Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Verksamheter med miljöpåverkan

Alla som bedriver en verksamhet som kan påverka miljön eller människors hälsa på ett negativt sätt, så kallad miljöfarlig verksamhet, har ett ansvar att förhindra att verksamheten orsakar en olägenhet för människor eller skada på naturmiljön.

Som verksamhetsutövare behöver du själv tänka på hur du kan arbeta före­byggande och vad du kan göra för att minska riskerna i verksamheten. 

Om du har en verksamhet som kan påverka omgivningen (människors hälsa och miljön) måste du följa reglerna i Miljöbalken.

Svenskt näringsliv har tagit fram en broschyr för hur miljöbalken påverkar verksamhetsutövare som heter Miljöbalken - så berör den dig som företagare Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Verksamheter som har större påverkan på miljön måste ha tillstånd av länsstyrelse/miljödomstol eller göra en anmälan om miljöfarlig verksamhet till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Varför måste du anmäla din verksamhet?

Tanken med anmälan är att vi på Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ska få reda på din verksamhet innan du startar så att vi kan bedöma den och ställa de krav som behövs innan du börjar bygga. 

När ska verksamheten anmälas?

Alla verksamheter med beteckningen C måste vara anmälda. Du får inte starta en ny verksamhet innan du har gjort en anmälan. Du får inte heller göra ändringar eller utökningar som kan orsaka betydande störningar.

För att vi ska kunna gå igenom din anmälan och svara på den ska anmälan lämnas in till Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor senast sex veckor innan du börjar bygga anläggningen. 

Om du ändrar i verksamheten på ett sådant sätt att störningarna på omgivningen ändras måste du också göra en anmälan.

Nedan följer exempel på verksamheter som berörs. OBS detta är bara exempel!
Din verksamhet kan alltså beröras även om den inte finns med i listan nedan.

 • Tryckeri
 • Bensinstation
 • Fordonstvätt
 • Målning och lackering
 • Ytbehandling
 • Mekanisk verkstad
 • Plasttillverkning
 • Skjutbana
 • Motorbana
 • Energiproduktion
 • Sågverk
 • Lagring av avfall
 • Avfallsåtervinning
 • Uppläggning av massor
 • Skrotning av personbil

En fullständig förteckning finns i miljöprövningsförordningen (2013:251) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Leta upp det kapitel där din verksamhetstyp finns. Verksamheter som måste anmälas anges med "Anmälningsplikt C" i listan. För verksamhetstyper med beteckningen A eller B i förteckningen krävs att du söker tillstånd.

Hur gör jag anmälan?

Verksamhet med miljöpåverkan, blankett för anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Innan du fyller i anmälan behöver du tänka igenom vilka miljöstörningar som kan uppstå av din verksamhet och hur du gör för att minska och kontrollera störningarna. 

Du behöver också kontrollera om det finns några särskilda krav i miljölagstiftningen som du måste uppfylla. Använd de numrerade punkterna och krysslistan på nedre delen av blankettsidan som en checklista för vilka frågor du behöver gå igenom.

Om det kan bli mer omfattande störningar från verksamheten kan du behöva anlita någon sakkunnig för att utreda och bedöma miljöpåverkan. Det kan då också vara lämpligt att informera grannar på ett tidigt stadium.

Om du är osäker på vilka uppgifter som behöver finnas med i anmälan kan du kontakta Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen.

En komplett anmälan gör att ditt ärende går snabbare att behandla!

Vad händer när du har lämnat in anmälan?

 • Vi går igenom anmälan för att se om den är komplett. Om det saknas uppgifter begär vi in kompletteringar.
 • Vi skickar anmälan på remiss till organisationer, myndigheter och enskilda. Hur många som berörs av detta beror på hur mycket verksamheten påverkar miljön och hur känslig omgivningen är. I enklare fall behövs ingen remiss.
 • Vi kan behöva göra besök på platsen eller diskutera vissa frågor med dig vid ett möte.
 • Om det har kommit in några synpunkter får du möjlighet att bemöta dem.
 • Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor fattar beslut om vilka särskilda krav som behöver ställas på din verksamhet. 
 • Om du anser att kraven är felaktiga kan du överklaga dem.

När verksamheten kommit igång kommer Miljö- och samhällsbyggnads­förvaltningen att följa upp att du följer de krav som Myndighetsnämnden för bygg- och miljöfrågor ställt. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen kommer också att kontrollera att du följer de allmänna kraven som finns i Miljöbalken, t ex att du bedriver tillräcklig egenkontroll.

Avgifter

För handläggningen av din anmälan tar Myndighetsnämnden för bygg och miljöfrågor ut en avgift enligt en taxa som Kommunfullmäktige fastställer. Därefter får du betala avgift för den tillsyn vi har på din verksamhet.
För de flesta anmälningspliktiga verksamheter är tillsynsavgiften en fast årlig avgift. Du får i så fall ett särskilt beslut om avgiftens storlek.

Infofolder från SKR: Vad betalar jag för - Information om avgifter för kommunens miljö- och hälsoskyddstillsyn Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan uppdaterad 2023-09-25