Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Bild på mall som visar måtten

Planförslagets konsekvenser för nationella och transportpolitiska hållbarhetsmål

Planförslagets konsekvenser för nationella hållbarhetsmål

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. Nedan redovisas konsekvenserna utifrån femton mål eftersom FalunBorlänge kommun saknar fjällmiljöer. För att uppnå miljömålen utvecklingen till ett hållbart transportsystem av stor vikt för klarar av en hållbaromställning. Vi har därför valt att lyfta fram de transport- politiska målen.

Generationsmålet

Generationsmålet innebär att vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. De stora miljöproblemen ska lösas utan att miljö- och hälsoproblem ökar utanför Sveriges gränser. Miljömålen infördes 1999 vilket innebär att generationsmålet ska vara nått 2020.

Begränsad klimatpåverkan

Utvecklingen nationellt är negativ.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Genom att skapa helt ny bebyggelse får man räkna med en viss andel ökad biltrafik.
 • Men planförslaget utgår från att ge möjlighet att använda hållbara transporter.

Frisk luft

Utvecklingen nationellt är positiv.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Vedeldning kan innebära problem med luftkvaliteten lokalt.
 • Eftersom bebyggelsen är glesare på landsbygden än i staden, även i tätorterna, så har luftföroreningar från biltrafik goda möjligheter att blandas ut till godtagbara nivåer.

Bara naturlig försurning

Utvecklingen nationellt är positiv.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Skogsbrukets försurande påverkan kan inte påverkas av den fördjupade översiktsplanen.
 • Utsläpp från fordon kan eventuellt komma att öka.

Giftfri miljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Stora delar av målet kan inte styras av den fördjupade översiktsplanen.
 • Planförslaget lyfter fram att jordbruket är ett naturligt inslag inom planområdet. Jordbruk är generellt en stor användare av kemikalier.

Skyddande ozonskikt

Utvecklingen nationellt är positiv.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt eller negativt för att:

 • Stora delar av målet kan inte styras av den fördjupade översiktsplanen.
 • Utsläpp från fordon kan eventuellt komma att öka.

Säker strålmiljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • Ökad risk för radon från mark finns i delar av planområdet. Radonhalter i byggnader kan motverkas med rätt byggnadsteknik.
 • Hänsyn till kraftledningar har tagits för nya bostadsområden.

Ingen övergödning

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • Nya bostadsområden ansluts till allmänt VA eller större gemensamhetsanläggningar vilket kan vara positivt.
 • Planförslaget fokuserar också på förtätningar och vid enskilda VA-anläggningar kan påverkan på naturen öka.
 • Jordbrukets arealer minskar bara marginellt så dess påverkan på måluppfyllnaden förändras inte.

Levande sjöar och vattendrag

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet både positivt och negativt för att:

 • All ianspråktagande av strandnära miljöer är negativt för målet
 • Nya LIS-områden ökar den negativa påverkan även om syftet är att bidra till en ökad tillgänglighet till riksintresset för friluftsliv
 • Flera av LIS-områdena ligger där delar redan är i ianspråktagna vilket leder till ett nollalternativ
 • Trumsveden och Tronsjö tas bort som LIS-områden, där med minskar den möjliga negativa påverkan.

Grundvatten av god kvalitet

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt och negativt för att:

 • Ny bebyggelse föreslås inte vid någon av vattentäkterna. Bebyggelse kan dock vara positiv för vattenskyddsområden om det innebär att föroreningsgraden från jord- och skogsbruk minskar i vattenskyddsområdet.
 • Målet hanteras främst på andra sätt än genom den fördjupade översiktsplanen.

Hav i balans och levande kust och skärgård

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt och negativt för att:

 • FalunBorlänge kommuner saknar kust så påverkan på målet är sekundär.
 • Planen förslår inga anläggningar eller verksamheter som förväntas ge ökade
  utsläpp av gifter.

Myllrande våtmarker

Utvecklingen nationellt är negativ.

Planförslaget påverkar inte möjligheten att uppfylla målet varken positivt och negativt för att:

 • Inga föreslagna förändringar av våtmarker.
 • Inte heller några förbättringar av våtmarker föreslås
 • I områdesrekommendation för Torsång föreslås förtur för ej motorburen båttrafik vid Prästtjärn, vilket kan leda till ökad trafik och påverkan på Glottret vid Lill älven och därmed påverkas negativt.
 • Vid Prästtjärn förväntas en positiv påverkan då hastighet och antalet motorbåtar som använder fossildrivmedel förväntas minska något i förhållande till dagsläget.

Levande skogar

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet svagt negativt för att:

 • Nybyggnation föreslås i skogsmark vilket påverkar målet negativt, dock i begränsad omfattning.

Ett rikt odlingslandskap

Utvecklingen nationellt är negativ.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet svagt negativt för att:

 • Nybyggnation i begränsad omfattning föreslås på jordbruksmark vilket påverkar målet negativt.
 • Planförslaget förtydligar när det är okej att bygga på jordbruksmark vilket är positivt för måluppfyllelsen.

God bebyggd miljö

Utvecklingen nationellt visar ingen tydlig riktning.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet positivt för att:

 • Planförslaget utgår från att skapa en hållbar bebyggelsestruktur på i serviceorterna och runt Runn, även om det finns vissa försvårande omständigheter genom avstånd och kundunderlag för kollektivtrafik.
 • Planförslaget har tagit hänsyn till kulturmiljö, miljö- och hälsoaspekter, hushållning med resurser, med mera.

Ett rikt växt och djurliv

Utvecklingen nationellt är negativ.

Planförslaget påverkar möjligheten att uppfylla målet svagt negativt för att:

 • Nybyggnation föreslås på naturmark, men planförslaget undviker negativa
  förändringar på de viktigaste naturområdena.

Läs mer om Sveriges miljömål Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Transportpolitiska mål

Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa ”en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet”. Utöver det övergripande målet anges ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Dessa konkretiseras i sin tur i ett antal preciseringar. I den transportpolitiska målpropositionen betonas att funktionsmålet om tillgänglighet och hänsynsmålet om säkerhet, miljö och hälsa är två jämbördiga mål. Funktionsmålet måste utvecklas inom hänsynsmålets ramar för att uppnå det övergripande transportpolitiska målet.

Tillgänglighet i ett hållbart samhälle – Trafikverket har ett ansvar att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt och är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet. Tillgängligheten måste dock utvecklas inom ramen för ett hållbart samhälle. Med utgångspunkt i Agenda 2030 och de 17 globala målen för hållbar utveckling har Trafikverket valt ut 10 aspekter (områden) där transportsystemet har en avgörande betydelse för att nå det hållbara samhället.

Målen hänger ihop både nationellt och kommunalt, likväl som regionalt. Nedan kopplas planförslaget ihop med ett eller flera av de transport politiskamålen som planförslaget främst hänger samman med, även om flera mål berörs direkt eller indirekt.

Planen bidrar till målet genom att:

Resor och transporter

 • Trafikstrukturen för persontransporter har historiskt fokuserats främst på bilisterna. Den fördjupade översiktsplanen avser nu att fortsatt behålla funktionen på de större vägarna, men samtidigt i enlighet med Översiktsplan FalunBorlänge, ge kollektivtrafik samt gång- och cykeltrafik mer utrymme och prioritet. Planen avser att stärka konkurrenskraften för mer hållbara transportsätt som kollektivtrafik samt gång och cykel jämte bilen. Det är dock viktigt att fortsatt värna transportsektorn för näringslivets utveckling.
 • Kollektivtrafik ska utgöra en naturlig del vid exploatering av nya områden och finnas nära mötesplatser, skolor och arbetsplatser. Säkra och trygga anknytningar till gång- och cykelvägar ska också finnas med tidigt i planeringsprocessen.
 • För att stärka den regionala utvecklingen, krävs att åtgärdsvalsstudier genomförs för att utreda hur de kollektivresandets förutsättningar kan stärkas och öka längs det statliga vägnätet.
 • En välutvecklad cykelinfrastruktur finns inom serviceorter och in till tätorterna. Ett nytt snabbcykelstråk ska länka samman Borlänge och Falun, och öka restidsvinsterna med cykel.
 • Runn runt, en av Trafikverket klassificerade regional cykelled för rekreation och turism, kommer att leda till att det aktiva resandet inom planområdet ökar.
 • Lämpliga ytor för ladd infrastruktur är identifierade. Vidare ska laddinfrastruktur finnas vid större kommunala målpunkter.
 • Ett dubbelspår på järnvägen mellan Falun och Borlänge har stort värde på flera sätt, både för näringslivet men även för hela regionens attraktivitet. Genom en flytt av befintligt spår skulle värdefull mark frigöras för attraktiva bostäder, friluftsliv och turiständamål och besöksnäringen kunna stärkas längs Runns strandområden.
 • Den bebyggelseutveckling som föreslås längs Runns västra sida behöver kompletteras med en fördjupad trafikanalys, bland annat med koppling till stråk och länkar till E16. Bland annat behöver det att utredas vilka möjligheter det finns att öka det kollektivresandet längs E16. Analysen behöver även ta höjd för vad som kan vara möjligt att genomföra redan innan järnvägen är flyttad och vilken utbyggnadstakt som är lämplig kopplad till behov identifierade i trafikanalysen. En flytt av dubbelspåret påverkar utbyggnadstakten på västra sidan. Den markanvändning som föreslås i planförslaget är lämplig för en hållbar ekonomisk och social utveckling, men i vilken takt och vilka exakta åtgärder som är lämplig utifrån fyrstegsprincipen, behöver utredas vidare.
 • På västra sidans av Runn får planförslaget negativa konsekvenser på den ekologiska hållbarheten, på grund av förslagen markanvändning föreslås på ej tidigare bebyggd mark. Dessa reduceras tillviss del i och med att grön infrastruktur, natur- och friluftslivet samt nytt naturreservat pekats ut i området, samt att ekologisk kompensation ska användas där obrukad mark tas i anspråk.
Sidan uppdaterad 2021-08-31