Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Glad tjej i centrum

Den attraktiva staden

När vi idag diskuterar hur våra städer ska vara utformade för att klara framtidens krav på ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet är det två begrepp som ofta dyker upp: blandstad och täthet. Men vad menar vi då?

Blandstad

Blandstad kan enkelt uttryckt sägas vara en stad eller tätort med hög grad av blandning. De typer av blandning som man då avser är vanligen:

  • Funktionell blandning. Viktiga funktioner som bostäder, handel, kontor, nöjesliv, platser för utevistelse etc är inte geografiskt åtskilda utan återfinns i samma byggnad, kvarter eller stadsdel.
  • Social blandning. Olika grupper av människor t ex ålder, inkomst, sociokulturellt, etc är inte geografiskt åtskilda utan återfinns i samma byggnad, kvarter eller stadsdel.
  • Estetisk blandning. Byggnader inom en stadsdel varierar i stil, höjd och material.

Täthet

Täthet anges ofta som en förutsättning för att kunna skapa en blandstad. Täthet kan mätas på flera sätt, t ex genom att ange exploateringsgraden – bruksarea per tomtarea eller genom boendetäthet, t ex antal boende per hektar. En tät stad behöver inte per automatik betyda att den har höga exploateringstal eller hög befolkningstäthet. Det viktiga är att det finns bra samband mellan stadens olika delar och att det upplevs som nära att förflytta sig mellan olika målpunkter. Utglesningen av stadsbebyggelsen och den uppdelade staden har lett till ett kraftigt ökat transportbehov.

Så här skapar vi en attraktiv stad

En attraktiv stad kan beskrivas som en stad med en väl avvägd blandning av funktioner och människor samt med en bebyggelse av olika karaktär. Den ska dessutom ha bra samband mellan stadens olika delar så att staden upplevs som tät. De boende kan inom gångavstånd nå ett flertal funktioner - affärer, arbetsplatser, kulturella och sociala mötesplatser. Här finns offentliga rum där alla enkelt kan uppehålla sig. En tät struktur med gaturummet som viktig komponent.

När vi bygger nytt i större enheter, till exempel en ny stadsdel eller kanske ett större kvarter är det självklart att sträva efter en blandning. I den befintliga bebyggelsen blir det viktigt att tänka igenom vilka funktioner som behöver läggas till och om det finns socioekonomiska eller sociokulturella skevheter som kan motverkas genom att komplettera med andra typer av bostäder än vad som finns idag.

Den blandning som finns i den befintliga staden av människor, funktioner och byggnader är en viktig tillgång. Innan beslut tas om att omvandla till exempel ett arbetsplatsområde till ett bostadsområde är det viktigt att tänka igenom om det finns verksamheter eller i alla fall byggnader för verksamheter som kan finnas kvar. Den befintliga blandade stadsbebyggelsen bör därför betraktas som en knapp resurs som måste värnas om.

Planering sker bäst enligt kompensationsmetoden det vill säga tillföra det som saknas.

Människor på Slaggatan

En blandning av människor, verksamheter och byggnader ger liv åt staden. Foto: ULF PALM

Yxhammarsgatan, både verksamhet och bostäder

En del verksamheter kan mycket väl vara kvar även när man förtätar med bostäder.


Sidan uppdaterad 2017-05-16