Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Fyra barn leker på en gemensam lekutrustning, så att de sitter i ring invid en sjö

Markanvändningskarta

I den fördjupade översiktsplanen redovisas en användning för varje mark- och vattenområde. Användningen talar om vilken typ av aktiviteter, anläggningar eller bebyggelse som ska finnas i just det området.

Användningarna delas in i tätort, verksamheter, grönområden, natur, landsbygd och vatten. Du kan läsa mer om varje användning under respektive rubrik.

Vissa områden har en mer detaljerad användning

I vissa fall visar den fördjupade översiktsplanen i detalj hur området ska användas. Det gäller främst när en förändring föreslås, men också när det är viktigt att behålla befintlig markanvändning.

Mindre områden av en användning kan ingå i andra områden

Mindre områden av olika användningar kan återfinnas inom andra användningar. Detta beror på att användningen visar sammanhängande områden med en gemensam karaktär. Exempelvis kan det finnas vatten i ett område som redovisas som grönområde, för att visa att land och vatten hänger ihop och tillsammans är viktiga för rekreation och friluftsliv. Ett annat exempel är att det kan finnas mindre grönområden inom områden som redovisas som tätort.

Beteckningar i kartan

När du zoomar in i kartan ovan är vissa områden förtydligade med bokstavsbeteckningar som mer i detalj talar om hur området är tänkt att användas. Beteckningarna finns främst på områden som föreslås få ny användning eller där det finns värden som det är viktigt att ta hänsyn till. Här beskrivs vad beteckningarna betyder.

B – Bostäder, beteckningen omfattar både en- och tvåbostadshus och flerbostadshus.

C – Centrumfunktioner, funktioner som behöver ligga centralt tex. handel, kontor, samlingslokaler och olika typer av service.

F – Friluftsområde, exempelvis elljusspår och skidspår.

Fx - Friluftsområde, exempelvis vattenanknutna friluftsområden

I – Idrottsområde, exempelvis fotbollsplaner (och alpina anläggningar).

K – Hela eller nästan hela området är utpekat i kommunens kulturmiljöprogram eller bedöms ha kulturmiljövärden av andra anledningar.

N – Områden som är av riksintresse för naturvården eller skyddade genom naturreservat.

O – Jordbruk eller skogsbruk (areella näringar).

Q – Områden som är av riksintresse för kulturmiljövården.

Sk – Kommersiell service, exempelvis affärer.

Ss – Offentlig service, exempelvis skola, förskola, äldreboende och vårdcentral.

V – Verksamheter.

v – Verksamheter som inte är störande för omgivningen.

W - Vattenområde

Sidan uppdaterad 2021-10-15