Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Olovlig markanvändning

Kommunens mark ska vara tillgänglig för allmänheten att vistas på och det gäller såväl skogsmark som på andra grönytor och vägar.

Uppställning av föremål för privat ändamål, till exempel studsmattor, husvagnar eller upplag med mera på kommunens mark begränsar allmänhetens tillgång till marken genom att den upplevs som ianspråktagen. Detta motverkar syftet med marken eftersom marken ska vara tillgänglig för alla. Olovligt ianspråktagen mark kan även försvåra skötseln av marken genom att anläggningar, planteringar eller föremål med mera hindrar framkomligheten för maskiner och personal.

Skog och plantering

Det är inte tillåtet att utan tillstånd fälla träd eller röja sly på kommunens mark. Det är inte heller tillåtet att utan tillstånd privatisera kommunal mark genom att klippa gräs, plantera häckar, rabatter, träd eller annan vegetation. Trädgårdsavfall får inte köras ut i skogen, utan ska omhändertas exempelvis i egen kompost eller köras till återvinningscentralen.

Fastighetsägarens ansvar

Det är ditt ansvar som fastighetsägare att veta var din fastighets gränser går. Råder det oklarheter kring fastighetens gränser kan gränsutvisning beställas av Falu kommun eller en fastighetsbestämning av Lantmäteriet, läs mer om gränsutvisning här

Vid ny- eller ombyggnation är det ditt ansvar som fastighetsägare att se till att slänter, trädgårdsanordningar och gräsmattor med mera anläggs inom fastighetens gränser.

Vad säger lagen?

Enligt 8 kapitlet brottsbalken (SFS 1962:700) får inga olovliga åtgärder vidtas på annans mark. Detta är att betrakta som egenmäktigt förfarande. Förbudet omfattar även offentligt ägd mark. Om fordon placeras olovligt på kommunens mark kan bötfällning ske direkt på platsen samt att fordonet kan komma att flyttas enligt lagen om flyttning av fordon i vissa fall (SFS 1982:129).

På samma sätt som det inte är tillåtet att utan lov använda grannens fastighet är det inte heller tillåtet att utan lov använda kommunens mark för privat ändamål.

Upplåtelse av kommunal mark i vissa fall

I vissa fall kan kommunens mark genom skriftligt avtal upplåtas för privat ändamål. Olika avtal finns för olika ändamål.

Inom detaljplanelagt område är det detaljplanen som styr hur marken får användas. Mark som är detaljplanelagd som allmänplats och annan mark som enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) är att betrakta som offentlig plats får endast upplåtas tillfälligt för enskilt ändamål. Vill du tillfälligt använda allmän- eller offentlig plats ska du ansöka om offentlig platsupplåtelse hos polisen. Även om offentlig platsupplåtelse beviljas av polisen kan bygglov komma att krävas. Läs mer om att använda offentlig plats och tillstånd här

Tillstånd krävs även när du behöver använda kommunens mark för att genomföra arbeten på privat mark. Det kan exempelvis gälla upplag av material eller körning med maskiner på kommunala gator eller grönytor.

Kommunens uppföljning

När olovlig markanvändning upptäcks, antingen vid platsbesök eller genom anmälan, skickas ett informationsbrev ut till den eller de fastighetsägare som är berörda. Informationsbrevet innehåller uppgifter om hur marken ska avträdas och återställas till ursprungligt skick, samt inom vilken tid återställandet ska vara genomfört.

I det fall fastighetsägaren inte vidtar åtgärder inom föreskriven tid kan kommunen komma att vidta andra nödvändiga rättsliga åtgärder.

Vid de fall där olovliga anläggningar upptäcks och det inte finns någon uppenbar ägare kommer information att anslås på den aktuella platsen.

Frågor om markanvändning

För mer information om hur kommunens mark får användas är du välkommen att kontakta miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen via Falu kommuns kontaktcenter på telefonnummer 023–83 000 eller via e-post kontaktcenter@falun.se

Sidan uppdaterad 2021-07-16