Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Lek vid Faluån

Mål och strategier

Målet för den blå och gröna stukturen inom den fördjupade översiktsplanen är att tätorten ska förbli och ytterligare utvecklas till ett område med stora blå och gröna kvalitéter ur både ett ekologiskt och socialt perspektiv samtidigt som vi bygger ett större och tätare Falun. Det handlar om att tillvara ta det positiva som finns idag och att förädla och utveckla det genom att ta vara på tätortens grön- och vattenområden men samtidigt lägga till nytt där det saknas och finns behov av det. Faluns blå och gröna områden ska bidra till en attraktiv miljö att bo och vistas i för falubor och besökare samt till ett hållbart samhälle.

Den blå och gröna stukturen innehåller både ekologiska och sociala värden och delas därför upp i två mål.

Ekologiskt mål

Falun är en blågrön tätort med ett rikt växt- och djurliv och där ekosystemens tjänster och funktioner tas tillvara och utvecklas.

Falun har ett rikt växt- och djurliv och tar tillvara på ekosystemens tjänster och funktioner, det finns en mångfald av olika arter och naturtyper och en god spridning av grön- och vattenområden inom tätorten. I tätortens blå och gröna miljöer nyttjas och utvecklas ekosystemtjänster, som de reglerande tjänsterna och biologisk mångfald. De blå och gröna områdena är tillräckligt stora och har kopplingar mellan sig, för att olika arter långsiktigt ska kunna leva och utvecklas. Tätortens grön- och vattenområden, kilar och stråk sköts för att gynna ett rikt växt- och djurliv och ekosystemtjänster samt för att främja kunskap och förståelse för vår natur och miljö.

Socialt mål

Falun är en blågrön tätort med grön- och vattenområden som bidrar till ett rikt och hälsosamt liv.

Falun har ett rikt och hälsosamt stadsliv med liv och rörelse, det finns god tillgång till parker och naturområden nära faluborna och besökare. Tätorten erbjuder park- och naturområden för alla, med rika och varierade upplevelser och aktiviteter som främjar folkhälsa, sociala interaktioner och social sammanhållning och integration. Det går att röra sig längs med blå och gröna stråk mellan park och naturområden, vid vardagsrörelser och för motion och rekreation. Tätortens grön- och vattenområden samt stråk upplevs som inkluderande miljöer att vistas i och erbjuder trygghet, välbefinnande och inspiration.

Övergripande strategier

För att nå de ekologiska och sociala målen för blå- och grönstrukturen behöver Falu kommun aktivt arbeta med att bevara och utveckla den blå och gröna strukturen. En grund för det är att ekosystemtjänsterna kartläggs och värderas samt används som ett verktyg i den fysiska planeringen för att ge underlag i strategiska beslut. En planering som görs med hänsyn till ekosystemstjänster skapar ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart.

Strategier

  • Ekosystemtjänsterna ska användas som ett verktyg i den fysiska planeringen för att dra nytta av dess funktioner och värden, ekologiska och sociala.
  • Ekosystemtjänsterna ska identifieras, kartläggas och värderas för att ge en bred kunskapsbas.
  • Ekosystemtjänsterna ska vid förändrad markanvändning utredas och behov av eventuella utvecklings- och anpassningsåtgärder bedömas och genomföras.
Sidan uppdaterad 2017-01-23