Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Natur- och friluftsliv, samt anläggningar för fritidsaktiviteter

Vi har valt att redovisa idrottsanläggningar i samma kategori som natur- och friluftslivsområden i markanvändningskartan. Detta för att idrottsanläggningar ger synergieffekter och utgör målpunkter på landsbygden och särskilt inom planområdet FÖP-Runn.

Närheten till naturen och möjligheten till rekreation och friluftsliv är lika viktigt som det lokala föreningslivet. Idrottshallar, sportanläggningar, stigssystem och elljusspår bidrar alla till landsbygdens dragningskraft. Närheten till fritidsaktiviteter är en av landsbygdens bästa konkurrensfördelar och områden för friluftsliv och rekreation ska ha en betydande plats i planområdets utveckling.

Att vistas eller att ha visuell kontakt med naturen har positiva effekter på människors mående och upplevelse av sin närmiljö. Närheten till natur och vatten ökar oftast ett områdes attraktivitet.

Läs mer om alla produkter och tjänster som naturens ekosystem ger människan och som bidrar till välmående och livskvalitet under Natur- och friluftsliv, ekosystemtjänster.

Natur och friluftsliv

Begreppet friluftsliv innebär aktiviteter som bedrivs utomhus i natur- eller kulturlandskapet för välbefinnande och naturupplevelser utan krav på tävling. Det finns flera områden för friluftsliv runt serviceorterna vid Runn. I Falun finns kulturreservatet Staberg och natura 2000-området Gramsängs udde i Vika och i Borlänge finns Hagudden och Oberget. Flera av Runns öar är naturreservat. I Borlänge föreslås ett framtida naturreservat i Torsång, med syfte att bevara värdefulla natur- och kulturvärden samt utveckla de rekreativa värdena och öka tillgängligheten för allmänheten.

När den västra sidan av Ösjön och Runn förtätas, behövs områden för natur och friluftsliv bevaras och utvecklas. Några av dessa områden är Oberget, Kolmossberget och Norsgärdsberget. Ett nytt naturreservat föreslås vid Oberget. Läs mer i Områdesrekommendationen för Runn Västra.

Flera friluftsområden saknar idag långsiktigt skydd och skötselplan. Arbetet med dessa områden kan bedrivas på olika vis till exempel genom avtal med markägare, anpassade skötselplaner eller skydd. En friluftsprogram finns framtagen i Borlänge som tydliggör Borlänge kommuns ambitioner för friluftslivet. Ett liknande arbete är påbörjat i Falun.

Naturpedagogik

Det är viktigt att ge invånarna möjlighet att komma naturen nära för att kunna studera växter, djur och ekosystem inom tätorterna. På det sättet ökar kunskapen och förståelsen för varför vår natur är viktig att bevara och ta hand om. Därför ska betydelsefulla grön- och vattenområden med naturpedagogiska värden bevaras och utvecklas.

Särskilt parker och grön- och vattenområden i närhet av förskolor, grundskolor, gymnasieskolor har ett stort värde som pedagogisk resurs och är platser där naturförståelse kan grundläggas och utvecklas. I samtliga serviceorter finns skolskogar vilka är viktiga att sköta och bevara.

Badplatser, friluftsbad

I Falun finns det anlagda badplatser i Källviken, Hellmansö, Roxnäs, Sandlandet och Vikastrand. I Borlänge finns det en anlagd badplats i Uvbergsviken.

I områdesrekommendationerna och i beskrivningen av utpekade områden för Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS-områden) för Torsång, Ornäs och Västra Runn, pekas ett antal potentiella framtida badplatser ut i Borlänge.

Större målpunkter

Viktiga målpunkter som lockar många kan utgöras av rekreations och friluftsområden, kulturmiljöer, småbåtshamnar, badplatser och andra sjönära anläggningar samt motionsanläggningar. Dessa fungerar som mötesplatser runt Runn och Ösjön, såväl sommar som vinter. Småbåtshamnarna ligger ofta i strategiska lägen med parkering och ibland som uppställningsområde för båtar. Vintertid fungerar platserna ofta som angöring för allmänheten till sjön för skridsko- och längdskidåkning, fiske med mera. Målpunkterna är även viktiga för att utveckla näringsliv och besöksnäring.

Att i större utsträckning tillgängliggöra större målpunkter för allmänheten runt Runn, är ett viktigt syfte med planen. Vissa av de föreslagna åtgärderna för att öka tillgängligheten innebär ingrepp inom strandskyddszonen. Innan åtgärderna får genomföras ska en naturvärdesinventering tas fram. Åtgärderna ska utföras på så vis att de eventuella negativa konsekvenserna för växt- och djurliv minimeras. I markanvändningskartan redovisas de platser som är utpekade som Landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden med syftet att stärka friluftsliv, besöksnäring och/eller föreningslivet samt att möjliggöra för bostäder.

Läs även mer under respektive områdesrekommendation och under Hänsyn, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS och under ekosystemtjänster.

Fritidsaktiviteter och idrottsanläggningar

Området kring Ösjön-Runn-Vikasjön har gott om platser där man kan motionera och idrotta. Hagudden, Ornäs skola, Torsångs IP, Oberget och Kyrkbytjärn är exempel på sådana områden. Sporthallar och ibland även andra ytor för idrott brukar delas med skolan på orten. I så fall är det bra om de ligger kvar där – det gör det enklare att skapa trygga vägar för dem som tar sig dit till fots eller med cykel och eller kollektivtrafik. Med fler invånare främst på den västra sidan av Runn kan kapaciteten på anläggningarna behöva ökas och nya anläggningar kan behövas.

Sidan uppdaterad 2021-09-02