Startsida

Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Planområdet

Den fördjupade översiktsplanen omfattar Falu tätort samt området runt Varpan.

För Falu tätort finns en fördjupad översiktsplan antagen 1994. Den omfattar ett mindre område än som nu är aktuellt.

Avgränsning

Avgränsningen av planområdet styrs av två saker. I uppdraget ingår att se riksintresset för kulturmiljövård och Världsarvet Falun som en resurs för Faluns utveckling. Därför ingår även området runt Varpan i planområdet. I övrigt gränsar planområdet mot gällande fördjupade översiktsplaner: I nordost Fördjupad översiktsplan för Sundborn 1998-06-25. I sydväst Fördjupad översiktsplan för området mellan Falun och Borlänge 1997-10-23. Delar av området ingår i det nu aktuella planområdet. Område A på kartan nedan.

Planområdets avgränsning framgår av kartan nedan. Avgränsningen är preliminär och kan komma att ändras under planarbetet gång.

Plangränser Fördjupad översiktsplan

Gällande översiktsplaner

Inom planområdet finns dessutom följande fördjupade översiktsplaner sedan tidigare. Datumet anger när planen började gälla:

Nedre Gruvriset, 1990-02-08
Falu centrum, 1998-04-29
Södra Centrum, 2006-04-06
Runns norra strand, 2009-10-08
Myran, 2011-04-14
Born, 2015-09-10

Sidan uppdaterad 2017-04-07