Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Gamla Staberg

Strategier och planeringsinriktningar

Betydelsen av kulturmiljöer – varför ska vi bevara gamla miljöer och byggnader?

Kulturmiljön är en del av samhällets historia, den ger kontinuitet i vardagen och ökar människors förståelse för sin omvärld. Kulturmiljön är en stark attraktionskraft både för boende och turism och en väsentlig del av det som gör Falun attraktivt att bo i och besöka. Kulturmiljön är därför viktig att ta till vara och utveckla. Besöksnäringen i Sverige växer och utländsk turism är en exportnäring vars produktion inte kan flyttas utomlands, det är den lokala platsens värden som är dragkraften. Världsarvet Falun är en sådan plats, och för att den ska fortsätta att attrahera besökare måste de värdefulla kulturmiljöerna hanteras klokt och varsamt.

I Sverige finns tydliga riktlinjer för att värdefulla kulturmiljöer ska bevaras och ses som en tillgång. Riktlinjerna genomsyrar både lagstiftning och nationella styrdokument och skall omsättas i det kommunala arbetet för att säkerställa kulturmiljöerna. I Falun anger visionen Ett större Falun, de tre hållbarhetsprogrammen och översiktsplanen kommunens långsiktiga ambitioner, där bland annat säkerställande av kulturmiljöerna är en del.

Den fördjupade översiktsplanen för Falu tätort ska bidra till att skapa goda och trygga levnadsförhållanden och en långsiktigt hållbar livsmiljö för kommunens invånare och besökare, i enlighet med ovan angivna dokument. Kulturmiljöanalysen skall vara vägledande i arbetet med kulturmiljöerna inom området för den fördjupade översiktsplanen.

Planeringsinriktning

Arbetet med kulturmiljöerna tar således sin utgångspunkt i redan antagna politiska dokument. De planeringsinriktningar som finns kan sammanfattas i följande punkter:

 • Falun tar vara på sina kulturmiljöer och ger dem ett relevant skydd. Faluns kulturhistoriskt värdefulla byggnader, miljöer och landskap ska hanteras på ett sådant sätt att goda och moderna bostäder, arbetsplatser och miljöer kan åstadkommas utan att kulturhistoriska värden minskar eller går förlorade. Höga kulturmiljövärden berikar boendemiljön. Falu kommun föregår med gott exempel i förvaltningen av sina egna kulturhistoriskt värdefulla byggnader.
 • Faluns värdefulla och välbevarade bebyggelsemiljöer och kulturlandskap ska stärka Faluns attraktionskraft som besöksmål.
 • Världsarvet Falun, riksintresseområdena och övriga värdefulla byggnader och miljöer ska ses som en tillgång för boende, företag, rekreation och besöksnäring.

Kulturmiljöerna bidrar till att uppfylla visionen Ett större Falun på följande sätt:

Ett större Falun

Hållbar utveckling - Kulturmiljö handlar om att ta tillvara befintliga resurser = resurshushållning

Näringsliv och arbetsmarknad - Kulturturism - en växande bransch och en viktig exportnäring där välbevarande kulturmiljöer är den unika resursen.

Plats för alla - Kulturmiljöer är viktiga för en del människor på samma sätt som nöjesanläggningar, sporthallar och kyrkor är för andra. Kulturmiljöer länkar ihop människor från förr med framtidens människor.

En del av resten av världen - Världsarv - en del av världen, med en fredsbevarande tanke i botten.

Samhällsplanering och infrastruktur - Kulturmiljöerna berikar vår miljö och säkerställs i bygglov och planfrågor.

Trygghet och välfärd - Kulturmiljöer är beständiga och skapar trygghet i en föränderlig värld.

Vad säger Översiktsplan FalunBorlänge om kulturmiljöerna?

Falu kommun behöver arbeta aktivt med bevarande av och förståelse för kulturmiljöerna, så att de används och uppfattas som en resurs i samhällsutvecklingen. Grunden för detta är att kommunen har kunskap och kännedom om sina kulturmiljöer, att det finns resurser att arbeta med frågorna och att framtagna styrdokument är vägledande vid vägning mellan olika intressen. I Översiktsplan FalunBorlänge finns en mängd strategier och planeringsinriktningar som berör kulturmiljöerna inom Falu kommun och som ska tillämpas även inom den fördjupade översiktsplanen. Dessa är preciserade nedan:

 • De riksintressanta kulturmiljövärdena ska beaktas i fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Inga åtgärder som påtagligt kan skada riksintressets värden ska tillåtas. Riksintressena ska vid behov ges formellt skydd med utgångspunkt från aktuella värdebeskrivningar.
 • Natur-, kultur- och landskapsvärdena ska bevakas och tas hänsyn till vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd.
 • Världsarvet Faluns kvaliteter ska tas tillvara i samhällsplaneringen.
 • Den lokala bebyggelse- och byggnadshistorien, dess utseende och struktur är viktig att värna och bör särskilt uppmärksammas vid byggande inom världsarvet.
 • Tillkommande bebyggelse ska alltid lokaliseras med hänsyn till bland annat brukningsvärd jordbruksmark, natur- och kulturmiljövärden, landskapsbild och friluftsanspråk. Världsarvet Falun ska särskilt uppmärksammas.
 • Spridd bebyggelse, dvs enstaka hus eller mindre husgrupper utanför detaljplanelagt område eller utanför sammanhållen bebyggelse, ska undvikas av bland annat kulturmiljöskäl.
 • Landskapsperspektivet ska vara en utgångspunkt vid fysisk planering och prövning av dispenser, lov och tillstånd. Alla typer av landskap omfattas, både i stads- och landsbygd.
 • Skogs- och odlingslandskapet ska brukas med hänsyn till bland annat kulturmiljövärdena.
 • Inom skogs- och odlingslandskapet bland annat kulturmiljövärden och olika satsningar för turism kunna utvecklas.
 • Byggande på brukningsbar odlingsmark ska inte ske annat än om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen.
 • Vid ny etablering och förändringar av anläggningar för förnybar energi och ledningsdragningar mm ska hänsyn tas till natur-, kultur-, och landskapsvärden, rekreation och turism.
 • Medelstora och stora anläggningar för vindkraft ska inte tillåtas i tätbebyggda områden, i småbrutet odlingslandskap och vid sjöar och vattendrag med omgivande stränder.
 • Riksintresset för kulturmiljövård har företräde framför riksintresset för värdefulla ämnen och material i de fall det finns motstående intressen gällande Falu gruva.
 • De utpekade värdefulla sand- och grusförekomsterna ska skyddas från åtgärder som kan påverka bland annat deras kulturvärden negativt.

Vad tycker du?

 • Hur kan Världsarvet Falun och våra kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer vara en tillgång för boende, företag, rekreation och besöksnäring?
 • Är det någon kulturmiljö som du ser som särskilt viktig att bevara, till exempel en stadsdel, en bymiljö, en enskild byggnad eller ett landskap? Motivera gärna varför.

Lämna dina synpunkter häröppnas i nytt fönster

Sidan uppdaterad 2017-02-16