Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Parkering Fisktorget

Parkering

I Falu kommun finns det runt 5000 parkeringsplatser som är tillgängliga för allmänheten, cirka 50 % av dessa är privatägda. I Falu centrum finns ca 3000 platser. Av de allmänna platserna är ca 2500 avgiftsbelagda. I genomsnitt är beläggningsgraden en vardag vid lunchtid cirka 65 %, se Kunskapsunderlag till Parkeringsstrategi. Det betyder att antalet parkeringsplatser kan minskas och använda marken till nya bostäder istället.

Parkeringstrategi

I samband med att den fördjupade översiktsplanen tas fram görs även en parkeringsstrategi. Den ska bidra till att Falun ska vara tillgänglig för alla och stödja utvecklingen mot ett effektivt nyttjande av marken i kommunens centrala delar.

Parkeringsstrategin ska även uppmuntra till att fler väljer att gå, cykla eller resa kollektivt istället för att ta bilen och att staden blir attraktiv och har en hållbar utveckling.

Cykelparkeringsfrågor behandlas även i cykelplanen, kapitel 4.

Läs mer om cykelplanen för Falu kommun

Lämna även synpunkter på:

I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen har en samrådshandling av parkeringsstrategi arbetats fram. Den kan man också lämna synpunkter på under remisstiden för den fördjupade översiktsplanen.

Läs mer i Parkeringsstrategi (samrådshandling)PDF

Läs mer i Bilaga, kunskapsunderlag till Parkeringsstrategi (samrådshandling)PDF

Parkeringsköp

För att kunna använda verktyget parkeringsköp (se parkeringsstrategin) måste kommunen äga en parkeringsanläggning på tomtmark där köpen kan genomföras. Parkeringen som föreslås att användas till parkeringsköp är parkeringsplatsen mellan Kulturhuset tio14 och järnvägen. För att detta ska vara möjligt måste den utökas med ett parkeringshus.

Parkeringsnorm

Falu kommun har en parkeringsnorm för bil och cykel från 2014. Införandet av vissa delar i parkeringsstrategin kommer att innebära att parkeringsnormen behöver revideras.

Läs mer om parkeringsnorm för bil och cykel för Falu kommun

Infartsparkering/pendlarparkering

För de med bil som ska pendla vidare med tåg och buss finns en parkering vid järnvägsstationen som är lämplig för ändamålet och antalet platser ska utökas vid Magasinet vid behov. Parkeringen vid Magsinet, parkeringen Städet och en föreslagen utökning av den på andra sidan Nybrogatan samt Lugnets gratisparkering (med vidare färd med buss till centrum) är kommunens infartsparkeringar.

Planeringsinriktning

  • Ytor som ligger närmast mål- och startpunkt ska prioriteras för cykelparkering och parkering för rörelsehindrade.
  • Bilparkering på gatumark avses i första hand för tillfällig angöring/korttidsparkering, i andra hand för boende och i sista hand för anställda.
  • Bilparkering på kartersmark avses i första hand för boende, i andra hand för besök och kunder och i sista hand för anställda.
  • Falu kommun och dess bolag ska använda sig av tre standardnivåer när det gäller cykelparkering. Cykelställ med fastlåsningsmöjlighet av cykelram, cykelställ med tak och fastlåsningsmöjlighet av cykelram samt cykelgarage.
Sidan uppdaterad 2017-04-07