Dela sidan på sociala medier

Kontaktinformation

Om planen

Den kommuntäckande översiktsplanen

En kommun ska ha en översiktsplan för hela kommunens yta. Översiktsplanen ska visa hur kommunen vill att mark och vattenområden i staden och på landsbygden ska användas i framtiden. Det handlar då både om att bevara och att utveckla. I översiktsplanen beskrivs vilken hänsyn som ska tas till naturvärden och kulturvärden samt hur olika risker ska hanteras. Det kan till exempel vara buller eller översvämningar. Kommunen ska dessutom särskilt redovisa hur man tillgodoser så kallade riksintressen.

Översiktsplan FalunBorlänge är från 2014. Den togs fram gemensamt mellan FalunBorlänge och visar hur kommunerna ser på utvecklingen de kommande 20 åren.

Läs mer i Översiktplan FalunBorlänge Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fördjupad översiktsplan

I Översiktsplan FalunBorlänge finns ingen detaljerad redovisning av hur mark och vatten ska användas vid Runn, och i översiktsplanen anges att en fördjupad översiktsplan för Runn ska tas fram. Detaljerade redovisningar av markanvändning görs i en fördjupning av översiktsplanen. Det är en sådan som nu tas fram för Runn för FalunBorlänge kommuner.

Samråd och granskning

När kommunen tar fram en översiktsplan ska man samråda med bland andra Länsstyrelsen, regionala organisationer och grannkommuner. Kommunmedborgarna, olika intresseorganisationer med flera ska också ges möjlighet att framföra sina synpunkter.

De synpunkter som kommer in till kommunen under samrådet ska sammanställas och kommenteras i en samrådsredogörelse. Efter samrådet görs sedan de ändringar kommunen anser befogade. Det slutliga förslaget ställs sedan ut i minst två månader innan det antas av kommunfullmäktige.

Sidan uppdaterad 2021-07-09