Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Bostäder

Området runt Ösjön och Runn ska erbjuda flera olika boendemiljöer för att kunna möta olika önskemål. I planområdet finns allt från större tätorter med ett bra utbud av grundläggande offentlig service till små byar och grupper av hus.

 

Städerna växer i riktning mot varandra och i serviceorterna

Vi pekar ut nya bostadsområden i alla serviceorter inom planområdet. Helt nya bostadsområden längs Ösjön och Runns västra sida som låter städerna växa i riktning mot varandra i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge 2014. De nya bostadsområdena redovisas i användningskartan och mer ingående i respektive områdesrekommendation. Störst utveckling föreslås vid Runns västra sida, med mellan 1200-3000 bostäder.

Här kan du läsa om områdesrekommendationerna. Länk till annan webbplats.

En variation av bostäder

Ingen serviceort är den andra helt lik. Generellt i serviceorterna är utbudet och variationen som störst. Flerbostadshus av olika slag är ett alternativ, men radhus, parhus och kedjehus kan också vara lämpliga. Då kan så många som möjligt bo riktigt nära den service som finns. I serviceorternas centrum passar det med lite högre bebyggelse än på andra platser. Hus med tre våningar fungerar i de allra flesta fall och ibland kan det passa med fyra våningar. Det är alltid bra att blanda olika typer av bebyggelse, upplåtelseformer och olika storlekar på bostäder. Då är det möjligt att bo på orten i olika skeden av livet. En stor andel av ny bebyggelse på landsbygden tillkommer genom enstaka kompletteringar inom befintlig bebyggelse och infrastruktur.

Detaljplaner

En detaljplan ska upprättas när det ska byggas något nytt i, eller nära en stad eller tätort. Det krävs alltid detaljplaneläggning där bebyggelsetrycket är stort, det vill säga när flera ska bo eller arbeta nära varandra, men även när något enstaka stort ska byggas som påverkar den omgivande miljön. En detaljplan kan också användas när befintlig bebyggelse ska bevaras.

En detaljplan redovisas som ett avgränsat område på en karta och där finns även de bestämmelser som är juridiskt bindande i planen. När man söker bygglov inom ett område där det finns detaljplan måste bygglovet uppfylla de bestämmelser som finns på plankartan. Inom planområdet finns både befintliga planer och pågående planarbete. Läs mer om detaljplaner i Falun Öppnas i nytt fönster. och Borlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kommunen ska tillhandahålla villatomter i serviceorterna

I våra serviceorter ska kommunen se till att det finns villatomter för de som villa bygga nytt. I den här planen handlar det om Torsång, Ornäs och Vika. Vi visar också att det finns platser att bygga nytt på längs västra sidan av Ösjön och Runn, där ser vi att den finns en stor utvecklingspotential.

När byggs de olika områdena ut?

De nya områdena redovisas med två olika tidshorisonter. Tidshorisonternas syfte är att redovisa i vilken ordning områdena ska prioriteras. I serviceorterna blir det aktuellt att kommunen tar fram villatomter för försäljning. I andra fall kan det krävas att fastighetsägare eller privata exploatörer står för planering och försäljning.

Boende för äldre

Livslängden ökar i Sverige. Vi blir fler äldre och därmed också fler människor med behov av stöd och omsorg i sitt boende.

Falu kommuns Boendeplan för äldre 2018-2030 har som vision att tillgodose äldres individuella och skiftande behov av trygga, attraktiva och hållbara boendeformer. Det handlar om äldreboende (vård- och omsorgsboende) med dygnet-runt-insatser, trygghetsboende för personer 70 år och äldre samt seniorboende för personer 55 år och äldre. Boendeplanen slår fast att det behöver byggas cirka 90 nya platser på äldreboenden fram till 2030. Inga lägen pekas ut.

I Borlänge kommuns boendeplan för äldre 2017-2033, anges att det behövs 7 nya äldreboenden till 2033. Det behövs ett nytt vård- och omsorgsboende i norra, södra, östra, västra och centrala Borlänge, och dessutom ett demensboende i östra respektive västra Borlänge.

Det finns inga planer på vård- och omsorgsboenden inom planområdet. Däremot har två ytor för kommunal service pekats ut i Torsång. Där en kombination av tex förskola och seniorboende (55+) kan vara lämpligt. Läs mer i områdesrekommendationen för Torsång.

Läs mer i Boendeplan för äldre 2015 – 2030 Länk till annan webbplats.

Läs mer i Ramprogram för vård- och omsorgsboenden Länk till annan webbplats.

Läs mer i Boendeplan för äldre Länk till annan webbplats.,

Särskilt boende

Gruppbostäder och servicebostäder är bostäder med särskild service för yngre personer som behöver extra stöd i sin vardag. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett flerbostadshus.

I Falun finns en lokalförsörjningsplan för socialförvaltningen från 2013. Där sägs att det behöver tillkomma minst en enhet med servicebostäder per år och en enhet med gruppbostäder vartannat år. Inga lägen pekas ut. Idag finns de flesta särskilda boenden i Falu tätort.

I Borlänge kommun beskrivs gruppbostäder och servicebostäder som bostäder med särskild service för de som behöver extra stöd utan att vara gamla. De kan ligga i ett eget hus med lägenheter eller i en del av ett hyreshus. Lägen för nya gruppbostäder och servicebostäder visas inte särskilt i planen utan dessa ingår i nya bostadsområden. Läs mer i Boendeplan - Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS Länk till annan webbplats.

Samlokaliseringsmöjligheter ska beaktas vid planering av såväl nya äldrebostäder som bostäder med särskild service för att hitta synergieffekter i de kommunala verksamheterna.

Enligt lagen om kommunernas bostadsförsörjning är kommunen skyldig att planera för bostadsförsörjningen. I kommunens gällande boendeutvecklingsprogram redovisas de bostäder som är planerade att byggas fram till år 2018. Läs mer i Boendeutvecklingsprogram för Borlänge kommun 2015-2018, Länk till annan webbplats.

Sidan uppdaterad 2021-09-01