Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Mark- och vattenanvändning

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen ska också främja en ändamålsenlig struktur av bebyggelse, grönområden och kommunikationsleder.

Under Användningskartan redovisas kommunens förslag till användning för de områden som ingår i den fördjupade översiktsplanen för delar av landsbygden. Läs mer om användning.

Under Områdesrekommendationer finns beskrivningar av tätorterna och vissa andra områden. Där förklaras hur avvägningar har gjorts och det finns en beskrivning av kommunens syn på hur bebyggelse ska utvecklas. Läs mer om områdesrekommendationer.

Under Bo och leva redovisas mer i detalj hur kommunen ser på bostäder, service, natur- och friluftsliv samt infrastruktur. Läs mer om bo och leva.

Under rubriken Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) finns en samlad karta över de LIS-områden som ingår i planområdet samt och en beskrivning av de justeringar som gjorts från Översiktsplan FalunBorlänge. Läs mer om landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

Kartbild som visar planområdets läge

Svart linje markerar planområdesgränsen för fördjupad översiktsplan för Runn

Sidan uppdaterad 2021-09-10