Det gör man då kalkningen har en bakteriedödande effekt. Det ska då vara ordentligt med kalk som täcker hela kroppen.

  För att undvika vattensamling bör graven täckas ordentligt med jord så att det bildas en liten ås över graven. Detta eftersom jorden efter en tid sjunker ihop.
 5. Områden med fornlämningar ska undvikas. På Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök kan du hitta samtliga registrerade fornlämningar. Om kulturminnen eller naturvårdsintressen kan påverkas av nedgrävningen behöver du först rådgöra med länsstyrelsen.

  Riksantikvarieämbetets karttjänst Fornsök Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 6. Djurkroppen får inte begravas inom kommunens vattenskyddsområden.
  Informationom om platsen ligger innom vattenskyddsområde kan fås via kontaktcenter@falun.se eller miljöavdelningen miljo.livsmedel@falun.se

 7. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst 1 meter. Ett bra sätt att undersöka nivån för grundvatten är att gräva en provgrop. Gräv gropen minst en meter djupare än nivån du tänkt lägga din häst. Låt grundvattnet rinna till i gropen under minst ett dygn för att se var nivån inställer sig. Tänk på att hägna in gropen för säkerheten för människor och djur.
 8. Avståndet till närmaste vattentäkt bör vara minst 100 m.
 9. Nedgrävningsplatsen bör ligga minst 50 meter från sjöar, vattendrag och dräneringsledningar.
 10. Tänk också på att platsen ska vara lämplig i förhållande till bebyggelse, vattendrag, djurhållning eller annat känsligt område. Om du inte själv är markägare så måste du se till så att du har markägarens godkännande för att få gräva ner din häst på fastigheten.
Sidan uppdaterad 2024-01-16