Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Väster om Runn

Sjönära

I översiktsplanen anges att Borlänge och Falun ska närma sig varandra genom ny bebyggelse.

Ny bebyggelse kan även vara möjlig längs Runns västra sida. Området har stora utvecklingsmöjligheter, både som bostadsområde och inom besöksnäringen. Flera platser längs den västra sidan innehåller kvalitéer som är attraktiva för boende och utveckling av mötes- och utgångsplatser för rekreation och friluftsliv. Kombinationen av områdets kulturhistoriska värden och sjö-, skogs- och odlingslandskap är en resurs för friluftslivet, sommar som vinter. Runn är redan en värdefull resurs för friluftsliv och rekreation för Falu- och Borlängeborna men skulle i större utsträckning kunna tillgängliggöras. En förutsättning för ny bebyggelse är ett sammankopplat vägnät för bil, buss, gång- och cykeltrafik. Vid full utbyggnad vid Västra sidan av Runn, rör det sig om 1200 upp till 3000 bostäder.

Principer för bebyggelseutveckling

Övergripande struktur

Idag går Bergslagsbanan längs med Runns strand och utgör en barriär ner mot vattnet samt innebär en störning för området gällande risk och buller. Om det planerade dubbelspåret mellan Falun och Borlänge byggs inom järnvägsreservatet frigörs yta inom Runn västra och kopplingen till vattnet förstärks. Förutsättningarna att skapa nya bebyggelseområden och målpunkter påverkas oavsett om järnvägen flyttas eller ligger kvar. Ny bebyggelse kan vara möjlig genom förtätning av befintliga bostadsområden eller genom att nya bostadsområden skapas.

Det större område som kan bli aktuellt för ny bostadsbebyggelse i Falu kommun på västra sidan av Runn kommer att hanteras i en separat fördjupad översiktsplan, och därmed redovisas de inte i områdesrekommendation för Runn-Västra. Ett mindre område vid Hinsnoret föreslås för utvecklad landsbygd med inriktningen större tomter och friare placering.

Ett planprogram pågår för området kring Oberget i Borlänge, 1 000-1 200 bostäder samt förskola/skola planeras. I Borlänge Kommun är framtida förtätning möjlig ovanför den idag befintliga bebyggelsen vid Kyna, Tomnäs, och Storsund. De nya områdena förslås både inkludera service (ex skolan/förskola) och bostäder i olika upplåtelseformer, där ett antal platser är lämpliga för flerbostadshus. I huvudsak kommer området att utgöras av friliggande villor, parhus och radhus/marklägenheter. Norsgärdsberget pekas ut som utredningsområde. Läs mer nedan under rubriken Ett nytt landmärke: målpunkt för besöksnäring och friluftsliv.

Utvecklingen av bebyggelse ska ske med stor hänsyn till det rörliga friluftslivet vid Oberget, Kolmossberget och Norsgärdsberget och allmänhetens tillgänglighet till Ösjön/Runn. Vid full utbyggnad kan det röra sig om mellan 1200-3000 bostäder längs hela västra sidan av Runn.

Siktlinjer och utblickar från befintlig bebyggelse mot det öppna odlingslandskapet och Ösjön, Runn och Liljan ska beaktas liksom övergången mellan bebyggelse och det öppna landskapet. Det rörliga friluftslivet vid Oberget, Kolmossberget och Norsgärdsberget och allmänhetens tillgänglighet till Ösjön/Runn ska utvecklas och stärkas där så är lämpligt.

När området planläggs behöver det utredas vad som är möjligt att genomföras, både om järnvägen ligger kvar eller flyttas. Hänsyn ska även tas till järnvägens risk- och bullerpåverkan, topografi, landskapsbild, naturvärden och dagvattenhantering.

Tillkommande bostadsområden prövas genom upprättande av detaljplan.

Strandskydd

Planeringsinriktningen är även fortsatt att bebyggelse ska lokaliseras utanför strandskyddsområdet och att bryggor och anläggningar ska samlas till vissa platser. På så sätt får Falu- och Borlängeborna och besökare möjlighet att använda stränderna, och förutsättningar för att utveckla rekreationsanknutna verksamheter bibehålls och den biologiska mångfalden kan bevaras. Utanför strandskyddsområdet finns det flera attraktiva lägen för nya bebyggelseområden på sluttningarna mot vattnet. Ett fåtal områden har pekats ut inom strandskyddat område, så kallade LIS-områden, Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Dessa har pekats ut med olika syften i huvudsak med motivet att möjliggöra anläggningar för frilufts-, förenings-, näringslivet och besöksnäringen, men även ett fåtal platser för bostäder. Läs mer om LIS-områden.

Jordbruksmark

Bevarandet av det öppna jordbrukslandskapet är en viktig del för områdets karaktär. Inte minst med hänsyn till Riksintresset för kulturmiljövård Torsångsbygden. Mellan Oberget och Stora Ornäs breder det öppna landskapet ut sig.

Ianspråktagande av brukningsvärd jordbruksmark ska sparsamt användas vid lokalisering av ny bebyggelse och endast om det kan anses vara ett väsentligt samhällsintresse, och alternativ lokalisering är prövad, läs mer om jordbruksmark under hänsyn.

Grönstruktur

Grönstråk och släpp mellan bebyggelsen ska säkras, både för rekreation och för ekologiska funktioner. Den friapassagen är utökad i områden som är utpekade för ändamål bostäder och är LIS-områden, för att säkra upp att Riksintresset för friluftsliv inte påverkas negativt.

Hållbart byggande

Ny bebyggelse ska lokaliseras så att solljus och mikroklimat på platsen gynnar ett energieffektivt användande av byggnader, norrsluttningar ska undvikas för bostadshus. Energieffektivt byggande exempelvis passivhus, nollenergihus och plusenergihus ska prioriteras. Andelen hårdgjorda ytor bör minimeras för att möjliggöra naturliga infiltrationsområden där så är möjligt.

Stora delar av området kommer vara exponerade av buller från järnvägen, så länge den är kvar. Åtgärder behöver planeras i ett tidigt skede för att få optimala lösningar. Allt från bullerreducerande grönstråk till placering av bebyggelse i landskapet och själva utformningen av bostäderna.

Infrastruktur

Ytterligare trafikutredningar behöver genomföras i kommande planprogram och detaljplaner. Hänsyn ska tas till möjligheten att resa kollektivt, bostadsutveckling, besöksnäring och järnvägskorridoren.

Huvudmatningen till området sker idag från E16, via avfart/påfart vid Karlsvik i Falu kommun, och i Borlänge vid trafikplatserna i Ornäs. I den utvecklingsstrategiska delen av FÖP-Runn föreslås att flera stråk utreds vidare för att binda ihop den västra sidan inom Borlänge, men även få till en bra koppling mellan städerna längs västra sidan och kopplingen mot E16.

För att området Runn Västra inte ska bli en isolerad enklav utan kollektivtrafik, bör det utredas om det är möjligt med en bussgata i järnvägens nuvarande läge, som bitvis kombineras med ett snabbcykelstråk. Busslinjen kan då trafikera Falun-Borlänge via bebyggelsen längs Runns västra sida. Cykelstråket kopplas samman med befintliga cykelstråk in till tätorterna.

Cykelleden Runn runt går idag längs med eller parallellt med järnvägen. Det är viktigt att nya cykelvägar anläggs som anknyter till befintliga stråk och som binder samman de nya områdena.

I planprogrammet för Oberget utreder kommunen i ett första läge kapaciteten och möjligheten att utveckla befintlig trafikplats. I andra hand bygga en helt ny trafikplats.

I dialog med berörda parter önskar Borlänge kommun att utreda vidare hur tillgänglighet med kollektivtrafik längs E16 kan förbättras och möjliggöras.

Trafikverket ser över plankorsningar i området för ökad hastighet, trafiksäkerhet och minskade barriäreffekter. Säkrade plankorsningar finns vid Storsund, både en planskild passage och en passage med bomanläggning. I Hinsnoret finns en bomanläggning.

Säkrad plankorsning för tillgänglighet till Ösjön/Runn finns vid Storsund, både en planskild passage och en passage med bomanläggning vilket också finns i Hinsnoret. När järnvägen flyttas minskar barriäreffekten och tillgängligheten till Riksintresset för friluftsliv ökar ytterligare.

Nya bostads- och serviceområden

Förutom nya bostadsområden kan även enstaka komplettering av bebyggelse vara möjlig i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur. Läs mer under avsnittet att anpassa bebyggelse till landskapet, som beskriver hur bebyggelse och tomter anpassas till landskapet och till sin omgivning. Se karta under Bo och leva, Bostäder.

Mellan Hinsnoret och Källviken

Vid utveckling av området kring Norsbo-Hinsnoret ska särskild hänsyn tas till landskapet och kulturvärdena. Småskalig och anpassad komplettering i anslutning till befintlig bebyggelse och infrastruktur kan prövas. På längre sikt kan nya områden för en- och tvåbostadshus möjliggöras norr om planområdet, vilket kommer att hanteras i en separat fördjupad översiktsplan.

Oberget

Pågående planarbete ändamål bostäder och service (skola/förskola) 1000-1200 bostäder.

Norsgärdsberget och området söder om Oberget och Kolmossberget

En kombination av bostäder, service och funktioner som kan stärka friluftslivet och skapa förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas föreslås. Planprogram föreslås tas fram.

Norsgärdsberget pekas ut som utredningsområde, för bostäder, service och en större målpunkt. Området vid Norgärdsberget består i huvudsak av produktionsskog på Borlängesidan, här finns idag inga kända naturvärden. På Falusidan finns ett sammanhängande naturområde, som bland annat innehåller ett gammalt kalkbrott. Läs mer nedan under Ett nytt landmärke: målpunkt för besöksnäring och friluftsliv samt under utvecklingsstrategi.

Kyna, Tomnäs och Storsund

Enstaka ny bebyggelse kan ske genom förtätning eller angränsande till befintlig bebyggelse. Ett LIS-område för bostäder har pekats ut vid Tomnäs gamla skola. Detaljplanearbete pågår och majoriteten av föreslagen bebyggelse sker utanför strandskyddat område.

Ett nytt landmärke: målpunkt för besöksnäring och friluftsliv

När städerna växer i riktning mot varandra blir det viktigt att en blandning av boendemiljöer, service och attraktiva friluftsområden kombineras. Vid kommungränsen ser vi att ett nytt landmärke, en målpunkt för rekreation, friluftsliv och besöksnäring kan utvecklas. Möjligheterna är många och inspiration finns att hämta runt om i Sverige och världen.

Vid Norsgärdsberget pekas ett utredningsområde ut som sträcker sig över kommungränsen. Läget vid kommungränsen med dess naturomgivningar, höjden, platåer, det delvis öppna landskapet, skogen och närheten till vattnet gör platsen strategiskt lämplig för en större målpunkt. Genom att satsa på en större målpunkt knyter vi ihop många av de intressen som finns i området. Förutsättningar att öka allmänhetens tillgänglighet till området runt Ösjön och Runn, utveckla viss service och faciliteter med hög tillgänglighets anpassning ökar när vi samplanerar. Och inte minst skapar vi gemensamma förutsättningar för att näringslivet och besöksnäringen kan utvecklas och stärkas i FalunBorlänge.

Bostadsbyggande i norrsluttning är inte lämpligt, med hänsyn till mikroklimatet, därför föreslås ett större utsiktstorn i den nordöstra delen. Tornet blir ett landmärke, en målpunkt för hela västra sidan av Runns sjösystem, och kan bli upp till 45 meter högt. Det finns en bra koppling till exempelvis rekreations cykelleden Runn runt, båtlivet vid Liljan och Runn och reservatsöarna Tyskö, Nästö och Prästö. Kringliggande natur- och rekreationsområden kan på olika sätt kopplas samman med målpunkten t.ex. med stigar och olika ledsystem och trädtoppsgångar på vissa lämpliga platser.

Utvecklingen av målpunkten måste ske i samverkan mellan FalunBorlänge i nära dialog med Region Dalarna, myndigheter som t.ex. Jordbruksverket, Tillväxtverket och Trafikverket. Även dialogen med invånare och näringsliv blir avgörande för utvecklingen av området.

Fortsatt utredning av naturvärden och trafiklösningar krävs. Inte minst kopplat till trafiksituationen i förhållande till Obergets utveckling, kopplingen till E16 och järnvägen.

Natur, friluftsliv och ekosystemtjänster

Områden som är särskilt värdefulla och värda att bevara har identifierats, men kan även i viss mån utvecklas. Det småbrutna jordbrukslandskapet med en blandning av öppna marker och lövskogar är mycket viktiga för den biologiska mångfalden eller de så kallade stödjande ekosystemtjänsterna. Längs Liljans norra strand från Norsbo och vidare västerut mot Liljan finns ett småskaligt, öppet odlings- och beteslandskap. Åretruntbostäder samt fritidshus med utsikt över sjön ligger i gränsen mellan skogen och jordbruksmarken. Väster om Liljan ligger Karlsvik och Åkern, här är det öppna jordbrukslandskapet mer storskaligt med åkrar som avgränsas av diken.

I Falun finns ett naturområde vid kommungränsen mot Norsgärdsberget. Det finns även höga rekreativa värden runt sjön Liljan och området längs Norsbobäcken pekas ut som naturområde, då det innehåller höga frilufts-, kultur- och naturvärden.

Ornäs loftet/stugan, Djupängsviken/Haganäs, Storsund, och Bjärmsnäs utgör redan idag viktiga målpunkter för det rörliga friluftslivet och allmänhetens tillkomst till Ösjön/Runn. Av särskild betydelse för de kulturella ekosystemtjänsterna (turism och besöksnäring) är det estetiskt tilltalande odlingslandskapet i sluttning ner mot Ösjön, Runn och Liljan.

Utvecklig av bebyggelse ska ske med hänsyn till det rörliga friluftslivet vid Oberget, Kolmossberget och Norsgärdsberget. Området vid Liljesund och Klippudden är av intresse som rekreationsområde som ska beaktas vid framtida utveckling. Även vid Bjärmsnäs ses på lång sikt en möjlig utveckling för friluftsliv och rekreation som anpassas till befintlig boendemiljö.

Av de reglerande ekosystemtjänsterna är större våtmarker som tex Bromsmossen ovanför Oberget viktiga att ta hänsyn till vid fortsatt utveckling. Även avskärmande vegetation mot buller från järnväg-och vattenburna motorfordon viktiga samt som erosionsskydd vid riskpunkter.

Inom Borlänge kommun pågår planarbete för kommunalt bad. Läs mer under rubriken Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS nedan.

Nytt naturreservat

Ett nytt naturreservat föreslås vid Oberget. Området innehåller höga naturvärden. Inom reservatet kan tänkbara åtgärder t.ex. vara utsiktsplats, grillplats, vindskydd och höghöjdsbanor. Vid utveckling av eventuella höghöjdsbanor, ska stor anpassning ske till de naturvärden som finns i området. Åtgärden kan öka tillgängligheten i området. Reservatet kommer dock tillsviss del vara svår tillgängligt. Naturreservatet angränsar och kompletterar utvecklingsplanerna kring Norgärdsberget.

Landsbygdsutveckling i strandnära läge, LIS-områden

Nedan beskriv de platser i korthet de områden som är utpekade som Landsbygdsutveckling i strandnära läge, så kallade LIS-områden. Syftet är bland annat att stärka allmänhetens tillgänglighet till Ösjön och Runn, det rörliga friluftslivet, näringslivet och besöksnäringen och föreningslivet vid Ösjön. De områden som endast är utpekade för bostäder beskrivs inte här, utan under rubriken bostadsutveckling. Läs mer om Ekosystemtjänster och LIS-områden

Ornäs stugan/Ornäs loftet (Stora Ornäs)

Vid Ornäsloftet (stora Ornäs) möjliggörs för näringslivet att utvecklas. Ornäsloftet är en mycket viktig målpunkt för det rörliga friluftslivet året runt. Vid utveckling av näringslivet, ska stor hänsyn tas till allmänhetens tillgänglighet till området och platsens kulturhistoriska identitet.

Utveckling i området ska prövas i Detaljplan. I detaljplanen utreds bla vidare påverkan på riksintresset, lämplig utformning av bebyggelse, möjligheten till ändrad användning av befintliga byggnader, trafikbuller, riskanalys för transport med farligt gods längs järnvägen, åtgärder som stärker det rörliga friluftslivet ska prioriteras, fripassage ska säkerställas.

Haganäs

Ett LIS-område har pekats ut för att stärka service och näringslivets möjlighet att utvecklas i området.

Talludden

Vid Talludden utvecklas ett kommunalt bad, med potential att stärka friluftsliv och föreningslivet.

Djupängsviken

Djupängsviken är en viktig målpunkt för friluftslivet året runt, åtgärder som allmän brygga, grillplats och vindskydd är exempel på framtida möjliga åtgärder.

Viken vid Tomnäs gamla skola

Viken närmast Tomnäs gamla skola pekas ut med syftet att stärka det rörliga friluftslivet och allmänhetens tillgänglighet till vattnet. Utvecklingen påverkas av omgivande planers aktualisering och framför allt järnvägens eventuella flytt.

Storsund

Vid Storsund flyttas gränsen för LIS-området till östra sidan. Syftet är att stärka allmänhetens tillkomst till Ösjön/Runn. Platsen utgör en viktig målpunkt för det rörliga friluftslivet. Det strategiska läget med koppling till reservatsöarna, cykelleden Runn runt, samt vintertid skridskor och skidåkning och sommartid bad. Platsen är även en av få på västra sidan av Ösjön/Runn som är lättillgänglig både för oskyddade trafikanter, bilister och med kollektivtrafik. Vid Storsund finns två säkrade järnvägspassager. Det pågår en dialog mellan Trafikverket och kommunen om gräsytan utanför Trafikverkets konferensanläggning vid Storsund. Syftet är att tillgängliggöra området, skapa parkeringsmöjlighet för allmänheten med hänsyn till Trafikverkets konferensanläggning. Ytan skulle även kunna nyttjas vid tillfälliga arrangemang i området.

Utredningsområden, framtida behov och potentiella LIS-Områden

När den västra sidan av Ösjön/Runn förtätas finns det behov av fler allmänna iläggningsplatser för båt på västra sidan. Ett utredningsområde för framtida allmän iläggningsplats av båt och allmän brygga pekas ut utanför Trafikverkets anläggning Storsund. När järnvägen är flyttad finns det behov av fler allmänna bryggor, för att ytterligare öka allmänhetens tillkomst till Runn. Platserna kan bli aktuella som framtida LIS-områden.

Kulturmiljö

Vid bebyggelse i kulturhistoriska områden är det alltid viktigt att hänsyn tas till befintlig miljö. I avsnitten om att anpassa bebyggelse finns beskrivet vilka principer som ger riktlinjer för hur bebyggelse kan anpassas till landskapet och kulturmiljön.

I området kring sjön Liljan har människor verkat sedan lång tid tillbaka. Förhistoriska lämningar ger en förståelse av hur det vattennära läget kring Liljan och Runn har nyttjats. Till exempel finns här fynd av järnframställningsplatser som tyder på att området varit bebott sedan järnåldern. Liljan och Hinsnoret är gårdslägen från medeltid. Liljan, som ursprungligen låg något österut, finns omnämnt redan 1406. Även Liljesund och Karlsvik har hög ålder. En senare årsring utgörs av villor från tiden kring sekelskiftet 1900 på karaktäristiska naturtomter som finns belägna runt hela sjön. Bland dessa har anläggningen Norhaga en särställning, då den är intressant ur ett nationellt perspektiv. 

Området kring Liljan är inte en lika renodlad och tät bergsmansbygd som exempelvis Aspåns dalgång, väster om Liljan, men det finns flera tidigare bergsmansgårdar och lämningar efter kopparhyttor längs Norsbobäcken.

Under senare 1800- och tidigt 1900-tal växte sommar- och villabebyggelse fram i området vid Hinsnoret, där flera välbevarade villor i nationalromantisk stil på stora naturtomter återstår.

Vägen förbi Liljesundet och Hinsnoret mot Falun har ursprung ifrån åtminstone 1700-tal, men är sannolikt äldre än så.

Tomnäs består av en mindre byklunga (tre gårdar) med i stor del bevarat månghussystem. I byns vägkorsning finns en av få majstångsplatser inom Borlänge kommun. Det finns spridda fornlämningar och ett gravfält närmast Ösjön. I övrigt finns spridd bebyggelse.

På udden öster om Kvarnviken öster om Ornäs låg det på 1500-talet en stor bergmansgård. Idag finns Ornäsloftet bevarat på platsen.

Läs mer under Värden och hänsyn, kulturmiljö.

Att tänka på vid byggnation i kulturmiljöer

 • Bygg inte på odlingsmark eller i spridda lägen som påverkar upplevelsen av det öppna odlingslandskapet. Dvs ingen ny bebyggelse i öppna lägen ut mot odlingslandskapet.
 • Bygg i anslutning till befintliga bymiljöer eller i skogsmark.
 • Bygg inte i anslutning till Liljans herrgård, Hinsnorets herrgård, Norhaga och vid de större sommarvillorna med stora tomter.
 • Bygg enbostadshus med varierad/individuell utformning, dvs inte homogena/stereotypa villaområden.
 • Anpassa byggnader efter befintlig bebyggelse vad gäller volym, höjd, material och färgsättning. I anslutning till befintlig bebyggelse skall byggnadernas karaktärsdrag överensstämma med den befintliga bebyggelsen och vara traditionell i någon form, framför allt om huset ligger inom eller i direkt anslutning till bymiljö.
 • Anpassa tomtstorlekar till befintlig struktur
 • Varsam markberedning, bygg inte i lägen som kräver stora utfyllnader eller urschaktningar.
 • Befintlig bebyggelse ska behålla sin karaktär och sitt kulturhistoriska värde.

Särskilda förutsättningar

Vatten- och spilledningar

Kommunalt vatten och avlopp saknas i området. Kyna finns med i Borlänge kommuns VA-plan, planerad utbyggnad av kommunalt VA 2026–2027. Vattenöverföringsledning mellan Borlänge och Falun sträcker sig strax väster om E16/väg 50. 

Vid Oberget finns inte befintliga allmänna vatten- och spilledningar inom området. För utbyggnad krävs förstärkningar i det befintliga ledningsnätet. Förstärkningsåtgärder och anslutningspunkter är under pågående utredning. Genomförande av förstärkningsåtgärder bedöms ta flera år. En första utbyggnadstakt, behöver avgränsas i storlek med hänsyn till kapaciteten i det befintliga ledningsnätet. Förslag på ledningsdragning kommer att tas fram när utformningen av området är klarlagt, vad gäller gator och vägar. Innan mark övergår från kommunal ägo ska ledningsrätt för ledningar säkerställas. Tekniska anläggningar såsom pumpstationer och tryckstegringsstationer kan komma att krävas inom området och ytor för dessa behöver säkerställas med planbestämmelse i detaljplaneskede.

Geoteknik

Oberget

Moränmarken i området bedöms vara mycket lämplig för byggnation och tomtplanering. Beaktning bör dock tas till ytnära berg och tunna jordlager inom området. I områdets sydöstra del finns dessutom större blockansamlingar. På flera punkter i området förekommer även mindre torvmarker. De hydrogeologiska förhållandena i området är goda. Igenom området löper flera större diken, och områdets naturliga sluttning minskar risken för stillastående vatten.

Vid grävning för ledningar, avlopp och vägar inom området bör man räkna med att bergschakt kommer att krävas. I områdets sydvästra del finns ett gruvhål som behöver fyllas igen.

Inom Runn-västra finns flera områden med erosionsbenägna jordarter, läs mer under hänsyn och risk.

Klimatförändringar och behov av klimatanpassning

Klimatförändringarna påverkar befintlig infrastruktur med ökad risk för erosion, bortspolning, översvämningar, ras och skred. Om järnvägen är kvar i befintligt läge kommer den långsiktigt att påverkas av klimatförändringar och klimatanpassningsåtgärder kommer behöva genomföras. Både 100-och 200-årsregn medför att järnvägen bitvis svämmas över, vilket innebär att den blir obrukbar kortare eller längre perioder. Särskilt stor risk att översvämmas finns vid uddar och landtungor ut i Runn. Bron och vägen i närheten av bron ut till Bjärmsnäs blir stående under vatten, likaså en bit av järnvägen som går över inloppet till sjön Liljan.

Höga flöden i Runn kan även komma att medföra sättnings-och stabilitetsproblem för själva banvallen där exempelvis frostuppträngning blir ett problem. Även om vallar byggs för att förhindra ytvattnet från att komma mot banvallen kan uppträngning ske i markytan vilket gör att vallen får bristande funktion.

Vad tycker du?

 • Vilka två värden tycker du är viktigast att bevara eller utveckla väster om Runn?
 • Vad tycker du om den bebyggelseutveckling (bostäder, friluftsliv, service, verksamheter) som föreslås för området väster om Runn?
 • Finns det naturområden väster om Runn som borde bevaras eller tas särskild hänsyn till?
 • Finns det någon plats där du ser ett behov av att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister?
 • Har du andra synpunkter som rör området väster om Runn?

Lämna dina synpunkter här

Sidan uppdaterad 2021-10-20