Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Infrastruktur

Det övergripande transportsystemet som är viktigt för att åstadkomma en hållbar och ändamålsenlig bebyggelsestruktur ska redovisas i den här kategorin Transportinfrastruktur.

I den här mark- och vattenanvändningen för Transportinfrastruktur redovisas den fysiska utbredningen för respektive transportsätt, gång och cykel, bil, kollektivtrafik samt sjötrafik. Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier.

Underkategorier

Väg

Övergripande vägnät som har betydelse för trafikförsörjningen. Vilken typ av väg kan anges i ställningstaganden, till exempel riksväg, gångfartsområde, bussgata, eller om det gäller ny trafikanslutningspunkt för trafikförsörjning av nya större bebyggelseområden. Vägreservat som på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning.

Gång- och cykelväg

Blandad gång- och cykeltrafik.

Cykelväg

Renodlad cykelväg, expresscykelväg, cykelpendlingsstråk.

Parkering

Vilken typ av parkering kan anges under ställningstagande.

Järnväg

För såväl persontrafik som godstrafik där typ av anläggning kan anges under ställningstagande, till exempel bangård, bytesspår etcetera. Järnvägsreservat som på olika sätt begränsar mark- och vattenanvändningen på platsen anges med hjälp av ställningstagande samt avsikten ändrad användning.

Resecentrum

Större nod i kollektivtrafiken. Inkluderar resecentrum, centralstation eller större hållplatser och stationer som utgör viktiga anslutningspunkter i kollektivtrafiksystemet. Dessa kan även indikera lämpliga placeringar för till exempel centrumfunktioner.

Flygplats

Både militär och civil flygplats.

Hamn

Inklusive anläggningar kopplade till hamnverksamhet, såväl för gods som för persontrafik.

Farled

Allmän farled och andra båtförbindelser.

Sidan uppdaterad 2021-08-31