Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Ornäs

Ornäs är en serviceort med närhet till det mesta! Ortens strategiska läge, närhet till vattnet och naturen, utbyggda service och infrastruktur är bra förutsättningar för ytterligare byggnation.

En målpunkt vid Ösjön

Ornäs är en serviceort med närhet till både Borlänge och Falu tätort. Här bor man både nära naturen och den dagliga servicen.

Ornäs präglas av övergången från den höglänta skogsterrängen i norr och Faxåns dalgång till den begynnande Tunaslättens och Ösjöns öppna landskap. Här finns Ösjöns enda småbåtshamn med allmäntillgänglig iläggningsplats. Ornäsloftet som ligger öster om Ornäs tätort är en tillgång och har sin plats i ett kulturhistoriskt bebyggelsearv, särpräglad från det forntida och medeltida Dalasamhällets framväxt. Ornäsloftet är värt att framhäva och bevara.

Principer för bebyggelseutveckling

Övergripande struktur

Bebyggelseutvecklingen sker i huvudsak genom förtätning av redan befintliga bostadsområden. Delar av Ornäs ligger i nära anslutning till Riksväg 50/E16, som går mellan Borlänge och Falun. Vägen är hårt trafikerad. Området närmast vägen är inte lämpligt för bostäder på grund av risker kopplade till vägen, som buller och transport av farligt gods.

Falu och Borlänge kommun verkar för att järnvägen ska flytta till ett nytt läge, när detta sker kan Ornäs tätort förtätas med nya bostadsområden. De centrala delarna av Ornäs kan då nyttjas i ännu större utsträckning än idag till flerbostadshus och olika typer av service. I området ska bostäder som nyttjar marken effektivt prioriteras, till exempel flerbostadshus eller olika typer av kopplade hus, exempelvis radhus.

Bebyggelseutveckling ska ske med stor hänsyn till områden där kultur-, natur- och rekreation är som mest bevarandevärda.

Övergången mellan bebyggelse och det öppna landskapet samt utsikten mot det öppna landskapet och Ösjön är viktig att bevara. Hänsyn ska även tas till den befintliga bebyggelsens siktlinjer och utblickar.

Strandskydd

Planeringsinriktningen är även fortsatt att bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyddsområdet och att bryggor och anläggningar ska samlas till vissa platser. På så sätt får Falu- och Borlängeborna och besökare möjlighet att använda stränderna, och förutsättningar för att utveckla rekreationsanknutna verksamheter bibehålls och den biologiska mångfalden kan bevaras. Utanför strandskyddsområdet finns det flera attraktiva lägen för nya bebyggelseområden på sluttningarna mot vattnet.

Ett fåtal områden har pekats ut inom strandskyddat område, så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessa har pekats ut med olika syften i huvudsak med motivet att möjliggöra anläggningar för frilufts-, förenings-, näringslivet och besöksnäringen, men även ett fåtal platser för bostäder. Ornäshamn, utpekat som ett LIS-område ändamål bostäder och föreningsliv. Läs mer om Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

Jordbruksmark

Bevarandet av det öppna jordbrukslandskapet är en viktig del för områdets karaktär. Inte minst med hänsyn till Riksintresset för kulturmiljövård Torsångsbygden. Mellan Oberget och Stora Ornäs breder det öppna landskapet ut sig.

Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska sparsamt användas vid lokalisering av ny bebyggelse och endast om det kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse, och alternativ lokalisering är prövad, läs mer om jordbruksmark under hänsyn.

Grönstruktur

Grönstråk och släpp mellan bebyggelsen ska säkras, både för rekreation och för ekologiska funktioner. Den friapassagen ska säkerställas i områden som är utpekade för ändamål bostäder och är LIS-områden för att säkra upp att Riksintresset för friluftsliv inte påverkas negativt. Läs mer om Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

Hållbart byggande

Energieffektivt byggande och uppförande av exempelvis nollenergihus och plusenergihus ska prioriteras. Ny bebyggelse ska lokaliseras så att solljus och mikroklimat på platsen gynnar ett energieffektivt användande av byggnader. Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras för att möjliggöra naturliga infiltrationsområden, där så är möjligt. Läs mer om hänsyn under klimatanpassning och ekosystemtjänster.

Ny bebyggelse

Bebyggelseutvecklingen sker i huvudsak genom förtätning av redan befintliga bostadsområden. Planarbete vid Ornäs hamn pågår. Ornäs hamn har pekats ut som ett område för Landsbygdsutveckling i strandnära läge, med syfte att skapa attraktiva boendemiljöer samt möjligheten att utveckla friluftsliv och vattenanknutet föreningsliv. Läs mer om Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS.

När järnvägen flyttas frigörs mark som kan vara lämplig för både bostäder, service och ett mindre arbetsplatsområden. Om ny bebyggelse blir aktuell att pröva så sker detta genom detaljplaneprocesser där bland annat fördjupade utredningar genomförs för att belysa trafiksituationen, oskyddade trafikanternas framkomlighet och säkerhetsavståndet mellan riksväg, bullerpåverkan, landskapsbilden i förhållande till redan befintlig bebyggelse m.m.

Vid Ornäs skola pekas ytan bakom skolan ut för att möjliggöra expandering av skolan. En eventuell expandering kan behöva kompletterande anslutningsvägar, dessa pekas ut som utredningsområde. Om utbyggnaden av skolan inte kan rymmas inom gällande detaljplan behöver en ny tas fram.

Intill E16 finns ett grönområde som ligger beläget mellan befintliga bostadshus Se karta under Bo och leva, Natur- och friluftsliv sam anläggningar för fritidsaktiviteter. Området kan med fördel utvecklas och användas till idrottsändamål. Hänsyn ska dock tas till närboende. Det finns ett antal träd med höga bevarandevärden (bla en äldre ek). Naturvärdesinventering måste genomföras. Bygglov krävs. Se karta under Bo och leva, Bostäder.

Infrastruktur

Det finns ett vägreservat utpekat i ÖP 2014, delar av sträckan från trafikplatsen i söder om Ornäs, mellan E16 och väg 807 till Torsång föreslås behållas fram till anslutningen till Dalsjövägen. Resterade del tas bort som markreservat.

Ett snabbcykelstråk föreslås där järnvägen går idag, genom Ornäs och vidare mot Falun. Stråket binds samman med befintligt cykelstråk som leder vidare mot Barkargärdet.

Kulturmiljö

Ett utökat riksintresse gällande kulturmiljövård föreslås i översiktsplanen FalunBorlänge 2014 för att säkerställa och lyfta fram den centrala odlingsbygden samt den delvis välbevarade agrara bebyggelsen kring Dalsjö med omnejd. Värdekärnorna som motiverar ett utökat riksintresse ligger utanför planområdet för FÖP- Runn, och riksintressets utbredning bedöms inte få någon inverkan. Inom kommande FÖP-Landsbygd bör riksintressets avgränsning och värdebärare utredas mer. Läs mer om Riksintressen under hänsyn.

Natur och friluftsliv -Ekosystemtjänster

Det småskaliga odlingslandskapet mellan Ornäs och Storsten i sluttning ner mot Ösjön har höga natur- och kulturmiljövärden. Det småbrutna jordbrukslandskapet med en blandning av öppna marker och blandskogar är viktiga för de stödjande ekosystemtjänsterna. Genom att det gamla odlingslandskapet fortfarande brukas bidrar det med försörjande ekosystemtjänster. De reglerande ekosystemtjänsterna som bör framhållas är den avskärmande vegetationen mot riksväg 50.

Andra värden kopplat till det rörliga friluftslivet är exempelvis de tätortsnära skogarna vid Oberget/Kolmossberget/Norsgärdsberget som många nyttjar. Motionsrundan nära skolan och promenadstråket längs vattnet mot småbåtshamnen, skolskogen vid Ornäs skola samt idrottsplatsen bakom skolan är andra viktiga intressen att bevara.

Det finns inga allmänna bad i Ornäs. Nedanför lekplatsen vid strandpromenaden i närheten av båthamnen pekas ett utredningsområde ut för närbad. I dagsläget rekommenderas inte bad vid platsen på grund av föroreningar på botten i form av tjära. Miljökontoret Borlänge Kommun, bedömer att det inte går att rekommendera bad innan ytterligare utredningar genomförs. Rekommendationen är att kommunen fortsätter att utreda omfattningen och riskerna, med hänsyn till framtida behov kopplat till de utvecklingsplaner som finns inom planområdet Runn. Om utredningarna visar att det inte är hälsofarligt att bada så kan badplatsen nyttjas för de boende i närområdet. Kommunen kommer inte att utveckla en allmän badplats på platsen, utan kommer att satsa på andra områden runt Ösjön, som tillexempel Talludden. Läs mer under markanvändning, Natur och friluftsliv.

Särskilda förutsättningar

Småbåtshamnens miljöpåverkan

Småbåtshamnen med sina ca 280 båtplatser har i dagsläget ett godkänt verksamhetsområde samt tomtplatsavgränsning för vattenområdet (omfattar befintliga bryggor och kaj) samt markområdet som nyttjas till byggnader, kaj, körytor, parkering för bilar samt delar av ytan till uppställning av båtar.

Ornäs båtklubb arrenderar av kommunen den yta som idag nyttjas. Arrendeavtalet anger att fastighetsägaren upplåter till arrendatorn rätt att använda området som båthamn med där tillhörande anläggningar. Arrendatorn ansvarar för att eventuella erforderliga tillstånd söks. Avtalet gäller t.o.m. 2033-03-10. För nya anläggningar samt byggnader på land krävs det bygglov samt ev. miljötillstånd. För nya anläggningar inom vattenområdet krävs det dispens från strandskyddet samt anmälan/tillstånd för vattenverksamhet. I dessa processer prövas lämpligheten i anläggandet.

Vad tycker du?

  • Vilka två värden tycker du är viktigast att bevara eller utveckla i Ornäs?
  • Vad tycker du om den bebyggelseutveckling (bostäder, friluftsliv, service, verksamheter) som föreslås för Ornäs?
  • Finns det naturområden i Ornäs som borde bevaras eller tas särskild hänsyn till?
  • Finns det någon plats där du ser ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister?
  • Har du andra synpunkter som rör Ornäs?

Lämna dina synpunkter här

Sidan uppdaterad 2021-10-20