Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

VInterbild över Vattenkraftverket vid Masugn med stilla vatten och frostbeklädda träd runt om

Behovsbedömning

Ingen miljöbedömning

För den fördjupade översiktsplanen för Runn har bedömningen gjorts att ett genomförande av planen inte kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen följer ÖP FalunBorlänges intentioner och föreslår inte några nya åtgärder som i detta skede kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Ett tidigt samråd hölls med Länsstyrelsen, vilka delar kommunernas uppfattning. De frågor som skulle kunna vara av betydande miljöpåverkan beskrivs kortfattat nedan samt de ställningstaganden som legat till grund för bedömningen.

Någon miljöbedömning har därför inte upprättas. En hållbarhetsbedömning har däremot genomförts för att säkerställa att planens inriktning inte motsäger kommunernas hållbarhetsarbete. Läs mer om konsekvenser i Översiktsplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Verksamhetsområden

Ingen bedömning kommer att göras av utpekade verksamhetsområdens lämplighet för verksamheter som kräver tillstånd enligt miljöbalken. Områden som i den fördjupade översiktsplanen pekats ut som lämpliga för verksamheter ska därför bara tolkas som lämpliga för verksamheter som inte kräver tillstånd.

Efterföljande planarbete kan dock pröva om ett område är lämpligt för tillståndspliktiga verksamheter.

De verksamhetsområden som är utpekade är befintliga och kan redan idag omfatta tillståndspliktiga verksamheter. Detta innebär inte att en eventuell utvidgning av verksamhetsområdet automatiskt är lämplig för tillståndspliktiga verksamheter. De befintliga tillståndspliktiga verksamheterna har redan hanterats i respektive tillståndsprocess och kräver därför ingen miljöbedömning för att området fortsatt ska pekas ut som verksamhetsområde.

Järnvägskorridor, nytt dubbelspår

Förslaget till ny sträckning togs fram av Trafikverket 2007 och innehåller en miljökonsekvensbeskrivning. Dessa konsekvenser har redovisats översiktligt i översiktsplan FalunBorlänge och inga ändringar eller ändrad inställning föreslås från kommunens sida. Frågan bedöms därför inte motivera en miljöbedömning.

Vindkraft

Områden för vindkraft kommer inte hanteras i denna fördjupning. Här gäller fortfarande de ställningstaganden som finns i översiktsplan FalunBorlänge. Frågan bedöms därför inte motivera en miljöbedömning.

Sidan uppdaterad 2021-09-02