Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Förskolor och skolor

Förskolor och skolor är en viktig del av den service som finns på landsbygden. Skolan fungerar också som en mötesplats. Både skolbyggnader, skolgård, och grönområden som finns i anslutning till skolan behöver finnas med i planeringen av en orts utveckling.

 

Det ska vara tryggt att ta sig till skolan

Det är viktigt att det är enkelt, trafiksäkert och tryggt för barn att ta sig till förskolan och skolan. Att vissa barn behöver skolskjuts är förståeligt på landsbygden. Nya bostäder ska dock i regel placeras så att även yngre barn själva kan ta sig genom att gå, cykla eller ta bussen.

Skolgårdar och skolskogar ska sparas

Både skolgårdar och närbelägna grönområden kan vara svåra att ersätta. En fotbollsplan på en närbelägen idrottsplats kan inte nyttjas på samma sätt som en fotbollsplan inom skolgården. När platser som skolan använder hamnar längre bort tar förflyttningen längre tid och platserna riskerar att användas i mindre utsträckning. Ju lägre åldrar som använder områdena, desto viktigare är det att områdena blir kvar i skolans eller förskolans närhet.

Barnkonventionen

Enligt översiktsplanen 2014, ska Barn och unga ges möjlighet att vara delaktiga när förskolor och skolor ska planeras eller byggas om. Rätten att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet är också något som fastslås i Barnkonventionen, som sedan 1 januari 2020 är antagen som lag i Sverige. Konventionen säger också att alla beslut och åtgärder som berör barn och unga ska utgå från vad som bedöms vara barnets bästa. Vid utveckling av markanvändningen inom kommunerna innebär detta bland annat att:

  • Beredskap för att möta framtida behov av skolor ska finnas.
  • Mark för framtida skolor bör sparas, framförallt i de områden där flest antal nya bostäder förväntas tillkomma.
  • Det ska vara enkelt och tryggt att gå eller cykla samt finnas busshållplatser nära skolor och förskolor

På kartan nedan visas de förskolor och skolor som finns inom planområdet, samt de platser som pekas ut som markområden för kommunal service, ändamål skola eller i kombination.

Sidan uppdaterad 2021-08-31