Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Nationella mål

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. Nedan redovisas konsekvenserna utifrån femton mål eftersom FalunBorlänge saknar fjällmiljöer. För att uppnå miljömålen är utvecklingen till ett hållbart transportsystem av stor vikt för klara en hållbar omställning. Vi har därför valt att lyfta fram de transportpolitiska målen.

Utöver detta har vi valt att lyfta fram de transportpolitiska målen, som har en tydlig koppling till hållbarhetsmålen.

Sveriges miljömål

Sveriges miljömål är riktmärken för vårt miljöarbete och visar vägen mot en hållbar utveckling och Agenda 2030. Tillsammans bildar generationsmålet, miljömålen med sina preciseringar och etappmålen miljömålssystemet.

Generationsmålet

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De stora miljöproblemen ska lösas utan att miljö- och hälsoproblem ökar utanför Sveriges gränser. Miljömålen infördes 1999 vilket innebär att generationsmålet ska vara nått 2020.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa ”en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Utöver det övergripande målet anges ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Dessa konkretiseras i sin tur i ett antal preciseringar. I den transportpolitiska målpropositionen betonas att funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa är två jämbördiga mål. Funktionsmålet måste utvecklas inom hänsynsmålets ramar för att uppnå det övergripande transportpolitiska målet.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Trafikverket har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt och är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet. Tillgängligheten måste dock utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling har Trafikverket valt ut 10 aspekter (områden) där transportsystemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara samhället.

Sidan uppdaterad 2021-08-31