Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Två glada barn korsar en gata. Det är vinter.

Landsbygd

Områden med markanvändningen landsbygd består av glesare bebyggelse än det som betecknas tätort. Inom användningen landsbygd finns många områden med äldre bebyggelsestrukturer och stora delar av landsbygden innehåller kulturhistoriska värden.

Jordbruk och bostäder

Inom användningen landsbygd ska det framför allt finnas jordbruk och bostäder. Men det ingår även grönområden och vissa andra verksamheter, exempelvis egna företag eller specialaffärer knutna till platsen. Det kan också finnas offentlig service som skola inom områden för landsbygd.

Djurhållning är ett naturligt inslag

På landsbygden är djurhållning ett naturligt inslag, både när det gäller heltidsjordbruk och djurhållning som fritidsintresse. Båda delarna är lika viktiga för att hålla landskapet öppet och bibehålla många av de vackra vyer och tilltalande boendemiljöer som finns på landsbygden idag.

Den som bor på landsbygden behöver vara införstådd med att boendemiljön kan innebära att grannens tupp gal på morgonen eller att det luktar gödsel på våren.

Bystrukturer och stora tomter

På landsbygden är bebyggelsen till största delen samlad i bystrukturer. Bystrukturerna kan se olika ut, det finns klungor av bebyggelse, radbyar och ibland också mer spridd och gles bebyggelse.

På landsbygden är tomterna oftast större än i tätorten och uthusen är fler. Bebyggelsen visar att den vuxit fram lite i taget genom att inga hus är lika varandra.

Nybyggnation kräver viss hänsyn

Landsbygdens bebyggelse har vuxit fram lite i taget under många år. Här har det inte i samma utsträckning som i staden eller tätorten bildats helt nya bostadsområden, även om det också förekommer. Istället är de gamla bebyggelsestrukturerna fortfarande tydliga.

När man bygger nytt inom områden för landsbygd behöver man därför tänka på att anpassa bebyggelsen till landskapet och den befintliga bebyggelsestrukturen. Att göra anpassningar så att den aktuella landsbygdens karaktär och identitet bibehålls är ett allmänt intresse. Dessa anpassningar är normalt också nödvändiga för att behålla upplevelsen av det öppna odlingslandskapet, något som är en bidragande orsak till landsbygdens attraktivitet.

Läs mer om hur man anpassar ny bebyggelse till landskapet och befintliga bebyggelsestrukturer.

Både Falun och Borlänge arbetar med att ta fram Kulturmiljöprogram. Programmen kommer gå in mer djupgående bland annat vilka avvägningar som behöver göras i efterföljande processer.

Sidan uppdaterad 2021-08-31