Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Vy över Falun

Bostäder

Om vi utgår från planeringsinriktningen i Översiktsplan FalunBorlänge så ska Falun ha en planeringsberedskap för 250 lägenheter per år. Antagligen kommer minst 200 av dessa att behöva byggas inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen. Detta innebär att plats måste skapas för minst 4000 bostäder inom en 20-årsperiod.

Vi kan också utgå från den befolkningsprognos som kommunen använder i sin ekonomiska planering. Enligt den beräknas befolkningen i Falu tätort öka med ca 5400 personer de kommande 20 åren vilket kräver ett tillskott på ca 2700 bostäder under samma period. Att göra en prognos 20 år framåt i tiden innehåller många osäkerheter vilket innebär att utfallet kan bli både högre och lägre. För att ha en beredskap för en högre befolkningsökning och för att ha en beredskap för tiden bortom 2035 behöver mark för ytterligare ca 1000 bostäder tas fram, det vill säga ca 4000 bostäder.

Var finns lämpliga områden för nya bostäder?

De kommande 20 åren behöver vi bygga mer än 4000 bostäder i Falu tätort. På vilka platser kan vi bygga? Vilken sorts bostäder ska vi bygga? Hur vill vi bo i framtiden?

Under de senaste åren har flera inventeringar gjorts för att få fram mark för bostadsbyggande. Resultatet av dess inventeringar utgör underlag för den redovisning som följer i text och på kartorna nedan. Observera att det är en bruttoredovisning som ska diskuteras under samrådet. I flera fall finns konkurrerande intressen och hänsyn som måste tas till kulturhistoria och ekosystemtjänster med mera.

Avvägning

De förslag till nya bostäder som redovisas nedan ska vägas mot andra möjligheter att använda marken samt mot ekosystemtjänster, världsarvet och kulturmiljövärden, hot och risker mm. Ekosystemtjänster och världsarvet ska ses som tillgångar vid utvecklingen av staden, inte som hinder. Ny bebyggelse kan mycket väl förenas med och dra nytta av områdets ekosystemtjänster. Den kan också bidra till en utveckling av Världsarvet Falun.

En första genomgång har gjorts och de områden och platser som finns med i samrådshandlingen är sådana som bedömts lämpliga att föra en fortsatt diskussion kring. Sammanlagt visas i samrådshandlingen möjligheter att bygga ca 5600 nya bostäder. Samrådet kommer med stor sannolikhet att resultera i att ett antal föreslagna objekt faller bort och att eventuellt nya kommer till.

Kommunens bostadsprogram

Varje kommun är skyldig att planera för bostadsförsörjningen i kommunen. I Falun tar kommunen fram ett bostadsprogram varje mandatperiod som beskriver kommunens ambitioner för bostadsbyggandet under de kommande fyra åren. Bostadsprogrammet kompletteras sedan årligen med en Utbyggnadsplan som i detalj beskriver vilka bostäder som planeras tillkomma de närmaste tre åren.

I samrådsversionen av den fördjupade översiktsplanen redovisas inte de projekt som är med i Utbyggnadsplanen som är påbörjade eller där detaljplan finns.

Läs mer i Bostadsprogram för Falu kommunPDF

Läs mer i Utbyggnadsplan för Bostadsprogram för Falu kommunPDF

Förslag på nya bostäder i tätortens olika delar

På kartan nedan visas hur många bostäder som bedöms kunna tillkomma i tätortens olika delar.

Förslag på nya bostäder på objektsnivå

I olika sammanhang har tänkbara platser och områden för ny bostadsbebyggelse sammanställts.

Klicka på de röda ytorna så visas en tabell där områdets förutsättningar samt antalet föreslagna bostäder som bedöms kunna tillkomma. Observera att detta är förslag som ska vägas mot andra intressen och de förutsättningar som råder på varje plats. Tydligast blir redovisningen om kartan öppnas i ett nytt fönster.

När byggs de olika områdena ut?

Planeringsinriktningen anger att utbyggnaden med nya bostäder i första han ska ske inom den befintliga tätorten och i andra hand genom nya områden mot Borlänge. Detta leder till att en större utbyggnad mot Borlänge sannolikt sker i slutet av planeringsperioden dvs närmare år 2030. Efter samrådet kommer en mer detaljerad prioriteringsordning att anges.

Vad tycker du?

  • Vad tycker du om de föreslagna lägena för nya bostäder?
  • Finns det andra platser som du tycker passar bättre för bostadsbyggande?

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Bostäder på vattnet

En fråga som aktualiserats på flera håll i landet är om byggande på vattnet kan vara en möjlighet att få fram fler attraktiva lägen för bostäder. Detta ska då ske genom att flera bostäder tillsammans läggs flytande på vattnet på en fast plats. Tillfart från allmän gata, till fots, på cykel och med bil måste finnas. Parkering, garage och angöring mm läggs på land. Bostäderna måste kunna anslutas till kommunalt vatten och avlopp. För att kunna genomföra ett sådant projekt krävs att detaljplan upprättas och att strandskyddet upphävs.

Vad tycker du?

  • Var skulle vi kunna bygga bostäder på vatten? Motviera gärna varför.

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-10-12