Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Väg mellan Falun och Borlänge

Bil

För att minimera transporternas klimatpåverkan och frigöra mark ska en grundläggande utgångspunkt i FalunBorlänges samhällsplanering vara att kraftigt minska biltrafiken. Detta görs bland annat genom att biltrafikens ytor minskas och tilldelas gående, cyklister och kollektivtrafiken.

Vad tycker du?

  • Hur skulle ditt bilkörande kunna bli mer hållbart?
  • Vad skulle kunna få dig att använda bilen mindre?

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Statliga vägar

Tre stora vägar, väg E16, 50 och 69, går samman i Falu tätort. Väg E16, 50 och 69, delen mellan Falun och Rättvik, är riksintresse för kommunikation och Trafikverket är väghållare, det vill säga den som sköter och underhåller vägen.

Läs mer under Hänsyn och risker

På dessa vägar är tillgängligheten för bilar viktig. Trafikverket har tagit fram en åtgärdsvalsstudie, E16 genom Falun, som visar var det behövs åtgärder efter väg E16 mellan Norslunds trafikplats och Pilborondellen och på väg 293 fram till Ingarvsvägen.

Läs mer om åtgärdsvalsstudie, E16 genom Falunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dessutom finns följande vägar inom tätorten där Trafikverket är väghållare, väg 293 mot Amsberg, väg 870 mot Bergsgården, väg 851 mot Skuggarvet, väg 850 mot Svärdsjö, väg 854 mot Danholn och väg 840 mot Hinsnoret.

Vägreservat

I Falu tätort finns ett vägreservat och en del av ett vägreservat som ska kvarstå. Tiskenledsreservatet som går från väg E16 söder om Pilborondellen via Sturegatan och över Tisken till Korsnäsvägen och del av reservatet mellan väg E16, trafikplats Tallen och väg 293, anslutning väg 872 (Vallbro). För reservatens sträckning, se karta nedan. Det är viktigt att mark inom reservaten inte tas i anspråk för andra ändamål så att framtida handlingsfrihet kvartstår.

Trafiknätsplan

I samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen tas även en Trafiknätsplan för Falu tätort fram. Den kan man också lämna synpunkter på under remisstiden för Fördjupad översiktsplan. Trafiknätsplanen beskriver hur kommunen vill att det framtida trafiknätet ska utvecklas. Nedan visas en karta med förslag till funktionsindelning av dagens och det framtida gatunätet. Läs mer om biltrafiknätets funktionsindelning i länken nedan.

Lämna även synpunkter på:

I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en remissversion av trafiknätsplan arbetats fram. Den kan man också lämna synpunkter på under remisstiden för den fördjupade översiktsplanen.

Trafiknätsplan för Falu tätort (remissversion)PDF

Planeringsinriktning

  • Biltrafiknätet, både dagens och framtida, delas i Trafiknätsplan för Falu tätort upp i funktionsklasser utifrån deras huvudsakliga uppgift i trafiknätet.
  • Framtida planering får inte förhindra möjligheterna att bygga ut väg enligt vägreservaten. Detta måste uppmärksammas i framtida fysisk planering och prövning av lov och tillstånd som ligger i närheten av vägreservaten.
  • Norslunds tillgänglighet till Korsnäsvägen ska förbättras.
  • Fortsatt god tillgänglighet till Falu centrum för den som behöver åka bil.
Sidan uppdaterad 2017-04-28