Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fjärrvärmeverk

Teknisk försörjning

Vatten

De flesta hushåll och verksamheter i Falu tätort får sitt dricksvatten från den med Borlänge gemensamma vattentäckten i Lennheden i Borlänge. Kapaciteten bedöms räcka för den prognostiserade befolkningsökning som den fördjupade översiktsplanen bygger på.

Inom planområdet finns ett antal mindre enskilda vattentäkter. Inga åtgärder föreslås i den fördjupade översiktsplanen som äventyrar vattentäkterna.

Avlopp

De flesta hushåll och verksamheter i Falu tätort är anslutna till det kommunala reningsverket i Främby.

Ledningsnätet bedöms av Falu Energi ovh Vatten ha kapacitet att klara den prognostiserade befolkningsökning som den fördjupade översiktsplanen bygger på.

Reningsverkets kapacitet kan komma att överskridas i framtiden. Kommunstyrelsen har beslutat om utbyggnadsområden för vatten och avlopp fram till år 2035. Bland annat kommer områden runt Varpan och i Kniva/Svartskär/Lisselbo att anslutas. Utöver detta finns en långt gången diskussion om att ansluta även Grycksbo och Bjursås till kommunens reningsverk i Främby. Falu Energi och Vatten bedömer att reningsverket klarar detta med dagens kapacitet. Om man till detta lägger i den fördjupade översiktsplanen föreslagna utbyggnaden kommer inte reningsverkets kapacitet att räcka till. För att klara detta måste reningsverket byggas ut. Ett alternativ kan vara att i större nyexploateringsområdet använda sig av lösningar som innebär att en mindre mängd avlopp måste föras till reningsverket.

Fjärrvärme

Fjärrvärmenätet i Falu tätort är idag sammankopplat med Borlänges fjärrvärmenät. Sammanbindningsledningen passerar söder om Källviksberget vilket ger goda förutsättningar att ansluta bebyggelsen i en ny stadsdel till fjärrvärmenätet.

Sidan uppdaterad 2017-01-26