Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Natur och friluftsliv

Natur och friluftsliv innefattar större sammanhängande områden där värden för friluftsliv, natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och ekosystemtjänster är prioriterade och förvaltas med hänsyn till friluftslivet.

Områdena ska vara allmänt tillgängliga och kan innehålla övernattningsmöjligheter för det rörliga friluftslivet, skidspår, vandringsleder, motionsslingor m.m. Områdena kan ha olika karaktär och användning beroende på årstid. Oftast sammanfaller flera av dessa värden men en precisering är möjlig i ställningstagandet.

I de fall kommunen avser inrätta naturreservat men ej genomfört reservatsbildningen kan detta anges under ställningstaganden för underkategorin naturområden.

Användningen kan vid behov preciseras med hjälp av nedanstående underkategorier.

Underkategorier

 • Underkategorier
 • Camping
  (För det rörliga friluftslivet)
 • Skidspår
 • Vandringsled
 • Motionsslinga
 • Paddlingsled
 • Skoterled
 • Badplats
 • Gästhamn
 • Naturområde
 • Annan användning
  Här finns möjlighet att ange ytterligare preciserad användning inom detta område.

Naturområden kan innehålla anläggningar

Inom områden som pekats ut som natur kan det finnas vissa anläggningar, exempelvis anlagda leder eller elljusspår, rastplatser och slogbodar. Men själva området ska inte uppfattas som anlagt.

Även på öar och vid stränder kring sjösystem Runn finns anläggningar för friluftsliv som t ex hamnar och iläggningsplatser för båtar, rastplatser med vindskydd, grillmöjlighet, torrdass och liknande.

Område med stora friluftslivs-, natur- eller landskapsvärden och där natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan mark- och vattenanvändning. Områden som är viktiga att bevara och där jord- och skogsbruk och andra näringar bör bedrivas på sätt som är förenligt med natur- och landskapsvårdens intressen.

Rekreationsområde, naturmark i tätortsmiljö, närrekreationsområden, anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus, skolskogar och friluftsbad ingår även det under rekreation. Små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå.

Sidan uppdaterad 2021-08-31